HomeAlbumArticleFirpo FilesPeople!Proof of JesusPsych SeriesLife Span

.

.

.

Special Notice: People from over 195 lands regularly visit this site, and the current Firpo File Newsmagazine "Article" found here appears in 49 languages (machine translated from English as spoken in the United States) below. The languages, listed in alphabetical order, are as follows: Arabic ( بالعربية ), Bosnia (Latin), Bulgarian (Български), Catalan, Chinese Simplified (中国人), Chinese Traditional (中國人), Croatian, Czech (České), Danish (dansker), Dutch (Nederlands), Estonian (Eesti), Finnish (Suomi), French (Le français), German (Deutsch), Greek (Ελληνική), Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen), Hebrew (עברית), Hindi (हिंदी), Hmong Daw, Hungarian (A magyar), Indonesian (Indonesia), Italian (Italiano), Japanese [日本人日本語〕], Kiswahili (Kiswahili), Korean (한국), Latvian (Latviešu), Lithuanian (Lietuvių), Malay (Melayu), Maltese (Malti), Norwegian (Nordmann), Persian (زبان فارسی), Polish (Polski), Portuguese (Português), Queretaro Otomi, Romanian (Roman), Russian (Русский язык), Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Slovak (slovenčina), Slovenian (slovenščina), Spanish (Español), Swedish (Svenska), Thai (ภาษาไทย), Turkish (Türk), Ukrainian (українська), Urdu (اردو), Vietnamese (Tiếng Việt), Welsh (Welsh), Yucatec Maya.

..

WaterDoneWine.jpg 

.
Did Jesus Dine with Water-Turned-to-Wine?

.

Proof of Jesus Series: Article 24

.

.
by Firpo Carr
.
November 26, 2017

.

The apostle John recorded Jesus' first documented miracle of turning water into wine. This high-quality wine was then served in place of a watered-down version customarily distributed toward the end of festive occasions. The account reads:

 

"And on the third day a marriage feast took place in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the marriage feast. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him: ‘They have no wine.' But Jesus said to her: ‘Woman, why is that of concern to me and to you? My hour has not yet come.' His mother said to those serving: ‘Do whatever he tells you.' Now there were six stone water jars sitting there as required by the purification rules of the Jews, each able to hold two or three liquid measures [one liquid measure equaling between 11.62 and 17.43 gallons, or 44 to 66 liters]. Jesus said to them: ‘Fill the jars with water.' So they filled them to the brim. Then he said to them: ‘Now draw some out and take it to the director of the feast.' So they took it. When the director of the feast tasted the water that had now been turned into wine, not knowing where it came from (although the servants who had drawn out the water knew), the director of the feast called the bridegroom and said to him: ‘Everyone else puts out the fine wine first, and when people are intoxicated, the inferior. You have saved the fine wine until now.'" (John 2:1-10, New World Translation)

 

History validates the practice of mixing water with wine on festive occasions.

 

For example, before the time of Christ, a vessel called a situla (see photo above) was specifically designed to mix water with wine. This item, holding about one gallon of the admixture (compare Matthew 27:34), was discovered at Vergina, Greece, near ancient Beroea (now Veoria) and Thessalonica (now Thessaloniki). (See Acts 17:10-13.) It was discovered in the royal tumulus (ancient underground burial mound) of Macedonian King Philip II (336 B.C.), father of Alexander the Great.  

 

Two small amphoras were also found. (See photos below.) An amphora is a slender jar with two handles (not seen in photos) and a slim neck. Unlike the situla with its greater volume, the amphora was crafted to hold about a pint of pure, undiluted wine. Both the situla and amphora were of utmost importance to banquet coordinators since, according to historians, the banquet was considered "the central event of life on earth."   

 

Instead of several situlas containing a few gallons of watered-down sour wine (compare Matthew 27:48), Jesus converted six large stone jars--filled to the brim with water--into amphoras containing over 100 gallons of fine wine. This was nothing short of a brilliant act of creative improvisation. (John 2:1-10) Furthermore, the wine produced was far more than the initial supply of relatively good wine that had been nearly consumed by attendees.   

 

Moreover, since Jesus was not wasteful, it could be that what was left over was stored for later responsible consumption. (Compare Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Whether Jesus imbibed his own God-sponsored miraculous product is not stated. (John 5:19, 30) However, we can be assured that he did not dine on watered-down wine. That he drank wine at all is well documented in Scripture. (Matthew 26:26-29; Mark 14:22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Various other points of interests at or near Vergina are the Archaeological Museum of Pella, the Archaeological Museum of Veoria, the Archaeological site of Pella, the Archaeological site of Longos Edessa, the Archaeological site of the Tombs of Pella, and the Byzantine Museum of Veoria.

 

All said, that John's Gospel account mentions the custom of serving inferior wine toward the end of festive occasions, after attendees were too inebriated to know the difference, weaves seamlessly into the fabric of verifiable history.  

 

That Jesus was squarely in the mix of this specific historical practice inescapably suggests his existence as a historical person identified in the Bible as the man "called a Nazarene" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), also recognized as "the Christ, the Son of the living God." (Matthew 16:16)

 

Peace and blessings to all. Amen.

 

 

WaterFineWine.jpg
WaterFineWine2.jpg

 

 

(Note: All photographs are copyrighted by Firpo Carr.)

 

.

 

.

 

Afrikaans (computer translation)

 

Het Jesus Dine met Water-afgeskakel -om te-Wyn?

 

Bewys van Jesus reeks: Artikel 24

 

Die Apostel Johannes opgeneem is Jesus se eerste gedokumenteer miracle van water in wyn te draai. Hierdie hoë-kwaliteit wyn was dan bedien in die plek van 'n verdunde weergawe gewoonlik versprei teenoor die einde van feestelike geleenthede. Die rekening lees:

 

"En op die derde dag 'n huwelik fees het plaasgevind in Cana van Galilea, en stee moeder van Jesus was daar. Jesus en sy dissipels was ook uitgenooi na die huwelik fees. Wanneer die wyn het opgeraak het kort, die moeder van Jesus said vir hom: 'Hulle het geen wyn.' Maar Jesus sê vir haar: 'Vrou, hoekom is dié van concern vir my en jou? My uur het nog nie gekom nie.' Sy ma sê vir diegene wat bedien: 'Doen alles wat hy sê.' Nou was daar ses klip flesse sit daar water soos vereis deur die suiwering reëls van die Jode, elk kan twee of drie liq houUID maatreëls [een vloeistof meet equaling tussen 11.62 en 17.43 gallons, of 44 om te 66 liter]. Jesus sê vir hulle: 'Vul die flesse met water.' So tHey hulle vervul om die hoed se rand. Dan sê hy vir hulle: 'Nou trek sommige en neem ekt aan die Direkteur van die fees. " So hulle het dit. Wanneer die Direkteur van die fees geproe die water wat het nou verander in wyn, weet nie waar dit vandaan kom (hoewel die bediendes wat uit die water getrek het geweet), die Direkteur van die fees genoem die bruidegom en sê vir hom: 'Almal anders sit eers uit die fyn wyn, en wanneer mense dronk is, is die staan. Jy die fyn wyn weggesit het tot nou.'" (Johannes 2:1-10, Nuwe wêreld vertaling

 

Geskiedenis validates die praktyk van vermenging van water met wyn op feestelike geleenthede.

 

Byvoorbeeld, voor die tyd van Christus, 'n vaartuig genoem 'n situla (sien foto bogenoemde) was spesifiek ontwerp om te meng water met wyn. Hierdie item, hou oor een gallon van die admixture (vergelyk Matteus 27:34), ontdek by Vergina geleëGriekeland naby antieke Beroea (nou Veoria) en Thessalonica (nou Thessaloniki). (Sien handelinge 17:10-13). Dit was ontdek in die koninklike tumulus (antieke ondergrondse begrafnis miershoop) van Macedonian koning Philip II (336 vC), Vader van Alexander die grote. 

 

Twee klein amphoras was ook gevind. (Sien foto's hieronder.) 'N amphora is 'n slanke fles met twee handvatsels (nie in foto's gesien) en 'n skraal nek. In teenstelling met die situla met sy groter volume, die amphora was gemaak om vas te hou oor 'n pint van suiwer, onverdunde wyn. Beide die situla en amphora was van uiterste belang om banquet koördineerders: sedert, 'nccording om historici, tHy banquet was beskou as "die sentrale gebeurtenis van lewe op aarde."  

 

Instead van 'n klein dekoratiewe situla Hoewe 'n pint van hoë-kwaliteit wyn (vergelyk Matthew 27:48), Jesus omskep ses groot klip flesse - vol om die hoed se rand water - in amphoras bevat oor 100 gallons van fyn wyn. Tsy was nothing short van 'n briljante Wet van kreatiewe improvisasie. (Johannes 2:1-10) Verder, die wyn geproduseer was ver meer as die aanvanklike aanbod van relatief goeie wyn wat het worden byna verteer deur bywoners.  

 

Verder, want Jesus was nie verkwistend, kan dit wees dat wat oorbly is gestoor was vir later verantwoordelik verbruik. (Vergelyk Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Of Jesus imbibed sy eie God-geborg wonderbaarlike produk nie vermeld. (Johannes 5:19, 30) Maar ons kan verseker wees dat hy nie het dine op verdunde wyn. Dat Hy het wyn gedrink is glad goed gedokumenteer in die skrif. (Matthew 26:26-29; Punt 14: 22-25; Lukas 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

VARious ander punte van belang by of naby Vergina geleë is die Argeologiese Museum van Pella, die Argeologiese Museum van Veoria, die Argeologiese terrein van Pella, die Argeologiese terrein van Longos Edessa, die Argeologiese terrein van die grafte van Pella, en die Bisantynse Museum van Veoria.

 

Almal het gesê, thoed Johannes se evangelie rekening noem die gewoonte van minderwaardige wyn bedien teenoor die einde of feestelike geleentheids, nadat bywoners was te inebriated om te weet wat die verskil, weef saamsmelt in die lap van bewysbaar geskiedenis. 

 

Dat Jesus was vierkantig in die mengsel van hierdie spesifieke historiese praktyk inescapably suggereer sy bestaan as 'n historiese persoon geïdentifiseer in die Bybel as die man "genoem 'n Nasarener gespreek" (Mattheus 2:23; Lukas 2:39, 40), ook erken as "die Christus, die seun van die living God." (Matteus 16:16)

 

Vrede en seën aan almal. Amen.

 

 

 

(Let wel: alle foto's is onder Kopiereg deur Firpo Carr.)

 

 

 

Arabic (computer translation)

 

لم يسوع تناول العشاء مع تحولت المياه--نبيذ?

 

دليل علي سلسله يسوع: المادة 24

 

 يوحنا الرسول سجل يسوع الأول موثق ميرالعسل من تحويل المياه إلى النبيذ. وكان هذا النبيذ عاليه الجودة ثم عمل بدلا من  مخفف الإصدار عاده توزيع نحو نهاية المناسبات الاحتفالية. يقرا الحساب:

 

"وفي اليوم الثالث عقدت وليمة الزواج في قانا من الجليل ، و ثام يسوع كان هناك. ودعي يسوع وتلاميذه أيضا إلى وليمة الزواج. عندما ركض النبيذ قصيرة ، والده عيسى سايد له: "ليس لديهم النبيذ". ولكن يسوع قال لها: 'أمراه ، لماذا هو ان من الاشتراكبالنسبة لي ولك ؟ ساعتي لم يات بعد ".  وقالت الام لأولئك الذين يخدمون: "افعل كل ما يقول لك". الآن هناك سته الجرار المياه الحجرية يجلس هناك كما هو مطلوب من قبل قواعد تنقيه اليهود ، كل قادر علي عقد اثنين أو ثلاثه من الدهونتدابير الاتحاد [مقياس واحد السائل يعادل بين 11.62  17.43 غالون ، أو 44  66 لتر]. وقال يسوع لهم: "أملا الجرار بالماء". ذلك تيأنت ملاتهم إلى الحافة. ثم قال لهم: "الآن رسم بعض من واتخاذ طt إلى مدير العيد ". ذلك لقد اخذواها عندما ذاقت مدير العيد المياه التي تحولت الآن إلى النبيذ ، وليس معرفه من أين جاء من (علي الرغم من ان الخدم الذين رسموا المياه يعرف) ، ومدير دعا وليمة العريس وقال له: 'الجميع يضع خارج النبيذ الجيد أولا ، وعندما يكون الناس في حاله سكر ، والسفلي. لقد أنقذت النبيذ الجميل حتى الآن'" (جون 2:1-10 ، الترجمة العالمية الجديدة

 

التاريخ التحقق من صحة  ممارسه من خلط المياه مع النبيذ في مناسبات احتفاليه.

 

علي سبيل المثال ، قبل وقت المسيح,  سفينة تسمي سيكولا (انظر صور ) كان تحديد مصممه لمزج الماء مع النبيذ. هذا البند، وعقد حوالي غالون واحد من الخليط (قارن ماثيو 27:34), تم اكتشاف في فيرغينااليونان القديمة القريب بيروليا (الآن فيريا)  ثيسالونيكا (الآن ثيسالونيكي). (انظر القوانين 17:10-13.) تم اكتشافه في الركام الملكي القديم (الدفن تحت الأرض)  الملك المقدوني فيليب الثاني (336 قبل الميلاد) ، والد الاسكندر الأكبر. 

 

 وكانت الصغيرة الامفراس أيضا وجد. (انظر الصور أدناه.)  امفورا هو  نحيل جره مع اثنين من مقابض (لا ينظر في الصور) وعلي ضئيل عنق. خلافا سيتولا مع حجمها الأكبر، امفورا كان وضع ان تعقد حوالي نصف لتر من نقي، مخفف نبيذ. كل السترة والاموره لها اهميه قصوى لمنسقي الولائم منذ, كودينغ إلى المؤرخين, tكان يعتبر مادبه "الحدث المركزي للحياة علي الأرض."  

 

Iنوستيد من الصغيرة المزخرفة سيكولا عقد نصف لتر من الجودة العالية نبيذ (مقارنه ماثيو 27:48)يا يسوع تحويل سته الجرارات الحجرية الكبيرة--مملوءة إلى حافه مع الماء--في امفيرس التي تحتوي علي أكثر من 100 غالون  خير نبيذ. Tوكان له شيئا قصيرا من عمل رائع من الارتجال الإبداعي. (جون 2:1-10) ذلك, النبيذ المنتجة كان أكثر بكثير من العرض الاولي لل نسبي جيد النبيذ كان ذلكفي تستهلك تقريبا من قبل الحضور.  

 

وعلاوة علي ذلك ، لان يسوع لم يكن الإسراف ، فانه يمكن ان يكون وقد تم تخزين ما تبقي علي ما يزيد في وقت لاحق مسؤول استهلاك. (قارن ماثيو 14:20 ، 21 ؛15:37; 16:9 ، 10.) كان يسوع امبينوم  الله الخاصة--رعاية معجزه المنتج لم يذكر. (جون 5:19 ، 30) ومع ذلك ، يمكننا ان نطمئن إلى انه لم يتناول الطعام علي النبيذ المخفف. ان يشرب الخمر علي الإطلاق هو موثقه جيدا في الكتاب المقدس. (ماثيو 26:26-29 ؛ مارك 14: 22-25; لوك 7:33 ، 34 ؛ 22:14-20; 1 كورايثيانز 11:23-29) 

 

Vارالمصالح الأخرى الوفيرة في أو بالقرب من فيرغينا هي متحف الاثريه في بيلا ،  متحف الاثريه في فيريا ،  الموقع الاثري لبيلا ،  الموقع الاثري للوغوس اديسا ،  الموقع الاثري لمقابر بيلا ، والمتحف البيزنطي في فيريا.

 

وقال كل شيء ، رقبعة حساب الإنجيل جون يذكر العرف من خدمه النبيذ السفلي نحو نهاية oو احتفاليه مناسبهs, بعد الحضور كانوا مخمورين جدا لمعرفه الفرق, ينسج بسلاسة في نسيج من تاريخ. 

 

ان وكان يسوع بشكل مباشر في مزيج هذه الممارسة التاريخية المحددة iباقتدار يوحي وجوده تاريخي الشخص المحدد في الكتاب المقدس كما  رجل "ودعا نازارينه" (ماثيو 2:23 ؛ لوقا 2:39 ، 40), أيضا  مثل "المسيح ، ابن لالله." (ماثيو 16:16)

 

السلام والبركات للجميع. أمين.

 

 

 

(ملاحظه: جميع الصور الفوتوغرافية هي حقوق الطبع والنشر من قبل السيد فيربو كار.)

 

 

 

Bangla (computer translation)

 

যীশু Dine নি সঙ্গে জল-ফিরে গেল -প্রতি-পানীয়?

 

ঈসা বেশ কিছু প্রমাণ: 24 আর্টিকেল

 

এই রসূলের জন হযরত ঈসার রেকর্ড প্রথম নথিভুক্ত মীরজল মদ নিয়ে মুখ acle। এই উচ্চ মানের ওয়াইন ছিল পরিবর্তে সেবা এক watered-down সংস্করণ রীত্যনুসারে বিতরণ উৎসবের সময়ের শেষ দিকে। একাউন্টে বলা হয়েছেঃ

 

"আর তৃতীয় দিনে Cana গালীল থেকে এবং তম স্থানে বিয়ের দিনক্ষণ নিয়েই যীশুর মা সেখানে ছিলেন। এর পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের কাছে বিয়ের দিনক্ষণ জানানো হয়েছিল। মাদকদ্রব্য অল্প স্মরণ করো উঠেছিলেন, যীশু সাই বাবাতার d: তারা কোনো কারণ আছে। কিন্তু যীশু তাকে বললেন, 'মহিলা কো হল কেন।ncern আমার ও তোমার? আমার ঘড়ি এখনও আসেনি। ' তার মা বলেন, তাদের পূজা-যা সে বলে, তুমি কোরো। ' এখন সেখানে ছয়টি পাথরের আচারের বয়াম সেখানে বসে জল প্রয়োজন অনুসারে সিজদার যিহূদীদের নিয়ম একে দুটি বা তিনটি liq ধরে রাখতে সক্ষমইউ ব্যবস্থা [একটি তরল মধ্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের পরিমাপ 11.62 আর 17.43 গ্যালন বা 44 প্রতি 66 লিটার]. যীশু তাঁদের বললেন, 'আচারের বয়াম ভর্তি জল দিয়ে। তাই টিআরে তাদের উচ্ছ্বাস। তারপর তিনি তাদের বললেন, 'আর এখন কিছু আঁকা নিয়ে আমিউৎসবের পরিচালক টি। ' তাই তাদের এটা নেয়া শেষ। উৎসবের পরিচালক যখন যে পানি এখন পরিণত হয়েছে ছিল তাদের মদ-(বান্দাদের--যারা জল অংকিত করেছিল যদিও) যেখান থেকে সে এসেছে জানেন না, পরিচালক উৎসবের বর বলা হয় এবং তাকে বললেন: 'সবার প্রথমে ভালো শুলে রাখে এবং যখন মানুষ মাতোয়ারা, উৎপন্ন। এখন পর্যন্ত ভালো মদ উদ্ধার করেছে।'" (জন 2:1-10, অষ্টম শতাব্দী

 

ইতিহাস যাচাই এই অনুশীলন মদের সঙ্গে মিশিয়ে উৎসবের অনুষ্ঠান.

 

যেমন, খ্রীষ্ট আগেই, এক জাহাজ situla বলা হয়। (দেখুন ছবি উপরে) ছিল বিশেষ করে মদের সাথে পানি মিশিয়ে ডিজাইন. এই বিষয়োপকরণ, ধরে নিয়ে এক গ্যালনের সংমিশ্রণ (মথি তাকে তুলনা করুন), আবিষ্কৃত এ Verginaগ্রীস প্রাচীন কাছাকাছি Beroea (এখন Veoria) আর থিষলনীকী (এখন মালিক). (দেখুন কাজ 17:10-13) আবিষ্কৃত এ রাজ tumulus (প্রাচীন ভূগর্ভস্থ সমাধিস্থলে টিলা) এর মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ দ্বিতীয় (336 খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), মহামতি আলেকজান্ডার, বাবা। 

 

দুই ছোট্ট amphoras ছিল এছাড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি। (নিচের ছবিতে দেখুন।) এক amphora । এক পেলব সঙ্গে দুই হ্যান্ডেল জার (ছবি দেখা যায় না) আর পেলব গলা. অসদৃশ situla সাথে তার বেশি পরিমাণ-amphora ছিল শিল্পিত ধরে রাখতে পিন্ট সম্পর্কে শুদ্ধ, নিছক মদ. উভয় situla ও amphora অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। coordinators ভোজ করতে পর, একccording ইতিহাসবিদ থেকে, tসে ভোজ 'সেন্ট্রাল ঘটনা পৃথিবীতে জীবনের গন্য হত।."  

 

Instead সামান্য অলংকৃত situla হোল্ডিং উচ্চ-গুণমানের পিন্ট মদ (তুলনা করুন ম্যাথিউ 27:48), ঈসা পরিবর্তিত পানির সাথে 100 গ্যালন সমন্বিত amphoras মধ্যে উচ্ছ্বসিত ছয়টি বড় পাথরের আচারের বয়াম- এর মিহি আংগুর-রস। Tতার nothing কম ছিল চমৎকার কাজ সৃষ্টিশীল improvisation. (জন 2:1-10) এ ছাড়াও, মদ তৈরি ছিল প্রাথমিক সরবরাহ অনেক বেশি তুলনামূলক ভাবে ভালো ওয়াইন যা হতে পারেen অংশগ্রহণকারী দ্বারা নিঃশেষ প্রায়।  

 

তাছাড়া এটা এমন হতে পারে যেহেতু যীশুর অপচয় হয় না, কী ফেলে যাওয়া হয় পরে খাওয়ার জন্য সংরক্ষিত ছিল দায়ী খেলে। (তুলনা করুন মথি 14:20-21।15:37; 16:9-10.) লেখা হবে কিনা ঈসা imbibed তার নিজেকে আল্লাহ্-রাজশাহীতে অলৌকিক পণ্য বলা যায় না. (জন 5:19-30) যাই হোক, আমরা সে watered-down মদ নিয়ে উদরস্থ করেছে না আশ্বস্ত করা যাবে। যে মদ খাওয়া-দাওয়া সব। কতখানি শাস্ত্র. (মথি 26:26-29। মার্ক 14: 22 25; ঈষদুষ্ণ 7:33-34; 22:14-20; 1 ১৯৭৭inthians 23-11-29) 

 

Vএআরious অন্য আগ্রহের বিষয়গুলো বা তার কাছাকাছি Vergina করা প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, Pella, এই প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, Veoria, এই প্রত্নতাত্ত্বিক Pella, এই প্রত্নতাত্ত্বিক Longos Edessa, এই প্রত্নতাত্ত্বিক Pella কবর এবং Veoria বাইজান্টাইন মিউজিয়াম।

 

সবাই বলেছে, tহাট যোহনের সুসমাচারের হিসাবের কথা উল্লেখ করেছেন। নিকৃষ্ট পানীয় কর্মরত নিজস্ব প্রতি শেষ পর্যন্ত হেচ উৎসব উপলক্ষেs, অংশগ্রহণকারীদের পার্থক্য বুঝতে বেশী মত্ত ছিল, সুতো সাবলীলভাবে, বস্ত্র নিয়ে প্রতিপাদ্য ইতিহাস। 

 

যে যীশু প্যান্টে মিক্স করে ছিল। এই বিশেষ ঐতিহাসিক অভ্যাস inescapably তাঁর সত্তা হিসেবে পরামর্শ ঐতিহাসিক বাইবেল হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তি এই মানুষ 'নহেন আহ্বান" (মথি 2:23। লূক 2:39, 40), এছাড়া স্বীকৃত যেমন "ঐ যে মশীহ, আমার ছেলেiving ঈশ্বর." (মথি 16:16)

 

আর সবার কাছে। আমেন।

 

 

 

(নোট: সব ছবি Firpo কার দ্বারা কপিরাইট আছে।)

 

 

 

Bosnian (Latin) (computer translation)

 

Jesi Jesus Dine s Voda-okrenuo -da-Vino?

 

Dokaz o Jesus serije: članak 24

 

Na apostol Ivan snimio Isusova prvog dokumentirani miracle za pretvaranje vode u vino. Vrhunsko vino je tada služio na na razvodnjeno verzija po izboru Distribuiran na kraju svečane prigode. Račun glasi:

 

"I treći dan svadbenu svečanost održana je u kani Galilejskoj, i the Isusova majka bila tamo. Isus i njegovi učenici su pozvani na svadbenu svečanost. Kad se vino presušile, majka Isusa said mu: 'Vina nemaju.' Ali Isus joj reče: "Ženo, zašto je to concern, meni i tebi? Moje vrijeme još nije došlo. " Njegova majka je rekao da one služe: 'Radite što god vam rekne.' Sada bilo šest kamena voda staklenke sjedi kako to zahtijeva u pročišćavanje pravila Židova, Svaki u mogućnosti to držati dva ili tri tekućinaUID mjere [jedna mjera za tečnost izjednacavanje između 11,62 i 17.43 litara, ili 44 da 66 litara]. Isus im reče: 'Napunite staklenke s vodom.' Tako tHej ih napunio do vrha. Tada im on reče: 'Sada izvući neke i sam uzetit direktoru blagdan. " Tako Uzeli su ga. Kada direktor blagdan okusio vode koji je sada postao vino, ne znajući odakle (iako znali sluge koji su izvučeni iz vode), direktor je blagdan zvao mladoženja i rekao mu: 'Svi ostali prvo stavlja van dobrog vina, i kada su ljudi intoksicirani, inferiorno. Spasio si dobro vino do sada.'" (Ivan 2:1-10, Novi svjetski Prijevod

 

Povijest potvrđuje na praksa miješanja vode s vinom u svečanim prilikama.

 

Na primjer, prije Kristova vremena, na posuda nazvao je situla (vidjeti foto iznad) je posebno dizajniran za miješanje voda s vinom. Ovu stavku, drži o jedan galon praćen (usporedite Matthew 27:34), otkrivena u VerginaGrčka u blizini drevnog Berejom (Sada Veoria) i Solun (Sada Thessaloniki). (Vidi djela 17:10-13). Otkrio ga je u kraljevski humka (drevne podzemne očevog) od Makedonski kralj Filip II (336 P.N.E.), otac Aleksandra velikog. 

 

Dva male amfore su Također našao. (Pogledajte slike ispod). Na amfora je na vitka miješalice s dvije ručke (nije vidio na fotografijama) i na tanak vrat. Za razliku od na situla s njegov veći volumen, amfore je vještina držati o litru čista, nerazrijeđeno vino. Oboje situla i amfora su od najveće važnosti za domjenak koordinatori od, naRema da povjesničari, tmogućnost da se smatralo "središnji događaj života na zemlji."  

 

Instead od mali okićen situla Drži pivo visoke kvalitete vino (Usporedi Matthew 27:48), Isus pretvara 6 velika kamena staklenke--ispunjena do vrha sa vodom--u amfore koje sadrže više od 100 litara od u redu vino. Tnjegov je ništa kratko od briljantan čin kreativni improvizacije. (Ivan 2:1-10) Nadalje, vino Proizvedeno je daleko više nego početnu zalihu relativno Dobro vino To je biloHR Gotovo konzumira od strane sudionika.  

 

Štoviše, budući da Isus nije bio razoran, moguće je da što je preostao bila pohranjena za kasnije odgovoran Potrošnja. (Usporedi Matej 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Da li Isus imbibed njegova vlastiti Bog-jamac čudesan proizvod Nije navedeno. (Ivan 5:19, 30) Međutim, možemo biti sigurni da on učinio ne ručati na razvodnjeno vino. Da pio vino uopće je Dobro dokumentirana u pismu. (Matej 26,26-29; Mark 14: 22 25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

VARTo je pravilo drugih točaka interesa na ili u blizini Vergina su na Arheološki muzej u Peli, na Arheološki muzej u Veoria, na Arheološki lokalitet Pella, na Arheološki lokalitet Longos edese, na Arheološki lokalitet grobnice Peli i Bizantski muzej Veoria.

 

Sve što je rekao, tšešir Ivanovu evanđelju spominje računa običaj posluživanja inferiorne vino prema na kraja sf svečanu prilikus, nakon što Sudionici su previše pijan da prepoznam razliku, plete neprimjetno u tkivo provjerljivim povijest. 

 

Da Isus je bio pod pravim kutom u mix specifične povijesne prakse inescapably predlaže njegovo postojanje kao na povijesne osobe koje su u Bibliji kao na čovjek "zvao je Nazarećanin" (Matej 2:23; Luka 2:39, 40), Također priznata kao "Krist, sin legendariving Boga." (Matej 16:16)

 

Mir i blagoslov za sve. Amin.

 

 

 

(Napomena: sve fotografije su autorski rad tvrtke Firpo nokautirao Carr.)

 

 

 

Bulgarian (computer translation)

 

Исус обядва с Вода-стругар-да-Вино?

 

Доказателство за Исус Series: член 24

 

На апостол Йоан първо записани Исус документирани мирAcle на превръщането на водата във вино. Това високо качество на виното беше тогава служи на мястото на на напоени надолу версия обичайно разпределени към края на празнични поводи. Сметката гласи:

 

"И на третия ден на брака празник се състоя в Кана на Галилея, и THмайката на Исус беше там. Исус и неговите ученици също бяха поканени на брачния празник. Когато виното се завтече кратко, майката на Исус Сайd за него: "те нямат вино." Но Исус й каза:Жена, защо е това на COncern на мен и на теб? Часът ми още не е дошъл. Му майка каза на тези, обслужващи: "прави каквото той ви казва." Сега имаше шест каменни буркани вода, които седят там, както се изисква от правила за пречистване на евреите, всеки може да задържи две или три liqмерки за UID [една течна мярка, равна 11,62 и 17,43 галона, или 44 да 66 литра]. Исус им каза: "запълване на буркани с вода." Така tХей, пълни ги до ръба. Тогава той им каза:Сега се изготвят някои и даt на директора на празника. Така те го взеха. Когато директорът на празника вкуси водата, която вече е превърната във вино, без да знае откъде е дошло (въпреки че служителите, които са изготвени на водата знаеше), директорът на празник нарича младоженеца и му каза: "Всеки друг поставя на хубавото вино на първо място, и когато хората са опиянени, по-ниска. Ти спаси хубавото вино до сега.'" (Йоан 2:1-10, Нов свят превод

 

История валидира на практика на смесване на вода с вино по празнични поводи.

 

Например, преди времето на Христос, на кораб нарича ситула (виж Фото горе) е специално предназначен за смесване на вода с вино. Този елемент, стопанството за един галон на сместа (Сравнете Матей 27:34), е бил открит в VerginaГърция близо до древна Берое (Сега Veoria) и Солун (Сега Солун). (вж. деяния 17:10-13.) Тя е била открита в Кралската могила (древна подземна погребална могила) на Македонски цар Филип II (336 ПР. Хр.), баща на Александър Велики. 

 

Две малки амфори бяха също намерени. (вижте снимките по-долу.) На Амфора е на тънки буркан с две дръжки (не се виждат в снимки) и с тънък врата. За разлика от ситула с по-голям обем, Амфора е изработени да държи около една халба чист, неразреден вино. И ситула и Амфора са от първостепенно значение за банкетни координатори като, наccording на историците, tТой банкет се счита за "централното събитие на живота на земята."  

 

Iвместо от малко богато украсен ситула стопанство халба с високо качество вино (сравните Матей 27:48), Иисус преобразува шест големи каменни буркани-напълнени до ръба с вода--в амфори, съдържащи над 100 литра на добре вино. TНеговата не е нищо повече от брилянтен акт на творческа импровизация. (Йоан 2:1-10) Освен, виното, произведено е много повече от първоначалната доставка на относително добро вино този p.t. и p.p. от have бъдаEN почти консумирани от участниците.  

 

Освен това, тъй като Исус не е разточителство, може да бъде, че това, което остана е запазено за по-късно отговорен разход. (Сравнете Матю 14:20;15:37; 16:9, 10.) Дали Исус imbibed му собствен Бог-Спонсорирани чудотворната продукт не е посочено. (Йоан 5:19, 30) Въпреки това, ние можем да бъдем сигурни, че той не вечеря на поени-надолу вино. Че той пиеше вино на всички е добре документирани в Писанието. (Матю 26:26-29; Mark 14: 22-25; Люк 7:33, 34; 22:14-20; 1 Корinthians 11:23-29) 

 

VARсериозни други точки на интереси в или близо до Vergina са на Археологически музей на Пела, на Археологически музей на Veoria, на Археологически обект Пела, на Археологически обект на Лонги Едеса, на Археологически обект на гробниците на Пела, и византийския музей на Veoria.

 

Всички каза, тшапка Йоан Евангелието сметка споменава Обичаят на обслужващи ниско вино към определителен член End oе празничен поводs, след участниците бяха твърде опиянени да знаят разликата, тъче безпроблемно в тъканта на проверими история. 

 

Че Исус беше категорично в микса на тази специфична историческа практика inescapably предполага съществуването му като исторически лице, идентифицирано в Библията като на човек ", наречена Назарянина" (Матей 2:23; Лука 2:39, 40), също признати като "Христос, син на living Бог." (Матей 16:16)

 

Мир и благословии за всички. Амин.

 

 

 

(Забележка: всички фотографии са защитени с авторски права от Firpo кар.)

 

 

 

Cantonese (computer translation)

 

耶穌食飯 同 水轉自-酒?

 

耶穌系列嘅證明: 文章24

 

的 使徒約翰 記錄耶穌概第一次 記錄 和平acle 將水變成酒。 呢種優質的葡萄酒, 然後 送達嘅地方 一個 淡化 版本 通常 分佈式 在喜慶的場合結束。 該帳戶讀取:

 

"第三天, 在加利利的迦拿舉行了一次婚宴, 和日耶穌的母親在那裏。 耶穌和他的門徒都應邀參加了婚宴。 當酒走短, 耶穌的母親西他說: "佢哋冇酒。 耶穌對她說: '女人, 點解係 concern 對我和你? 我小時都冇嚟。 佢 母親對那些服務的人說: ' 他說什麼就做什麼。 而家有六石水罐子坐喺度嘅要求 猶太人嘅淨化規則 個個可以容納兩個或三液體uid 度量值 [液量等於 11.62 和 17.43 加侖, 或 44 自 66 升]. 耶穌對他們說: "你要用水裝滿罐子。 所以 t嘿, 將佢哋塞到邊緣。 然後, 他對他們說: "而家畫啲出嚟, 並採取我t 的盛宴嘅導演。 所以 佢地拿走了 當盛宴嘅導演嘗到了而家已經變成酒嘅水, 唔知佢係邊度嚟 (雖然已抽出水嘅僕人知道), 主任 盛宴叫新郎, 對佢講: "人人都將好酒擺出嚟先, 當人們冧嘅時候, 低人一等。 你有將好酒 keep 到而家。'" (約翰 2: 1-10, 新世界繙譯

 

歷史驗證 的 實踐 將水與酒混合 在喜慶的場合.

 

例如, 在基督時代之前, 一個 船隻 叫 situla (見 相 上述) 是 具體 設計用於將水與葡萄酒混合. 此項目, 持有約 加侖嘅外加劑 (比較馬修 27:34), 被發現 在 Vergina希臘 近古 Beroea (現在 veoria) 和 撒 (現時 塞萨洛尼基). (參見行動 17:10-13.) 它被發現 在 皇家古墓 (古地下埋藏丘) 的 馬其頓國王 腓力二世 (336 前 776年), 亚历山大大帝的父親。 

 

兩 小 amphoras 系 也 發現. (見下面的相。 一個 出 是 一個 細長 帶兩個手柄嘅 jar (在照片中看不到) 同一個 苗條 脖子. 不同於 situla 的體積仲大, 出 是 精心 舉行 約一品脫 純, 未開 酒. 兩 situla 同出 極為重要 宴會協調員 以黎, 一個根據 對史學家, t佢嘅宴會被認為係 "地球上生命的中心事件."  

 

Instead 一個小華麗嘅 situla 舉行 品脫高品質 酒 (比較 马修 27:48), 耶穌 轉換六大石罐子-充滿水的邊緣-到 amphoras 含有超過100加侖 的 好 酒. T佢係冇短 一個輝煌的行為 創造性即興創作. (約翰 2:1-10) 此外, 生產的酒 是 遠遠超過最初嘅供應 相對 好酒 噉係en 幾乎被與會者所消耗。  

 

此外, 因為耶穌唔係浪費, 佢可能係 遺留落嚟嘅嘢後來被儲存起來 負責 消費. (比較 马修 14:20、21;15:37; 16:9, 10.) 係唔係 耶穌 脹 佢 自己的神贊助 神奇產品 未解. (約翰福音 5:19, 30) 不過, 大家可以放心, 佢冇開緊嘅葡萄酒食飯。 , 佢飲葡萄酒係 好好的文件 在聖經. (马修 26:26-29; 標記14: 22-25; 盧克 7:33、34; 22:14-20; 1林inthians 11:23-29) 

 

Var其他利益點 系或近 Vergina 是 佩拉考古博物館, 的 veoria 考古博物館, 的 佩拉考古遺址, 的 longos 埃德萨嘅考古遺址, 的 考古遺址的佩拉墓, 同拜佔庭博物館嘅 veoria。

 

都話, t帽子 約翰福音既帳戶提到 劣質酒嘅習俗 向 結束 of 節日慶典s, 與會者緊飲大左, 知道嘅區別, 編織 無縫地進入結構 可 歷史. 

 

, 耶穌係完全係混合 特定的歷史實踐 inescapably 表明佢嘅存在係一個 歷史 人喺聖經被辨認作為 的 人 "被稱為拿撒勒" (馬太福音 2:23; 路加福音 2:39, 40), 也 承認 作為 "基督, 我個仔iving 神." (馬修 16:16)

 

和平同祝福畀所有人。 阿門.

 

 

 

(註: 所有相都有版權 firpo 卡爾。

 

 

 

Catalan (computer translation)

 

Van Jesus Dine amb Aigua-tornejades -a-Vi?

 

Prova de Jesús sèrie: l'Article 24

 

La Apòstol John gravat de Jesús primer documentat MirAcle de convertir l'aigua en vi. Aquest vi de qualitat era llavors se serveix en lloc de un diluït versió habitualment distribuït cap al final d'ocasions festives. Llegeix el compte:

 

"I el tercer dia un banquet de matrimoni va tenir lloc a Canà de Galilea i the Mare de Jesús era allà. Jesús i els seus deixebles també van ser convidats a la festa de matrimoni. Quan el vi corria curt, la mare de Jesus said a ell: "Tenen cap vi". Però Jesús li deia: 'Dona, per què és el de concern per a mi i per a vostè? La meva hora encara no ha arribat. " Seva mare va dir als que serveix: "Fer el que ell li diu". Ara hi havia sis pedra aigua gerros allà assegut segons la regles de purificació dels jueus, cada capaços de contenir dos o tres klboeghmesures UID [una mesura de líquid equival a entre 11.62 i 17.43 galons, o 44 a 66 litres]. Jesús els digué: "Omplir els potets amb aigua". Tan tHola va omplir fins a la vora. Llavors va dir a ells: 'Ara treure alguns i vaig prendret al director de la festa. " Tan van prendre. Quan el director de la festa provat l'aigua que ara havia estat convertit en vi, sense saber on ha sortit (encara que sabia que els funcionaris que havia empatat fora l'aigua), el director de la festa anomenada el nuvi i li va dir: 'Tothom posa primer terme el bon vi, i quan la gent està intoxicat, inferior. Desar els vins fins ara.'" (John 2:1-10, Traducció del nou món

 

Valida la història la pràctica de la barreja d'aigua amb vi en ocasions festives.

 

Per exemple, abans que el temps de Crist, un vaixell anomenat un situla (veure fotos a dalt) va ser específicament dissenyat per barrejar aigua amb vi. Aquest element, sostenint sobre un galó de la barreja (comparar Matthew 27:34), va ser descobert a Vergina, Grècia, a prop antiga Beroea (ara Veoria) i Tessalònica (ara Thessaloniki). (Vegeu actes 17:10-13). Va ser descobert en el túmul Reial (antiga metro enterrament turó) de Rei macedoni Felip II (336 aC), pare d'Alexandre el gran. 

 

Dos petites àmfores van ser també Hem trobat. (Veure fotos). Un Àmfora és un esvelta flascó amb dues nanses (no vist en els fotos) i un prim coll. A diferència de la Situla amb major volum, l'àmfora va ser fets a mà per mantenir sobre una pinta de pura, sense diluir vi. Tots dos l'àmfora i situla van ser de màxima importància als coordinadors de banquets des de, unccording per historiadors, tbanquet d'ell era considerat l'acte central de la vida a la terra"."  

 

Instead de un petit ornamentat situla celebració una pinta de qualitat vi (comparar Matthew 27:48), Jesus convertit sis gerres de pedra grans - plens fins a la vora d'aigua - en àmfores que contenen més de 100 galons de fina vi. Tseu era ni més ni menys de un acte brillant de improvisació creativa. (John 2:1-10) A més, vi produït va ser més lluny de l'oferta inicial de relativament bon vi que havia de seren gairebé consumit pels assistents.  

 

D'altra banda, ja que Jesús no era un malbaratament, podria ser que el que quedava s'emmagatzemava per més endavant responsable consum. (Comparar Mateu 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Si Jesús begut seva Déu propi-patrocinat producte miraculós no s'indica. (John 5:19, 30) No obstant això, es pot assegurar que ell no va fer menjar a vi diluït. Que bevia vi a tot és ben documentat en l'escriptura. (Mateu 26:26-29; Mark 14: 22-25; Lluc 7:33, 34; 22:14-20; 1 ª Cointhians 11:23-29) 

 

VARious altres punts d'interès a o a prop Vergina són la Museu Arqueològic de Pella, la Museu Arqueològic de Veoria, la Jaciment arqueològic de pel·la, la Jaciment arqueològic de Longos Edessa, la Jaciment arqueològic de les tombes de Pella i el Museu bizantí de Veoria.

 

Tot dit, tbarret Compte d'Evangeli de John esmenta el costum de servir vi inferior cap a la final of ocasió festivas, després els assistents van ser massa borratxo per saber la diferència, teixits perfecció en el teixit de verificable història. 

 

Que Jesús era de ple en la barreja d'aquesta pràctica històric específic inescapably suggereix la seva existència com un històric persona identificada a la Bíblia com a la home "anomenada un Natzarè" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), també reconegut com "el Crist, el fill de la living de Déu." (Matthew 16:16)

 

Pau i benediccions a tots. Amén.

 

 

 

(Nota: totes les fotografies són propietat de Firpo Carr.)

 

 

 

Chinese Simplified (computer translation)

 

耶稣吃饭与 水转自-酒?

 

耶稣系列的证明: 文章24

 

的使徒约翰记录耶稣的第一次记录和平acle 把水变成酒。这种优质的葡萄酒, 然后送达的地方一个淡化版本通常分布式在喜庆的场合结束。该帐户读取:

 

"第三天, 在加利利的迦拿举行了一次婚宴, 和日耶稣的母亲在那里。耶稣和他的门徒也应邀参加了婚宴。当酒跑短, 耶稣的母亲西他说: "他们没有酒。耶稣对她说: '女人, 为什么是 concern 对我和你?我的小时还没有来。他母亲对那些服务的人说: ' 他告诉你什么就做什么。现在有六石水罐子坐在那里的要求犹太人的净化规则每个能够容纳两个或三液体uid 度量值[一液量等于11.62和17.43 加仑, 或44自66升]. 耶稣对他们说: "你要用水装满罐子。 所以t嘿, 把它们塞到边缘。然后, 他对他们说: "现在画一些出来, 并采取我t 的盛宴的导演。 所以他们拿走了当盛宴的导演尝到了现在已变成酒的水, 不知道它从哪里来 (虽然已抽出水的仆人知道), 主任盛宴叫新郎, 对他说: "人人都先把好酒放出来, 当人们陶醉的时候, 低人一等。你已经把好酒保存到现在了。'"(约翰 2:1-10,新世界翻译)

 

历史验证的实践将水与酒混合在喜庆的场合.

 

例如, 在基督时代之前,一个船只叫 situla(见照片上述)是具体设计用于将水与葡萄酒混合.此项目, 持有约一加仑的外加剂(比较马修 27:34),被发现在Vergina希腊 近古Beroea(现在 Veoria)和撒 (现在塞萨洛尼基).(参见行动 17:10-13.)它被发现 在皇家古墓 (古地下埋藏丘) 的马其顿国王腓力二世 (336 前 776年), 亚历山大大帝的父亲。 

 

两小 amphoras 是也发现. (见下面的照片。一个出 是 一个细长带两个手柄的 jar(在照片中看不到)和一个苗条 脖子. 不同于situla 的体积更大, 出是 精心举行 约一品脱纯, 未稀释酒.两situla 和出极为重要宴会协调员以来,一个根据对史学家, t他的宴会被认为是 "地球上生命的中心事件."  

 

Instead一个小华丽的 situla举行 一品脱高品质酒(比较马修 27:48), 耶稣转换六大石罐子-充满水的边缘-到 amphoras 含有超过100加仑的好酒.T他是没有短一个辉煌的行为创造性即兴创作.(约翰 2:1-10)此外,生产的酒是远远超过最初的供应相对好酒这是en几乎被与会者所消耗。  

 

此外, 因为耶稣不是浪费, 它可能是遗留下来的东西后来被储存起来负责消费.(比较马修14:20、21;15:37;16:9, 10.) 是否耶稣胀他自己的神赞助 神奇产品未说明.(约翰福音 5:19, 30)不过, 我们可以放心, 他没有在稀释的葡萄酒吃饭。,他喝葡萄酒是很好的文件在圣经.(马修26:26-29;标记14: 22-25;卢克 7:33、34;22:14-20;1林inthians 11:23-29) 

 

Var其他利益点在或近Vergina是佩拉考古博物馆,的Veoria 考古博物馆,的佩拉考古遗址,的Longos 埃德萨的考古遗址,的考古遗址的佩拉墓, 和拜占庭博物馆的 Veoria。

 

都说, t帽子约翰的福音帐户提到劣质酒的习俗向结束 of节日庆典s, 在与会者喝醉了, 知道的区别, 编织无缝地进入结构可历史.

 

,耶稣是完全在混合这一特定的历史实践inescapably 表明他的存在是一个 历史人在圣经被辨认作为 的人"被称为拿撒勒"(马太福音 2:23;路加福音 2:39, 40), 也承认作为"基督, 我的儿子iving 神." (马修 16:16)

 

和平和祝福给所有人。阿门.

 

 

 

(注: 所有照片都有版权 Firpo 卡尔

 

Chinese Traditional (computer translation)

 

耶穌吃飯與 水轉自-酒?

 

耶穌系列的證明: 文章24

 

的使徒約翰記錄耶穌的第一次記錄和平acle 把水變成酒。這種優質的葡萄酒, 然後送達的地方一個淡化版本通常分散式在喜慶的場合結束。該帳戶讀取:

 

"第三天, 在加利利的迦拿舉行了一次婚宴, 和日耶穌的母親在那裡。耶穌和他的門徒也應邀參加了婚宴。當酒跑短, 耶穌的母親西他說: "他們沒有酒。耶穌對她說: '女人, 為什麼是 concern 對我和你?我的小時還沒有來。他母親對那些服務的人說: ' 他告訴你什麼就做什麼。現在有六石水罐子坐在那裡的要求猶太人的淨化規則每個能夠容納兩個或三液體uid 度量值[一液量等於11.62和17.43 加侖, 或44自66升]. 耶穌對他們說: "你要用水裝滿罐子。 所以t嘿, 把它們塞到邊緣。然後, 他對他們說: "現在畫一些出來, 並採取我t 的盛宴的導演。 所以他們拿走了當盛宴的導演嘗到了現在已變成酒的水, 不知道它從哪裡來 (雖然已抽出水的僕人知道), 主任盛宴叫新郎, 對他說: "人人都先把好酒放出來, 當人們陶醉的時候, 低人一等。你已經把好酒保存到現在了。'"(約翰 2:1-10,新世界翻譯)

 

歷史驗證的實踐將水與酒混合在喜慶的場合.

 

例如, 在基督時代之前,一個船隻叫 situla(見照片上述)是具體設計用於將水與葡萄酒混合.此專案, 持有約一加侖的外加劑(比較馬修 27:34),被發現在Vergina希臘 近古Beroea(現在 Veoria)和撒 (現在塞薩洛尼基).(參見行動 17:10-13.)它被發現 在皇家古墓 (古地下埋藏丘) 的馬其頓國王腓力二世 (336 前 776年), 亞歷山大大帝的父親。 

 

兩小 amphoras 是也發現. (見下面的照片。一個出 是 一個細長帶兩個手柄的 jar(在照片中看不到)和一個苗條 脖子. 不同于situla 的體積更大, 出是 精心舉行 約一品脫純, 未稀釋酒.兩situla 和出極為重要宴會協調員以來,一個根據對史學家, t他的宴會被認為是 "地球上生命的中心事件."  

 

Instead一個小華麗的 situla舉行 一品脫高品質酒(比較馬修 27:48), 耶穌轉換六大石罐子-充滿水的邊緣-到 amphoras 含有超過100加侖的好酒.T他是沒有短一個輝煌的行為創造性即興創作.(約翰 2:1-10)此外,生產的酒是遠遠超過最初的供應相對好酒這是en幾乎被出席者所消耗。  

 

此外, 因為耶穌不是浪費, 它可能是遺留下來的東西後來被儲存起來負責消費.(比較馬修14:20、21;15:37;16:9, 10.) 是否耶穌脹他自己的神贊助 神奇產品未說明.(約翰福音 5:19, 30)不過, 我們可以放心, 他沒有在稀釋的葡萄酒吃飯。,他喝葡萄酒是很好的檔在聖經.(馬修26:26-29;標記14: 22-25;盧克 7:33、34;22:14-20;1林inthians 11:23-29) 

 

Var其他利益點在或近Vergina是佩拉考古博物館,的Veoria 考古博物館,的佩拉考古遺址,的Longos 埃德薩的考古遺址,的考古遺址的佩拉墓, 和拜占庭博物館的 Veoria。

 

都說, t帽子約翰的福音帳戶提到劣質酒的習俗向結束 of節日慶典s, 在出席者喝醉了, 知道的區別, 編織無縫地進入結構可歷史.

 

,耶穌是完全在混合這一特定的歷史實踐inescapably 表明他的存在是一個 歷史人在聖經被辨認作為 的人"被稱為拿撒勒"(馬太福音 2:23;路加福音 2:39, 40), 也承認作為"基督, 我的兒子iving 神." (馬修 16:16)

 

和平和祝福給所有人。阿門.

 

 

 

(注: 所有照片都有版權 Firpo 卡爾。

 

 

 

Croatian (computer translation)

 

Je Jesus Dine s Voda-okrenuo -da-Vino?

 

Dokaz o Jesus serije: članak 24

 

Na apostol Ivan snimio Isusov prvi dokumentirani mirAcle pretvoriti vodu u vino. Ovo kvalitetno vino je tada poslužuje se na na razvodnjeno verzija po izboru distribuira na kraju svečane prigode. Račun glasi:

 

"I treći dan svadbenu svečanost održana je u kani Galilejskoj, i the majka Isusova je bio tamo. Isus i njegovi učenici bili su pozvani na svadbenu svečanost. Kada vino presušile, majka Isus said mu: 'Vina nemaju.' Ali Isusu koji joj kaže: 'Žena, zašto je to concern mene i tebe? Moje vrijeme još nije došlo. " Njegova majka je rekla da oni služe: "To što ti on kaže." Sada ima šest kamena voda staklenke sjedi kako to zahtijeva u pročišćavanje pravila Židova, svaki u mogućnosti to držati dva ili tri tekućinaUID mjere [jedna mjera za tečnost izjednacavanje između 11,62 i 17.43 litara, ili 44 da 66 litara]. Isus im reče: 'Napunite staklenke s vodom.' Tako tHej ih napunio do vrha. Zatim rekao im: 'Sada neki izvući i da set da direktor blagdan. " Tako Uzeli su ga. Kada direktor blagdan okusio vode koja je sada pretvorena u vino, ne znajući odakle (iako je znala da sluge koji su izvučeni iz vode), direktor je blagdan zvao mladoženja i rekao mu: 'I ostali se vino prvi put, a kada su ljudi intoksicirani, inferiorno. Spasio si dobro vino do sada.'" (Ivan 2:1-10, Novi svjetski prijevod

 

Povijest potvrđuje na praksa miješanja vode s vinom u svečanim prilikama.

 

Na primjer, prije Kristova vremena, na brod Zove se situla (vidi Foto iznad) je posebno dizajniran za miješanje vode s vinom. Ovu stavku, držati o jedan galon praćen (Usporedi Mt 27:34), otkrivena je u VerginaGrčka u blizini drevnog Berejom (Sada Veoria) i Solunu (Sada Thessaloniki). (Vidi djela 17:10-13.) Otkrio ga je u Kraljevski humka (drevne podzemne očevog) od Makedonski kralj Filip II (336. P.N.E.), otac Aleksandra velikog. 

 

Dva male amfore su također našao. (Pogledajte slike ispod). Na Amfora je na vitko miješalice s dvije ručke (nije vidio na fotografijama) i na Slim vrat. Za razliku od na Situla s veći volumen, amfore je vještina držati o litru čista, nerazrijeđeno vino. Oba situla i Amfora su od najveće važnosti za domjenak koordinatori od, naRema da povjesničari, tje mogućnost smatra "centralni događaj života na zemlji."  

 

Instead od mali okićen situla Drži pivo visoke kvalitete vino (usporediti Matej 27:48), Isus Pretvara 6 velikih kamena staklenke--do vrha napuni vodom, u amfore koji sadrži više od 100 litara od u redu vino. TOn je ništa kratko od briljantan čin kreativni improvizacije. (Ivan 2:1-10) Nadalje, vino proizvedeno je daleko više nego početnu zalihu relativno Dobro vino To je biloHR gotovo konzumira od strane sudionika.  

 

Osim toga, budući da Isus nije bio rasipan, možda ono što je ostalo je pohranjena za kasnije odgovoran potrošnja. (Usporedi Matej 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Da li Isus imbibed njegova sam Bog-pod pokroviteljstvom čudesan proizvod nije navedeno. (Ivan 5:19, 30) Međutim, možemo biti sigurni da ne probamo razvodnjeno vino. Da Popio je vina uopće je dobro dokumentirana u Svetom pismu. (Matej 26,26-29; Mark 14: 22-25; Luka 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

VARTo je pravilo druge točke od interesa na ili u blizini Vergina su na Arheološki muzej Pella, na Arheološki muzej Veoria, na Arheološko nalazište Pella, na Arheološko nalazište Longos Edessa, na Arheološki lokalitet grobnice Peli i bizantski muzej Veoria.

 

Sve je rekao, tšešir Ivanovo Evanđelje račun spominje običaj posluživanja inferiorne vino prema na kraja sf svečane prigodes, Nakon što sudionici su previše pijan razliku, isprepliće neprimjetno u tkivo provjerljivim povijest. 

 

Da Isus je u mix ove specifične povijesne prakse inescapably predlaže njegovo postojanje kao na povijesne osobe koje su u Bibliji kao na čovjek "zove se Nazarećanin" (Matej 2:23; Luka 2:39, 40), također priznata kao "Krist, sin living Bog." (Matej 16:16)

 

Mir i blagoslov za sve. Amen.

 

 

 

(Napomena: sve fotografije zaštićene su autorskim Firpo Carr.)

 

 

 

Czech (computer translation)

 

Líbilo se Ježíš jíst s Voda-obrácený-k-Víno?

 

Důkaz Ježíše series: článek 24

 

Na Apoštol Jan nahrál Ježíš ' první dokumentovány MirAcle soustružení vody do vína. Toto vysoce kvalitní víno pak bylo sloužil místo a zalévání-Down verze běžně distribuované ke konci slavnostních příležitostech. Přečte účet:

 

"A třetí den se konala Svatební hostina v Cana v Galilei a The matka Ježíše tam byla. Ježíš a jeho učedníci byli také pozváni na svatební hostinu. Když víno běželo krátce, matka Ježíše Said k němu: "nemají žádné víno." Ale Ježíš jí řekl: 'Žena, proč je to concern se ke mně a k tobě? Moje hodina ještě nepřišla. Jeho matka řekla těm, kteří slouží: ' dělejte, co vám řekne. ' Nyní tam bylo šest kamenných sklenic na vodu, které tam sedí, jak to vyžaduje pravidla pro čištění Židů, Každý schopný držet dva nebo tři LIQUID opatření [jedno tekuté opatření rovnající se 11,62 a 17,43 galonů, nebo 44 k 66 litrů]. Ježíš jim řekl: ' Naplňte sklenice vodou. ' Tak tHej, naplnil je až po okraj. Pak jim řekl:Nyní čerpat některé ven a vzít it na ředitele hostiny. Tak vzali si ho. Když ředitel hostiny ochutnal vodu, která byla nyní přeměněna na víno, nevěděl, kde to přišlo od (i když sluhy, kteří vytáhl vodu věděl), ředitel hostina zavolala ženicha a řekla mu:Všichni ostatní staví z jemného vína jako první, a když jsou lidé pod vlivem alkoholu, nižší. Až dosud jste zachránili dobré víno.'" (John 2:1-10, Překlad do nového světa

 

Historie ověřuje na praxe míchání vody s vínem na slavnostních příležitostech.

 

Například, před časem Krista, a plavidla nazývá situla (viz Foto výše) byl konkrétně Navrženo pro smíchání vody s vínem. Tuto položku, držení asi jeden galon příměsi (srovnej Matouš 27:34), byl objeven na VerginaŘecko v blízkosti Ancient Beroea (nyní Veoria) a Soluň (teď Thessaloniki). (viz Skutky 17:10-13.) Bylo objeveno v královský Tumulus (starobylé podzemní pohřební mohyla) z Makedonský král Philip II (336 př. n.l.), otec Alexandra Velikého. 

 

Dva malé Amfora byly také našli. (viz fotografie níže.) Aplikace Amfora je a štíhlé Dóza se dvěma držadly (není vidět na fotografiích) a je Slim krku. Na rozdíl od situla s větším objemem, Amfora byl vytvořený Chcete-li držet o půllitr čisté, neředěný víno. Jak situla a Amfora byly nanejvýš důležité k banketovým koordinátorům od, according historikům, tbanket byl považován za "ústřední událost života na zemi."  

 

Instead z malé zdobené situla hospodářství půllitr vysoce kvalitních víno (porovnat Matouš 27:48), Ježíš přestavěno šest velkých kamenných sklenic - naplněných až po okraj vodou - do amforami obsahujícími více než 100 galonů z jemné víno. Tjeho byl nic menšího brilantní AKT kreativní improvizace. (John 2:1-10) Dále, víno vyrobené byl mnohem více než počáteční dodávka relativně dobré víno které bylyEN téměř spotřebovány účastníky.  

 

Navíc, protože Ježíš nebyl zbytečný, mohlo by to být tím, že to, co zbylo, bylo uloženo pro pozdější odpovědný spotřeby. (porovnat Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Zda Ježíš sebe jeho vlastní Bůh-sponzorované zázračný produkt není uvedeno. (John 5:19, 30) Nicméně, můžeme být ujištěni, že on nejedl na zalévání-dolů víno. Že vypil víno vůbec je dobře zdokumentován v písmu. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

Varvážnou ostatní body zájmu na nebo v blízkosti Vergina jsou v Archeologické muzeum v Pella, na Archeologické muzeum v Veoria, na Archeologické naleziště Pella, na Archeologické naleziště longi Edessa, na Archeologické naleziště hrobek Pella a Byzantské muzeum Veoria.

 

Všichni řekli, tklobouk John je evangelium účet zmiňuje zvyk sloužící podřadné víno směrem k konec of slavnostní příležitostis, poté, co účastníci byli příliš opilý znát rozdíl, vazby hladce do tkaniny ověřitelné Historie. 

 

Že Ježíš byl přímo v mixu této konkrétní historické praxe inescapably naznačuje jeho existenci jako historické osoba identifikovaná v Bibli jako na muž "volal Nazaretský" (Matouš 2:23; Lukáš 2:39, 40), také rozpoznán jako "Kristus, syn living Bůh." (Matouš 16:16)

 

Mír a požehnání pro všechny. Amen.

 

 

 

(Pozn.: všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy od Firpo Carr.)

 

 

 

Danish (computer translation)

 

Har Jesus Spis med Vand-drejede-at-Vin?

 

Proof of Jesus-serien: artikel 24

 

Den Apostlen Johannes indspillet Jesu første dokumenteret MirAcle af at omdanne vand til vin. Denne vin af høj kvalitet blev derefter serveret i stedet for en udvandet version normalt fordelt mod slutningen af festlige lejligheder. Kontoen lyder:

 

"Og på den tredje dag et ægteskab fest fandt sted i Cana i Galilæa, og the Jesu moder var der. Jesus og hans disciple var også inviteret til ægteskabet fest. Når vinen løb kort, mor til Jesus Said til ham: "de har ingen vin." Men Jesus sagde til hende: "Kvinde, hvorfor er det Concern til mig og til dig? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til dem, der tjener: ' gør, hvad han fortæller dig. Nu var der seks sten vand krukker siddende der som krævet af rensning regler for jøderne, hver i stand til at holde to eller tre liqUID-foranstaltninger [en flydende foranstaltning, der svarer 11,62 og 17,43 gallon, eller 44 at 66 liter]. Jesus sagde til dem: "fyld krukkerne med vand". Så tHey fyldte dem til randen. Så sagde han til dem: "Nu trække nogle ud og tage jegt til festens direktør. « Så de tog den. Når lederen af festen smagte det vand, der nu var blevet forvandlet til vin, ikke vide, hvor det kom fra (selv om de tjenere, der havde trukket ud af vandet vidste), direktøren for Feast kaldte brudgommen og sagde til ham:Alle andre lægger ud den fine vin først, og når folk er berusede, den ringere. Du har gemt den fine vin indtil nu.'" (Joh 2:1-10, Ny verdens Oversættelse

 

Historikken godkender den praksis at blande vand med vin ved festlige lejligheder.

 

For eksempel, før Kristi tidspunkt, en fartøj kaldet en Situla (Se Foto ovenfor) var specifikt designet til at blande vand med vin. Denne vare, holde om en gallon af iblanding (Sammenlign Matthew 27:34), blev opdaget på VerginaGrækenland i nærheden af Ancient Beroea (nu Veoria) og Thessaloniki (nu Thessaloniki). (se ApG 17:10-13). Det blev opdaget i den kongelige Tumulus (gamle underjordiske gravhøje) af Makedonsk konge Philip II (336 f.kr.), far til Alexander den store. 

 

To små amforaer var også fundet. (se billeder nedenfor.) En Amphora er en slank krukke med to håndtag (ikke set i fotos) samt en Slim hals. I modsætning til de Situla med større volumen, Amfora var udformet til at holde om en pint af ren, ufortyndet vin. Både Situla og Amfora var af allerstørste betydning til banket koordinatorer siden, enccording til historikere, than banket blev betragtet som "den centrale begivenhed i livet på jorden."  

 

Instead af en lille udsmykkede Situla Holding en pint af høj kvalitet vin (sammen Matthew 27:48), Jesus konverteret seks store sten krukker-fyldt til randen med vand-i amforaer, der indeholder over 100 gallon af fine vin. Thans var intet mindre end en strålende handling af kreativ improvisation. (Joh 2:1-10) Desuden, den producerede vin var langt mere end den første levering af relativt god vin , der varen næsten forbruges af deltagerne.  

 

Da Jesus ikke var ødsel, kunne det være, at hvad der var Tilo. blev gemt til senere ansvarlig forbrug. (Sammenlign Matthew 14:20, 21.15:37; 16:9, 10.) Om Jesus drukket hans egen Gud-sponsoreret mirakuløse produkt er ikke angivet. (Joh 5:19, 30) Men vi kan være sikre på, at han ikke spise på udvandet vin. At Han drak vin på alle er veldokumenteret i Skriften. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

Varalvorlig andre interessepunkter på eller i nærheden af Vergina er de Det arkæologiske museum i Pella, den Arkæologiske Museum i Veoria, den Det arkæologiske område Pella, den Arkæologiske område i Longos Edessa, den Arkæologiske udgravning af gravene i Pella og det byzantinske museum for Veoria.

 

Alle sagde, that John's Gospel konto nævner Skikken med at betjene ringere vin mod den ende of festlig lejligheds, efter deltagere var for berusede til at kende forskellen, vævninger uden problemer i stoffet fra Kontroller historie. 

 

At Jesus var firkantet i blandingen af denne specifikke historiske praksis inescapably antyder hans eksistens som en historiske person identificeret i Bibelen som den mand "kaldes en Nazarene" (Matt 2:23; Luke 2:39, 40), også aner som "Kristus, søn af den living Gud." (Matt 16:16)

 

Fred og velsignelser for alle. Amen.

 

 

 

(Bemærk: alle fotografier er ophavsretligt beskyttet af Firpo Carr.)

 

 

 

Dutch (computer translation)

 

Heeft Jezus dineert met Water-draaide-Aan-Wijn?

 

Bewijs van de reeks van Jesus: artikel 24

 

De apostel Johannes opgenomen Jezus ' eerste gedocumenteerd MirAcle van het draaien van water in wijn. Deze wijn van hoge kwaliteit werd toen geserveerd in plaats van een afgezwakt Versie gewoonlijk verdeeld tegen het einde van feestelijke gelegenheden. De rekening luidt als volgt:

 

"En op de derde dag een huwelijk feest vond plaats in Cana van Galilea, en the moeder van Jezus was er. Jezus en zijn discipelen werden ook uitgenodigd voor het huwelijksfeest. Toen de wijn liep kort, de moeder van Jezus Said aan hem: zij hebben geen wijn. Maar Jezus zeide tot haar: 'Vrouw, waarom is dat van concern voor mij en voor u? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot degenen die dienen: ' doe wat hij je vertelt. ' Nu waren er zes stenen water potten zitten, zoals vereist door de de regels van de reiniging van de Joden, elk bekwaam om twee of drie liq te houdenUID maatregelen [een vloeibare maatregel gelijk 11,62 en 17,43 gallons, of 44 Aan 66 liter]. Jezus zeide tot hen: ' Vul de potten met water. ' Dus tHey vulde hen aan de rand. Toen zeide hij tot hen: 'Nu trekken sommige uit en neem ikt aan de directeur van het feest. Dus zij namen het. Toen de directeur van het feest het water dat nu was veranderd in wijn geproefd, niet wetende waar het vandaan kwam (hoewel de dienaren die had getrokken uit het water wist), de directeur van de feest riep de bruidegom en zeide tot hem: 'Iedereen steekt de goede wijn eerst, en als mensen dronken zijn, de inferieure. U hebt de fijne wijn tot nu toe gered.'" (Johannes 2:1-10, Nieuwe Wereldvertaling

 

Geschiedenis valideert de praktijk van het mengen van water met wijn bij feestelijke gelegenheden.

 

Bijvoorbeeld, vóór de tijd van Christus, een schip riep een situla (Zie foto boven) was specifiek ontworpen om water te mengen met wijn. Dit item, bedrijf over een gallon van het toevoegsel (Vergelijk Matteüs 27:34), werd ontdekt op VerginaGriekenland nabij Ancient Beroea (nu Veoria) en Thessaloniki (nu Thessaloniki). (Zie Handelingen 17:10-13.) Het werd ontdekt in de Koninklijke Tumulus (oude ondergrondse grafheuvel) van Macedonische koning Filips II (336 v. Chr.), vader van Alexander de grote. 

 

Twee kleine Amphora waren ook gevonden. (Zie Foto's hieronder.) Een Amphora is een slanke potje met twee handgrepen (niet gezien in Foto's) en een Slim hals. In tegenstelling tot de Situla met een groter volume, de Amphora was vervaardigd te houden over een pint van pure, onverdund wijn. Zowel de Situla en Amphora waren van het allergrootste belang aan banket coördinatoren Sinds, eenolgens aan historici, tHij banket werd beschouwd als "de centrale gebeurtenis van het leven op aarde."  

 

Instead van een kleine sierlijke Situla bedrijf een pint van hoge kwaliteit wijn (vergelijken Matteüs 27:48), Jezus omgezet zes grote stenen potten--tot de rand gevuld met water-in Amphora met meer dan 100 gallons van prima wijn. Tzijn was niets minder dan een briljante daad van creatieve improvisatie. (Johannes 2:1-10) Bovendien, de geproduceerde wijn was veel meer dan de initiële aanvoer van relatief goede wijn dat wasen bijna geconsumeerd door deelnemers.  

 

Bovendien, aangezien Jesus geen verspilling was, zou het kunnen zijn dat Wat was overgebleven werd opgeslagen voor later verantwoordelijk verbruik. (vergelijk Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Of Jezus ingezogen zijn eigen God-gesponsord wonderbaarlijke product is niet vermeld. (Johannes 5:19, 30) Maar we kunnen er zeker van zijn dat hij niet dineerde op verwaterde wijn. Dat Hij dronk wijn helemaal is goed gedocumenteerd in de Schrift. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

VARbekentenissen andere punten van belangen op of nabij Vergina zijn de Archeologisch Museum van Pella, de Archeologisch Museum van Veoria, de Archeologische site van Pella, de Archeologische site van Longos Edessa, de Archeologische site van de graven van Pella, en het Byzantijnse Museum van Veoria.

 

Al zei, thoed John's Gospel account vermeldt de douane van het dienen van inferieure wijn naar de einde of feestelijke gelegenheids, na de aanwezigen waren te dronken om het verschil te kennen, weeft naadloos in het weefsel van bare geschiedenis. 

 

Dat Jezus was vierkant in de mix van deze specifieke historische praktijk inescapably suggereert zijn bestaan als een historische persoon geïdentificeerd in de Bijbel als de man "riep een Nazarene" (Matteüs 2:23; Lukas 2:39, 40), ook erkend Als "de Christus, de zoon van de lLiving God." (Matteüs 16:16)

 

Vrede en zegeningen voor iedereen. Amen.

 

 

 

(Opmerking: alle Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd door Firpo Carr.)

 

 

 

Estonian (computer translation)

 

Jesus Dine ei koos Vee-sisse -et-Veini?

 

Tõend Jeesuse seeria: artikli 24

 

Selle Apostel John Salvestatud Jeesuse esimene dokumenteeritud MirAcle keerates vee veiniks. See kõrge kvaliteediga vein oli siis asemel kätte a leevendatud versioon tavaliselt jaotatud lõpus pidulikeks puhkudeks. Konto on järgmine:

 

"Ja kolmandal päeval abielu pidu toimus Cana Galilea ja the Jeesuse ema oli seal. Jeesus ja tema jüngrid olid kutsutud ka abielu pidu. Kui veini jooksin, Jeesus sai emad talle: "Neil ei ole veini." Kuid Jeesus ütles talle: "Naine, miks see nii on Concern mulle ja teile? Minu tund ei ole veel käes. " Tema ema ütles, et need, kes: "Teha mida iganes ta ütleb teile." Nüüd oli kuus kivi vee purgid istub seal vastavalt selle puhastamise eeskirjad juudid, mõlemad suudavad hoida kaks või kolm vedelikkeuid meetmed [vahel võrdub ühe vedeliku mõõt 11,62 ja 17.43 gallonit, või 44 et 66 liitrit]. Jeesus ütles neile: "Täida purgid veega." Nii tHei täidetud neid ääreni. Siis ta ütles neile: "Nüüd mõned venitama ja võtta madirektori pidulik t. " Nii nad võtsid. Kuna pidu juhataja maitses vesi, mis oli sisustatud nüüd veini, ei tea kust see tuli (kuigi teenistujad, kes juhiti vesi välja ei teadnud), juhataja ning pidu nimega peigmees ja ütles talle: "Kõik teised paneb välja hea vein esmalt, ja kui inimesed on joobes, on halvem. Hea vein on salvestatud siiani.'" (Jh 2:1-10, Uue maailma tõlge

 

Ajalugu kinnitab selle tava segamise vee ja veini pidupäeval.

 

Näiteks enne Kristuse, a laeva nimetatakse ka situla (vt foto eespool) oli konkreetselt mõeldud vett segada veini. Selle üksuse, hoides kohta üks gallon segamise (Võrdle Matteuse 27:34), avastati kell VerginaKreeka lähedal vana Beroea (Nüüd Veoria) ja Tessaloonika (Nüüd Thessaloniki). (Vt toimingute 17:10-13.) Avastati aastal royal tumulus (iidse maa kurgaan) ning Makedoonia kuningas Philip II (336 eKr), isa Aleksander suur. 

 

Kaks väike amphoras olid ka leitud. (Vt fotod allpool.) On Amphora on a sihvakas kahe pidemega jar (ei näinud fotosid) ja on Slim kaela. Erinevalt ning situla suurema mahuga, on amphora oli meisterdatud hoida kruusi kohta puhas, lahjendamata veini. Mõlemad situla ja amphora on äärmiselt oluline et pidulik koordinaatorid alates, ateenustasule ajaloolastele, tta banketisaal peeti "keskne sündmus maal."  

 

Instead kohta väike ehitud situla ettevõttest kõrge kvaliteediga pint veini (Võrdle Matthew 27: 48), Jeesus kuus suurt kivi purgid - täidetud ääreni veega--amphoras, mis sisaldab üle 100 gallonit ümber ning trahvi veini. Ttema oli nothing kiiresti ning geniaalne seaduse loominguline improvisatsioon. (Jh 2:1-10) Lisaks toodetud veini oli palju rohkem, kui esialgne osutamine suhteliselt head veini mis olid olemaEN tarbitud peaaegu osavõtjad.  

 

Peale selle, kuna ei olnud Jeesus raiskav, võimalik, et mis üle jäi hiljem talletatud vastutav tarbimine. (Võrdle Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Kas Jeesus imbibed tema oma Jumala-Sponsorite imeline toode on märgitud. (John 5:19, 30) Siiski me olla kindel, et ta ei ole einestada leevendatud veini. Et ta jõi veini üldse on hästi dokumenteeritud Piiblis. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22 25; Luke 7:33, 34; 22:14-20. 1 Regioonide komiteeinthians 11:23-29) 

 

VarIOUs muud huvipunktid või selle lähedal Vergina on selle Archaeological Museum Pella, selle Arheoloogia muuseum Veoria selle Pella, arheoloogiline selle Longos Edessa, arheoloogiline selle Arheoloogiline Pella haudade ja Bütsantsi muuseum Veoria.

 

Kõik ütlesid, tmüts Johannese evangeeliumi konto mainib indeksi veini halvem komme poole ning lõpp of pidustusteles, osavõtjad olid liiga inebriated teada erinevus, weaves sujuvalt kangas kontrollitavad ajalugu. 

 

Et Jeesus oli tublisti mix selle konkreetse ajaloolise tava inescapably näitab tema olemasolu on saanud Ajalooline Piibel kui isikute selle mees "nimetatakse ka Nazarene" (Matteuse 2:23; Luuka 2:39, 40), ka tunnustatud Kui "Kristus, poeg lasukohast Jumal." (Matteuse 16:16)

 

Rahu ja õnnistusi kõigile. Aamen.

 

 

 

(Märkus: kõik fotod on autorikaitse Firpo Carr.)

 

 

 

Fijian (computer translation)

 

A Jesus Dine kei na Wai-vuki -me-Waini?

 

Me ivakadinadina ni Jesus Series: 24 na itukutuku

 

Na iApositolo John o Jisu a vola taumada a vakaivolataki miracle ni vukica na wai me waini. A qai na waini oqo levu-vinaka a veiqaravi ena ni e dua watered-down iVakadewa customarily veisoliyaki na icavacava ni festive na gauna. Na akaude e vakaoqo:

 

"Ena ikatolu ni siga a taura kina e dua na magiti ni vakamau na vanua ena kena mai Kalili, kei na thAu tinai Jisu tu e kea. O Jisu kei iratou na nona tisaipeli a talega ni sureti ki na kana magiti ni vakamau. Ena cici lekaleka kina na waini, na tina ni o Jisu said vua: 'Era sa sega ni dua na waini.' Ia o Jisu e a kaya vua: 'Na marama, na cava na vuna sa ikoya na concern vei au ka vakakina vei iko? Noqu auwa sa bera ni yaco mai.' Nona e kaya o tinai vei ira era veiqaravi tiko: 'Cakava se cava ga e na tukuna vei iko.' Sa lewe ono na vatu wai na joke e dabe toka e kea ena gadrevi mai na na lawa ni dodonu me vakasavasavataki na Jiu, e rawa me ra taura na rua se tolu na liqna ivakarau ni uid [e dua na ivakarau ni wai equaling ena maliwa ni 11.62 kei na 17.43 na qaloni, se 44 me 66 na lita ena lutu]. A kaya vei iratou: 'Vakasinaita na tavaya ka biuta ena wai.' Vakakina segaei vakasinaiti ira ki na kena iveta e cake. Qai kaya vei ira: 'Oqo eso na ka sa kauti auqori me na dairekita ni na magiti ni vakawati.' Vakakina era taura ka kauta yani. Ni a tovolea na wai a sa vuki oqo ki na na dairekita ni na magiti ni waini, ka sega ni kila na vanua e sa lako mai (e dina ga ni kila tu na tamata era sa vakayarayarataki yani na wai), na dairekita ni na kana magiti kacivi na tagane sa qai vakawati ka kaya vua: 'Kecega sa biuta yani na waini talei taumada, kei na gauna sa mateni tu, kina na tamata na toro sobu ni vakatauvatani. Ni o vakabula na waini talei me yacova mai oqo.'" (Joni 2:1-10, IVakadewa ni vuravura vou

 

Vakadeitaka na itukutuku makawa na vakatovotovo na nodra waki na wai ena waini ena veigauna festive.

 

Me kena ivakaraitaki, ni se bera na gauna i Karisito, e dua waqa kacivi e dua na situla (raica na ivakaraitaki ni itaba e cake) a vakatabakidua tuvanaki me wakia vata na wai ena waini. Na itukutuku oqo, taura tu me baleta na e dua na dramu ni na admixture (Vakatautauvatataka na Maciu 27: 34), era a kunei ena Vergina, Kirisi, voleka ni gauna makawa Beroea (oqo na Veoria) kei na Thessalonica (ena gauna oqo Thessaloniki). (Raica na cakacaka 17:10 - 13) E a kunei ena na vakaturaga ni tumulus (makawa ena botoniqele veibulu bure) ni Mesitonia na tui Philip II (b.k. 336), tama ni Alexander cecere sara. 

 

Rua sa lailai na amphoras talega ni ko sa kunea. (Raica na itaba eso e ra.) E dua amphora e e dua era tavaya vata kei na rua na handles (sega ni raica ena itaba) kei na dua mokota na yago domona. Sega ni tautauvata kei na situla vata kei na kena na voliumu iLutua ni noda bula, na amphora a a bulia o me taura tu na me baleta e dua na pint ni savasava, sega ni veisautaki waini. Rau na situla kei na amphora sa ka bibi me banquet na Kodineita me tekivu mai na, e duaccording me ira daunitukutuku makawa, ta nanumi ni banquet ni o koya "na iusutu na soqo ni bula e vuravura."  

 

Instead ni e dua na situla ornate lailai taura tu na e dua na pint ni levu-vinaka waini (Veidutaitaka kei na Maciu 27:48), O Jisu saumaki mai na ono na saqa lelevu--vakasinaiti ki na kena iveta e cake ena wai--ki na amphoras e tiko kina e sivia ni 100 na qaloni ni vinaka waini. Tnona a nothing short ni e dua na cakacaka vakasakiti ni improvisation kei na vakasama vovou. (Joni 2:1-10) Me kena ikuri, na waini caka a cake mai na ivakarau taumada ni vakatauvatani vinaka na waini ka sa naen voleka ni vakamai ena veimaroroi.  

 

Me kena ikuri, me vaka ni a sega ni gonecidroi o Jisu, e rawa ni o na cava a vo tiko a maroroi tu me baleta na e muri itavi veivakarusai sa lesi. (Vakatauvatana kei na Maciu 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Se O Jisu imbibed nona na Kalou vakai-cicivaka veivakurabuitaki ni ivoli e sega ni tukuni. (Joni 5:19, 30) Ia, eda rawa ni vakadeitaka ni o koya sa sega ni katalau ena watered-down na waini. Ni ko koya sa gunuva na waini ena veika kece sa vakaivolataki tu vakavinaka ena ivolanikalou. (Maciu 26: 26-29; Marika 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Koriinthians 11:23-29) 

 

Various tale eso na tiki ni veika era dau taleitaka ena se volekata Vergina era na Era Museum ni Pella, na Era Museum ni Veoria, na Era na vanua ni Pella, na Era na mata ni Edessa ni Longos, na Era na mataveilawa ni na ibulubulu ni Pella, kei na Valeniyaya Makawa ni Byzantine ni Veoria.

 

Kece sara e kaya, kuaisala E tukuni Joni na akaude ni kosipeli na ivalavala ni veiqaravi na waini lolovira ki na Oi kemuni na ivakataotiotif festive na gaunas, ni oti e sa rui inebriated kila na kedrau duidui na veimaroroi, tasereki ka sinai tu seamlessly ki na tiki ni sulu ni verifiable itukutuku makawa. 

 

Ni O Jisu a vakadodonu ena era tiko veikeimami na ni vakatabakidua na vakatovotovo makawa oqo inescapably e vakatura tiko na nona bula me vaka e dua itukutuku makawa vakatakilai ena iVolatabu me vaka na tamata na na tamata "sa kacivi e dua na Nazarene" (Maciu 2:23; Luke 2:39, 40), talega raica na me vaka "na Karisito, na luve ni na lasuiving na Kalou." (Maciu 16:16)

 

Na vakacegu kei na veivakalougatataki ki na tamata kecega. Emeni.

 

 

 

(Me kilai: itaba kece era taqomaki mai na Firpo Carr.)

 

 

 

Filipino (computer translation)

 

Ginawa ni Jesus Dine may Tubig-nababaling -upang-Alak?

 

Patunay sa serye na si Jesus: artikulo 24

 

Ang si Apostol Juan naitala ang Hesus una dokumentado miracle ng pagbaling ng tubig sa alak. Mataas na kalidad ng alak na ito ay pagkatapos ay naglingkod sa lugar ng isang dinoktor bersyon karaniwang ipinamahagi sa pagtatapos ng maligaya okasyon. Ang account na ito ay mababasa:

 

"At sa ikatlong araw ay isang piging ng kasal ang naganap sa Cana ng Galilea, at the na ina ni Jesus ay naroon. Si Jesus at kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa piging ng kasal. Kapag tumakbo maikling ang alak, ang ina ni Jesus said sa kanya: 'Sila ay walang alak na ito.' Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya: 'Babae, bakit iyan ng concern sa akin at sa iyo? Aking oras ay hindi pa dumarating.' Kanyang Sinabi ng ina sa mga naglilingkod: 'Gawin anuman ang sinasabi niya sa inyo.' Ngayon, anim na bato tubig garapon na nakaupo roon bilang kinakailangan sa pamamagitan ng paglilinis ng mga patakaran ng mga Judio, bawat isa kayang hawakan ng dalawa o tatlong likidang mga panukala ng UID [isang sukat ng likido na equaling sa pagitan ng 11.62 at 17.43 galon, o 44 upang 66 litro]. Sinabi ni Jesus sa kanila: 'Punuin ang mga banga ng tubig.' Kaya hHoy pinasakan ng pagsinta. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila: 'Ngayon na gumuhit ng ilan at kunin kot ang director ng kapistahan.' Kaya Kinuha nila ito. Kapag natikman ang direktor ng kapistahan ang tubig na ngayon ay lumingon na sa alak, hindi niya alam kung saan nanggaling ito (bagama 't alam ng mga lingkod na may lumalapit sa tubig), ang director ng ang kapistahan ay tinatawag na ang kasintahang lalaki at sinabi sa kanya: 'Naglalagay ang lahat ng mainam na alak muna, at kapag ang mga tao ay intoxicated, ang mas mababa. Sinagip mo ang mainam na alak hanggang ngayon.'" (Juan 2:1-10, New World Translation

 

Sasalain ng kasaysayan ang pagsasanay ng paghahalo ng tubig sa alak sa maligaya okasyon.

 

Halimbawa, bago ang panahon ni Cristo, isang na sisidlan tinatawag na isang situla (tingnan sa larawan itaas) ay lalo na dinisenyo upang ihalo ang tubig sa alak. Ang item na ito, may hawak na tungkol sa Isang galon ng mga admixture (Ihambing sa Mateo 27: 34), ay natuklasan sa Vergina, Greece, malapit sa sinaunang Beroea (Ngayon Veoria) at Tesalonica (ngayon Thessaloniki). (Tingnan sa mga Gawa 17:10-13) Ito ay natuklasan sa ang royal tumulus (sinaunang underground pamburol punso) ng Hari ng Macedonian Philip II (b.c. sa mga 336), ama ni Alexander the Great. 

 

Dalawang maliit na amphoras ay din natagpuan. (Tingnan ang larawan sa ibaba.) Isang Amphora ay isang balingkinitang jar sa dalawang hawakan (hindi nakita sa mga larawan) at isang slim leeg. Hindi tulad ng situla may nito higit na dami, ang amphora ay gumawa ng magdaos ng tungkol sa isang pinta ng dalisay, dalisay alak. Kapwa sila ang situla at amphora ay mahalagang-mahalaga salu-salo coordinator simula noong, isangccording sa mga mananalaysay, tsalu-salo ng siya ay itinuturing na "Gitnang kaganapan ng buhay sa lupa."  

 

Instead ng isang maliit na napapalamutian situla may hawak na isang pinta ng mataas na kalidad alak (Ihambing ang Mateo 27:48), Si nagbalik-loob ang anim na malalaking banga - puno ng pagsinta ng tubig - sa amphoras na naglalaman ng mahigit sa 100 galon ng ayos lang alak. Tsiya ay nothing short ng isang makinang na gawa ng malikhaing Bakis. (Juan 2:1-10) Bukod pa rito, ang alak na gawa ay higit pa sa mga inisyal na suplay ng relatibong mabuting alak iyan ang magingen halos consumed sa pamamagitan ng mga dadalo.  

 

Bukod pa rito, dahil si Jesus ay hindi maaksaya, ito ay maaaring na Ano ang sukli ay naka-imbak para mamaya responsable pagkonsumo. (Ihambing ang Mateo 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Kung Si Jesus may imbibed kanyang sariling Diyos-itinataguyod mahimalang produkto hindi isinaad. (Juan 5:19, 30) Gayunman, makatitiyak tayo na hindi siya kumain sa dinoktor na alak. Na inumin niya ang alak sa lahat ay well-dokumentado sa banal na kasulatan. (Mateo 26: 26-29; Marcos 14: 22-25; Lucas 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

Various ibang punto ng interes sa o malapit sa Vergina ay ang Arkeolohiya Museum ng Pella, ang Arkeolohiya Museum ng Veoria, ang Archaeological site ng Pella, ang Archaeological site ng Longos Edessa, ang Archaeological site ng Tombs ng Pella, at Byzantine Museum ng Veoria.

 

Lahat ng sinabi, tsumbrero Binanggit ang mga tala sa ebanghelyo ni Juan sa kaugalian ng paglilingkod ng mga alak na mas mababa kaysa tungo sa katapusan of maligaya okasyons, Pagkatapos masyadong lasing upang malaman ang kaibhan ng mga dadalo, weaves walang putol sa tela ng mapapatunayan kasaysayan. 

 

Na Si Jesus ang nakatawag-pansin sa ang halo ng partikular na kaugaliang ito sa kasaysayan inescapably ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-iral bilang isang makasaysayang sa mga taong tinukoy sa Bibliya bilang ang lalaki "tinawag sa Nazareno" (Mateo 2:23; Lucas 2:39, 40), din kinilala bilang "ang Cristo, ang anak ng mga living ng Diyos." (Mateo 16:16)

 

Kapayapaan at pagpapala sa lahat. Amen.

 

 

 

(Paalala: lahat ng retrato ay copyright pamamagitan Firpo Carr.)

 

 

 

Finnish (computer translation)

 

Oliko Jeesus Dine kanssa Vesi-virta-jotta-Viini?

 

Todiste Jeesuksesta series: 24 artikla

 

Että Apostoli Johannes kirjataan Jeesuksen ensimmäinen dokumentoitu MirAcle ja kääntämällä vettä viiniksi. Tämän jälkeen laadukas viini oli toimi paikka kartalla vesitetty versio tavallisesti jaetaan loppu juhlallisia tilaisuuksia kohti. Tili lukee:

 

"Ja kolmantena päivänä avio liitto juhla pidettiin Cana Galileassa, ja the Jeesuksen äiti oli siellä. Jeesus ja hänen opetus lapsensa kutsuttiin myös avioliitto juhlaan. Kun viini juoksi lyhyt, äiti Jeesuksen said hänelle: "heillä ei ole viiniä." Mutta Jeesus sanoi hänelle: 'Nainen, miksi on, että Concern minulle ja sinulle? Oma tunti ei ole vielä tullut. Hänen äiti sanoi niille, jotka palvelevat: "mitä hän sanoo sinulle." Nyt siellä oli kuusi kivi vesi tölkit istuu tarpeen mukaan puhdistus säännöt juutalaisten, jokainen pystyy pitämään kaksi tai kolme LIQUID-toimenpiteet [yksi neste toimenpide, välillä 11,62 ja 17,43 gallonaa, tai 44 jotta 66 litraa]. Jeesus sanoi heille: ' täytä tölkit vedellä. ' Niin tHey täytti ne ääriään myöten. Sitten hän sanoi heille:Nyt vetää joitakin pois ja ottaa it johtajalle juhlaa. Niin he ottivat sen. Kun johtaja juhlaa maistanut vettä, joka oli nyt muuttunut viiniksi, ei tiedä mistä se tuli (vaikka palvelijat, jotka olivat laatineet vesi tiesi), johtaja juhlaa kutsutaan sulhanen ja sanoi hänelle:Kaikki muutkin tuo esiin hienon viinin ensimmäinen, ja kun ihmiset ovat päihtynyt, huonompi. Olet tallentanut hienon viinin tähän asti.'" (Joh. 2:1-10, Uusi maailman käännös

 

Historia tarkistaa että käytännössä sekoitus vettä ja viiniä juhla tilaisuuksissa.

 

Esimerkiksi ennen Kristuksen aikaa, kartalla aluksen kutsuttu situla (Katso kuva Edellä) oli erityisesti suunniteltu sekoitus vettä ja viiniä. Tämä kohde, tilalla noin yksi gallonaa adseoksesta (vertaa Matthew 27:34), löydettiin on VerginaKreikka lähellä maamerkkiä Ancient Beroea (nyt veoria) ja Thessalonikin (nyt Thessaloniki). (Katso säädökset 17:10-13.) Se havaittiin kohteessa Royal Tumulus (muinainen maan alainen hauta kumpu) ja Makedonian kuningas Philip II (336 EKR.), Aleksanteri Suuren isä. 

 

Kaksi Pienet Amphoras olivat myös osumat. (Katso kuvat alla.) On Amphora on kartalla hoikka purkki kahdella kahvalla (ei näy kuvissa) ja on Slim kaula. Toisin kuin situla ja sen suurempi tilavuus, Amphora oli muotoillun pitämään noin tuopin puhdasta, laimentamaton viini. Sekä situla ja Amphora olivat erittäin tärkeitä banketti koordinaattoreille koska, kartallaccording historioitsijat, tHän banketti pidettiin "keskeinen tapahtuma elämän maapallolla."  

 

Instead of pieni koristeellinen situla tilalla tuopin korkealaatuisia viini (Vertaa Matteus 27:48), Jeesuksen muunnettu kuusi isoa kivi purkkia-täytetty ääriään myöten vedellä--osaksi Amphoras sisältää yli 100 gallonaa ja hieno viini. Thänen oli suorastaan loistava teko luova improvisaatio. (Joh. 2:1-10) Lisäksi, tuotettu viini oli paljon enemmän kuin alkuperäinen tarjonta suhteellisen hyvää viiniä että had ollaEn lähes kuluttamat osallistujat.  

 

Koska Jeesus ei ollut tuhlausta, voisi olla, että mikä jäi yli oli varastoitu myöhempää vastuussa kulutus. (vertaa Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Onko Jeesus imbibed hänen oma Jumala-Sponsoroidut ihmeellinen tuote ei ole ilmoitettu. (Joh. 5:19, 30) Voimme kuitenkin olla varmoja, että hän ei ruokailla vesitetty viiniä. Että Hän joi viiniä ollenkaan on hyvin dokumentoitu Raamatussa. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 AKinthians 11:23-29) 

 

VARMuut kiinnostuksen kohteet aikaa eli lähellä Vergina ovat sen Pella arkeologinen museo, että Veoria arkeologinen museo, että Pella arkeologinen paikka, että Arkeologiset Longos Edessa, että Arkeologinen paikka Pella, ja Bysantin museo veoria.

 

Kaikki sanoivat, thattu John's Gospel-tili mainitsee Custom palvelevat huonompi viini kohti sitä End of juhlava tilaisuuss, Kun osallistujat olivat liian inebriated tietää eron, kutoo saumattomasti kankaan todennettavissa historia. 

 

Että Jeesus oli reilusti vuonna Mix tämän erityisen historiallisen käytännön inescapably ehdottaa, että hänen olemassaolonsa historiallinen henkilö tunnistettu Raamatussa kuin että mies "kutsutaan Nazarene" (Matt. 2:23; Luke 2:39, 40), myös tunnustettu kuten "Kristus, poika living Jumala." (Matt. 16:16)

 

Rauhaa ja siunauksia kaikille. Aamen.

 

 

 

(Huom: kaikki valo kuvat ovat tekijän oikeuden Firpo Carr.)

 

 

 

French (computer translation)

 

Jésus a-t-il dîné avec Eau-tourné-À-Vin?

 

Série de preuves de Jésus: article 24

 

La apôtre Jean a enregistré la première de Jésus documenté MirAcle de transformer l'eau en vin. Ce vin de haute qualité était alors servi à la place de un arrosée-vers le bas Version habituellement distribué vers la fin des occasions festives. Le compte indique:

 

"Et le troisième jour, une fête de mariage a eu lieu à Cana de Galilée, et The mère de Jésus était là. Jésus et ses disciples furent aussi invités à la fête du mariage. Quand le vin court, la mère de Jésus SAId pour lui: «ils n'ont pas de vin.» Mais Jésus lui dit:'Femme, pourquoi est-ce de coNCERN à moi et à toi? Mon heure n'est pas encore venue. Son mère dit à ceux qui servent: «faites tout ce qu'il vous dit.» Maintenant, il y avait six pots d'eau en pierre assis là, comme requis par le règles de purification des Juifs, chacun capable de tenir deux ou trois liqmesures UID [une mesure liquide égale 11,62 et 17,43 gallons, ou 44 À 66 litres]. Jésus leur dit: «Remplissez les pots avec de l'eau.» Donc tHey les remplis à ras bord. Puis il leur dit: «Maintenant en tirer certains et de prendre it au directeur de la fête. Donc ils l'ont pris. Lorsque le directeur de la fête goûté l'eau qui avait maintenant été transformé en vin, ne sachant pas d'où il venait (bien que les serviteurs qui avaient dessiné l'eau savait), le directeur de la festin appelé l'époux et lui dit: «Tout le monde met d'abord le vin fin, et quand les gens sont intoxiqués, le inférieur. Vous avez sauvé le bon vin jusqu'à maintenant.'" (John 2:1-10, Nouvelle traduction mondiale

 

L'historique valide la pratique de mélanger l'eau avec le vin les occasions festives.

 

Par exemple, avant le temps du Christ, un navire appelé un situle (voir photo ci-dessus) était spécifiquement conçu pour mélanger l'eau avec du vin. Cet article, tenant environ un gallon de l'adjuvant (comparer Matthew 27:34), a été découvert à VerginaGrèce près de ancien Bérée (maintenant Veoria) et Thessalonique (maintenant Thessalonique). (Voir actes 17:10-13.) Il a été découvert dans le Royal tumulus (ancien tumulus enterré) de Roi macédonien Philippe II (336 av. j.-c.), père d'Alexandre le grand. 

 

Deux petits amphores ont été également trouvé. (voir les photos ci-dessous.) Un Amphore est un mince fiole avec deux poignées (pas vu en photos) et une Slim cou. Contrairement à la situle avec son plus grand volume, les amphores était conçu de tenir environ une pinte de pure, non dilué vin. Deux les situle et amphores étaient de la plus haute importance aux coordonnateurs des banquets depuis, unelon aux historiens, tIl banquet a été considéré comme "l'événement central de la vie sur terre"."  

 

Ilutôt de une petite situle ornée tenant une pinte de haute qualité vin (Comparer Matthew 27:48), Jésus converti six grands pots de Pierre-remplis à ras bord avec de l'eau-en amphores contenant plus de 100 gallons de bien vin. Tson n'était rien de moins un acte brillant de improvisation créatrice. (John 2:1-10) En, le vin produit était beaucoup plus que l'offre initiale de relativement bon vin qui avait étéen presque consommé par les participants.  

 

En outre, puisque Jésus n'était pas un gaspillage, il pourrait être que ce qui restait a été stocké pour plus tard responsable consommation. (comparer Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Si Jésus imbibées son propre Dieu-parrainé produit miraculeux n'est pas indiqué. (John 5:19, 30) Cependant, nous pouvons être assurés qu'il n'a pas dîné sur le vin arrosé. Que il buvait du vin du tout est bien documenté dans l'Ecriture. (Matthew 26:26-29; Marc 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

VARreconnaissances autres points d'intérêt à ou près Vergina sont les Musée archéologique de Pella, la Musée archéologique de Veoria, la Site archéologique de Pella, la Site archéologique de Longos Édesse, la Site archéologique des tombes de Pella, et du Musée byzantin de Veoria.

 

Tout dit, tchapeau Compte de l'Évangile de John mentionne la coutume de servir du vin inférieur vers la fin of occasion festives, après les participants étaient trop ivres pour connaître la différence, tisse transparente dans le tissu de vérifiables histoire. 

 

Que Jésus était carrément dans le mélange de cette pratique historique spécifique inescapably suggère son existence comme un historique personne identifiée dans la Bible comme la homme "appelé un Nazaréen"" (Matthieu 2:23;) Luc 2:39, 40), également reconnu comme "le Christ, le fils du l"conduire Dieu." (Matthew 16:16)

 

Paix et bénédictions à tous. Amen.

 

 

 

(note: toutes les photographies sont protégées par le copyright de Firpo Carr.)

 

 

 

German (computer translation)

 

Hat Jesus Dine mit Wasser-gedreht-An-Wein?

 

Beweis der Jesus-Reihe: Artikel 24

 

Die Apostel Johannes aufgenommen Jesu erste dokumentiert mirAcle, Wasser in Wein zu verwandeln. Dieser hochwertige Wein wurde dann diente anstelle von eine verwässert Version üblicherweise verteilt gegen Ende der festlichen Anlässe. Das Konto lautet:

 

"Und am dritten Tag ein Hochzeitsfest fand in Kana von Galiläa, und the Mutter Jesu war da. Jesus und seine Jünger wurden auch zum Hochzeitsfest eingeladen. Wenn der Wein lief kurz, die Mutter von Jesus Said zu ihm: "Sie haben keinen Wein." Aber Jesus sagte zu ihr:Frau, warum ist das der Concern zu mir und zu dir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu denen, die dienen: "Tu, was er dir sagt." Jetzt gab es sechs Stein Wassergläser sitzen da, wie von der erforderlichen Reinigungs Regeln der Juden, jeder in der Lage, zwei oder drei Liq haltenUID-Measures [ein flüssiges Maß, das zwischen vergleicht, 11,62 und 17,43 Gallonen, oder 44 An 66 Liter]. Jesus sagte zu Ihnen: "füllt die Gläser mit Wasser." Also tHey füllte sie bis zum Rand. Dann sagte er zu Ihnen: "Jetzt ziehen einige aus und nehmen it an den Direktor des Festes. Also Sie haben es genommen. Als der Direktor des Festes das Wasser schmeckte, das jetzt in Wein verwandelt worden war, nicht wissend, woher es kam (obwohl die Diener, die das Wasser herausgezogen hatten, wussten), der Direktor des fest rief der Bräutigam und sagte zu ihm: "Jeder andere legt den feinen Wein zuerst, und wenn die Menschen berauscht sind, die minderwertig. Sie haben den feinen Wein bis jetzt gerettet.'" (Johannes 2:1-10, Neue Welt Übersetzung

 

Historie validiert die Praxis des Mischens von Wasser mit Wein bei festlichen Anlässen.

 

Zum Beispiel, vor der Zeit Christi, eine Schiff als Situla (siehe Foto oben) war speziell entwickelt, um Wasser mit Wein zu mischen. Dieses Element, halten über eine Gallone der Beimischung (vergleiche Matthäus 27:34), entdeckt wurde auf VerginaGriechenland nahe Ancient Beröa (jetzt Veoria) und Thessaloniki (jetzt Thessaloniki). (siehe Apg 17:10-13.) Es wurde entdeckt in der königliche Tumulus (antiker unterirdischer Grabhügel) der Mazedonischer König Philipp II. (336 v. Chr.), Vater von Alexander dem großen. 

 

Zwei kleine Amphoren wurden auch gefunden. (siehe Fotos unten.) Eine Amphora ist eine schlanken Glas mit zwei Griffen (nicht in Fotos gesehen) und ein Slim Hals. Im Gegensatz zu den Situla mit seinem größeren Volumen, die Amphoren war gestaltete zu halten etwa ein Pint reine, unverdünnt Wein. Sowohl die Situla und Amphoren waren von größter Bedeutung zu Bankett Koordinatoren Seit, einenach für Historiker, ter Bankett galt als "das zentrale Ereignis des Lebens auf Erden."  

 

Instead von eine kleine verzierte Situla Holding ein Pint hochwertiger Wein (vergleichen Matthew 27:48), Jesus konvertiert sechs große Steingefäße-bis zum Rand mit Wasser gefüllt-in Amphoren mit über 100 Gallonen der fein Wein. Tseine war nichts weniger als ein brillanter Akt der kreative Improvisation. (Johannes 2:1-10) Darüber, der Wein produziert war weit mehr als die anfängliche Versorgung mit relativ guter Wein Das warde fast von den Teilnehmern verbraucht.  

 

Darüber hinaus, da Jesus nicht verschwenderisch war, könnte es sein, dass Was übrig blieb, wurde für später gespeichert verantwortlich Verbrauch. (Vergleiche Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Ob Jesus getrunken seine eigenen Gott-gesponsert wunderbares Produkt ist nicht angegeben. (Johannes 5:19, 30) Allerdings können wir sicher sein, dass er nicht auf verwässerten Wein gegessen. , dass Er trank Wein überhaupt ist gut dokumentiert in der Schrift. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

VARScheine andere Punkte der Interessen bei oder in der Nähe Vergina sind die Archäologisches Museum von Pella, die Archäologisches Museum von Veoria, die Archäologische Stätte von Pella, die Archäologische Stätte von Longs Edessa, die Archäologische Stätte der Gräber von Pella, und das byzantinische Museum von Veoria.

 

Alle said, tHut John es Gospel Konto erwähnt die Gewohnheit des Dienens des minderwertigen Weines in Richtung der Ende of festlicher Anlasss, nach den Teilnehmern waren zu betrunken, um den Unterschied zu wissen, webt nahtlos in das Gewebe der über Geschichte. 

 

, dass Jesus war quadratisch in der Mischung dieser spezifischen historischen Praxis inescapably deutet seine Existenz als historischen Person identifiziert in der Bibel als die Mann "genannt ein Nazareth" (Matthäus 2:23; Lukas 2:39, 40), auch erkannt als "der Christus, der Sohn des lIving Gott." (Matthäus 16:16)

 

Frieden und Segen für alle. Amen.

 

 

 

(Hinweis: alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt von Firpo Carr.)

 

 

 

Greek (computer translation)

 

Μήπως ο Ιησούς Dine με Νερό-γύρισε -για να-Κρασί;

 

Απόδειξη του Ιησού σειρά: άρθρο 24

 

Το Απόστολος Ιωάννης καταγράφονται Ιησού πρώτη τεκμηριώνεται MirAcle μετατραπεί το νερό σε κρασί. Αυτό το υψηλής ποιότητας κρασί ήταν τότε υπηρέτησε στη θέση του ένα αποδυναμωμένη έκδοση συνήθως διανέμονται προς το τέλος των εορτών. Ο λογαριασμός έχει ως εξής:

 

"Και την τρίτη ημέρα ένα γλέντι γάμου πραγματοποιήθηκε στην Κανά της Γαλιλαίας, και ουε η μητέρα του Ιησού ήταν εκεί. Ο Ιησούς και οι μαθητές του είχαν προσκληθεί στη γιορτή του γάμου. Όταν το κρασί έτρεξε βραχυπρόθεσμες, η μητέρα του Ιησού saiδ σ ' αυτόν: «Έχουν κανένα κρασί.» Αλλά ο Ιησούς είπε σε την:»Γυναίκα, γιατί είναι ότι του concern σε μένα και σε σας; Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου.» Του η μητέρα είπε σε εκείνους που υπηρετούν: «Κάνω ό, τι σας λέει εκείνος». Τώρα υπήρχαν έξι πέτρα νερό βάζα που κάθεται εκεί όπως απαιτείται από το καθαρισμού κανόνες των Εβραίων, σε κάθε θέση να κατέχουν δύο ή τρεις liqUID μέτρα [ένα υγρό μέτρο ισούται με μεταξύ 11.62 και 17.43 γαλόνια, ή 44 για να 66 λίτρα]. Ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Γεμίστε τα βάζα με νερό.» Έτσι tΓεια σου γεμίσει το χείλος. Στη συνέχεια, είπε σε αυτούς:»Τώρα ἀντλήσατε και λαμβάνουν it στον διευθυντή της γιορτής.» Έτσι πήραν. Όταν ο διευθυντής της γιορτής δοκίμασε το νερό που είχε πλέον μετατραπεί σε κρασί, μην ξέροντας πού ήρθε (αν και το γνώριζαν οι υπηρέτες που είχε συνταχθεί από το νερό), ο διευθυντής του το γιορτή ονομάζεται ο Νυμφίος και είπε σε αυτόν:»Όλοι οι άλλοι βάζει πρώτα τον εκλεκτό κρασί, και όταν οι άνθρωποι βρίσκονται μεθυσμένοι, την κατώτερη. Έχετε αποθηκεύσει το κρασί μέχρι τώρα.'" (Κατά Ιωάννην 2:1-10, Μετάφραση νέου κόσμου

 

Ιστορία επικυρώνει το πρακτική από την ανάμειξη νερού με κρασί στις εορταστικές εκδηλώσεις.

 

Για παράδειγμα, πριν από την εποχή του Χριστού, ένα σκάφος ονομάζεται ένα situla (βλ. φωτογραφία παραπάνω) ήταν ειδικά σχεδιασμένο να αναμίξτε το νερό με το κρασί. Αυτό το στοιχείο, holding σχετικά με ένα γαλόνι του την πρόσμιξη (συγκρίνετε Matthew 27:34), ανακαλύφθηκε στο ΒεργίναΕλλάδα κοντά σε: αρχαία Συναντάς (τώρα Veoria) και Θεσσαλονίκη (τώρα Θεσσαλονίκη). (Βλέπε πράξεις 17:10-13). Ανακαλύφθηκε σε το royal τύμβος (αρχαία υπόγεια ΤΑΦΙΚΟΣ ΤΥΜΒΟΣ) του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου (336 π.χ.), πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 

Δύο ήταν μικρό αμφορείς επίσης Βρέθηκαν. (Δείτε φωτογραφίες παρακάτω). Μια Αμφορέας είναι ένα λεπτός βάζο με δύο λαβές (δεν φαίνεται στις φωτογραφίες) και ένα Slim αυχένα. Σε αντίθεση με το situla με τον μεγαλύτερο όγκο, ο αμφορέας ήταν Δημιουργημένο να κατέχουν περίπου μια πίντα του καθαρή, αδιάλυτο κρασί. Και οι δύο το situla και Αμφορέας ήταν υψίστης σημασίας στο συμπόσιο συντονιστές από το, έναccording στους ιστορικούς, tΣυμπόσιο αυτός θεωρήθηκε «η Κεντρική εκδήλωση της ζωής στη γη."  

 

Iαντί για Μαγνητάκια ένα μικρό περίτεχνα situla εκμετάλλευση μια πίντα του υψηλής ποιότητας κρασί (Συγκρίνετε Ματθαίος 27:48), Ο Ιησούς μετατραπεί έξι μεγάλα πιθάρια πέτρα--γεμίζονται με το brim με νερό--σε αμφορείς που περιέχει πάνω από 100 γαλόνια του πρόστιμο κρασί. Tτου ήταν nothing από μια λαμπρή πράξη της δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. (Κατά Ιωάννην 2:1-10) Επιπλέον, το κρασί που παράγεται ήταν πολύ περισσότερο από την αρχική παροχή σχετικά καλό κρασί που έπρεπε να είναιEN σχεδόν αναλωθεί από τους συμμετέχοντες.  

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο Ιησούς δεν ήταν σπάταλη, θα μπορούσε να είναι ότι ό, τι είχε απομείνει πάνω ήταν αποθηκεύονται για αργότερα Υπεύθυνος κατανάλωση. (Συγκρίνετε Κατά Ματθαίον 14:20, 21.15:37; 16:9, 10.) Αν Ο Ιησούς διδαχθεί του ο Θεός δικές-υπό την αιγίδα θαυματουργό προϊόν δεν αναφέρεται. (Ιωάννη 5:19, 30) Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτός δεν δειπνήσετε στην αποδυναμωμένη κρασί. Ότι ήπιε κρασί σε όλα είναι καλά τεκμηριωμένη στην Αγία Γραφή. (Κατά Ματθαίον 26:26-29? Mark 14: 22-25; Κατά Λουκάν 7:33, 34, 22:14-20? 1 Κορinthians 11:23-29) 

 

VARIOUs άλλα σημεία ενδιαφέροντος στο ή κοντά στο Βεργίνα είναι η Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Veoria, το Αρχαιολογικός χώρος Πέλλας, το Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου Έδεσσας, το Αρχαιολογικός χώρος του τάφους της Πέλλας, καθώς και το Βυζαντινό Μουσείο της Veoria.

 

Όλα τα είπε, tκαπέλο Λογαριασμό του Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρει το έθιμο της που εξυπηρετούν κατώτερης ποιότητας κρασί προς το o τέλοςf εορταστική περίστασηs, αφού οι συμμετέχοντες ήταν πολύ inebriated να γνωρίζουν τη διαφορά, υφαίνει απρόσκοπτα στο ύφασμα επαληθεύσιμα ιστορία. 

 

Ότι Ο Ιησούς ήταν ξεκάθαρα στο μίγμα Αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική πρακτική inescapably προτείνει την ύπαρξή του ως μια ιστορικό πρόσωπο που προσδιορίζεται στην Αγία Γραφή ως το ο άνθρωπος «που ονομάζεται ένα Ναζωραίος" (Κατά Ματθαίον 2:23? Κατά Λουκάν 2:39, 40), επίσης αναγνωρίζεται ως «ο Χριστός, ο γιος του living ο Θεός." (Κατά Ματθαίον 16:16)

 

Ειρήνη και ευλογίες σε όλους. Αμήν.

 

 

 

(Σημείωση: Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία από Firpo Carr.)

 

 

 

Haitian Creole (computer translation)

 

Te fè Jésus Dine avèk Dlo-vire -pou-Diven?

 

Prèv pou Jezi seri: atik 24

 

A apòt, Jan Batis Jezi te jwenn tou sa ekri premye konn miracle la vire dlo nan diven. Sa a bon kalite diven li te genyen lè sa a te sèvi nan lieu de yon très vèsyon pipiti de youn habituellement distribiye anvè fen okazyon fèt. Kont ou te ka li:

 

"Sou twazyèm jou fèt maryaj yon kanpe nan Kana nan peyi Galile a, ak the manman Jezi te la. Jezi ak disip li yo te tou envite fèt maryaj la. Lè diven an la te kout, manman Jésus saiè li: 'Yo gen yo pa janm bwè diven.' Men, Jezi di li: 'Fanm, Poukisa se sa a ki ap asistencern m ' ansanm ak ou? M' lè a p'ap ko rive.' Ii manman te di pou tout moun sèvi: 'Fè tou sa li di ou.' Koulye a, te gen sis wòch dlo fichiers chita la pou pa la pirifikasyon règleman jwif yo, chaque kapab kenbe de osinon twa liqmezi uid [yon mezi likid equaling ant 11.62 ak 17.43 gallons, oubyen 44 pou 66 )]. Jezi di yo: 'Ranpli fichiers yo ak dlo.' Se konsa talo te ranpli yo pou rebò a. Lè sa a, li di yo: 'Koulye a fè kèk desen ak pran mt pou direktè fèt la.' Se konsa yo pran l. Lè direktè a fete fèt gou dlo ki te kounye a te tounen diven, li pat konnen kote sa a te soti (byenke domestik yo ki te desine soti nan dlo a te konnen), direktè a fèt te rele gason marye a, li di l ': 'Tout moun pete bon diven an anvan sa a, lè moun yo te ivre, la inférieur. Ou te sove bon diven jouk koulye a.'" (John 2:1-10, Tradiksyon New mondyal

 

Istwa valide a pratik de mélange dlo ak diven nan okazyon fèt.

 

Pa egzanp, anvan lè a rive sou Kris la, yon zanj lan vide gode te rele yon situla (gade foto CI-dessus) li te genyen espesyalman fèt pou fè yon melanj dlo ak diven. Atik sa yo, kenbe osijè de yon sèl galon de la elanj (konpare Matthew 27:34), te dekouvwi nan Vergina, Lagrès, tou pwe ansyen Bere (Koulye a, Veoria) ak Lavil Tesalonik (Kounye-a Thessalonique). (Gade bagay 17:10-13.) Yo te dekouvwi li nan wayal tumulus (ansyen soutèren pou antèman pil) de Wa legal Philippe (336 B.C.), papa Aleksann, grannèg. 

 

De ti amphoras t tou te jwenn. (Gade foto ki pi ba.) Yon amphora se yon ens bokal ak gère de (pa ka wè nan foto) ak yon ens Kou. À la situla ak li pi gwo volim, la amphora li te genyen conçu pou kenbe osijè de yon demi ka de nonm, non diven. Tou le de situla an ak amphora yo te fèt anpil enpòtans pou gwo resepsyon coordonnateurs depi, yonccording istoryen yo pou, tgwo resepsyon li te konsidere kòm "santral evènman an viv sou latè."  

 

Instead de yon ti situla òneman kenbe watye yon ka yon bon kalite de diven (konpare Matthew 27:48), Jésus en sis gwo wòch fichiers ­ te ranpli pou rebò a ak dlo ki nan amphoras ki gen pase 100 gallons de anfòm bwè diven. Tli te genyen ne Court de yon briyan zak Kreyatif improvisation. (John 2:1-10) Epitou, diven te prodwi li te genyen byen lwen plis ke inisyal founi relativman bon diven sa te kapabsous pwèske consommée pa participants.  

 

Anplis, depi lè Jezi te pa gaspillage, li ta ka sa sa k rete yo te sere pou pita responsab konsomasyon. (Konpare Matye 14:20, 21,15:37; 16:9, 10.) Swa Jezi imbibed Ii pwòp Bondye-sipòte pwodwi grasa yon mirak pa te deklare. (Jan Batis 5:19, 30) Sepandan, nou kapab asire ke li te fè pa dine sou très diven. Sa li bwè diven tout se konn byen nan Écriture. (Matye 26:26-29, 14 mak: 22-25; Lou 7:33, 34, 22:14-20, 1 Corinthians 11, 23-29) 

 

Various lòt pwen nan enterè nan oubyen tou pre Vergina Se la Archéologiques mize nan Pella, a Archéologiques mize nan Veoria, a Archéologiques sou wout kote Pella, a Archéologiques sou wout kote D' Longos, a Archéologiques kote ki gen Tombes Pella, ak Byzantine mize Veoria.

 

Tout di li: tchapo Levanjil kont mentionne Jan Batis an kliyan sèvis diven enferyè fas a nou menm fenf okazyon fèts, apwè participants t twò s' pou konnen diferans, aux en nan twal la e Veritab istwa. 

 

Sa Jezi te fiks nan melanj la ki sa a byen presi pratik istorik inescapably sijere egzistans li kòm yon istorik moun te idantifye nan règ bib kòm a moun "te rele yon nonm Nazarèt" (Matthew 2, 23, Lik 2:39, 40), tou te rekonèt menm jan "Kris la, pitit gason l laiving, Bondye." (Matthew 16:16)

 

Viv ak kè poze ak benediksyon pou yo tout. Ensiswatil.

 

 

 

(Gade byen: tout foto par pa Firpo Carr.)

 

 

 

Hebrew (computer translation)

 

? האם ישו דיין עם מים-כבוי -כדי-יין?

 

הוכחה של סדרת ישוע: סעיף 24

 

את המבשר ג'ון הקליטה של ישוע הראשון תיעד מירacle של להפוך מים ליין. היין באיכות גבוהה זה היה אז המוגשת במקום . לאכזבתם גירסה נוהג מופץ לקראת הסוף באירועים חגיגיים. החשבון קורא:

 

"ביום השלישי משתה נישואין התרחש כנא שבגליל, the אמו של ישו היה שם. סעודת נישואין הוזמנו גם ישו ותלמידיו. כאשר היין בריצה קצרה, אמו של ישו סאיd לו: 'יש להם בלי יין'. אך ישוע אמר לה: 'האישה, למה זה של concern לי ולך? השעה שלי עדיין לא הגיע.' שלו אמא אמרה לאלו המגישים: 'לעשות כל מה שהוא אומר לך.' היו שישה אבן מים ועוד יושב שם כפי שדורש טיהור כללי של היהודים, כל אחד מסוגל להחזיק liq שניים או שלושהאמצעים uid [מדד נוזל אחד שווה בין 11.62 ו 17.43 ליטרים, או 44 כדי 66 ליטר]. ישוע אמר להם: 'למלא את הצנצנות במים'. אז tהיי מלא אותם עד הקצה, לזכותו. ואז הוא אמר להם: 'עכשיו למשוך כמה ולקחת ליt אל המנהל של הסעודה.' אז הם לקחו את זה. כאשר המנהל של הסעודה טעם המים עכשיו הפכה להיות יין, מבלי לדעת מאיפה זה בא (למרות המשרתים מי ששרטט את המים החוצה ידע), המנהל סעודת החתן התקשר ואמר לו: 'כולם שם היין בסדר קודם, כאשר אתם שיכור, נחותים. . הצלת את יין משובח עד עכשיו.'" (יוחנן 2:1-10, תרגום העולם החדש

 

היסטוריה מאמת את תרגול של ערבוב מים עם יין בהזדמנויות חגיגיות.

 

לדוגמה, לפני הזמן של ישו, . כלי הקיבול בשם situla (ראה צילום לעיל) היה במיוחד שנועדו לערבב מים עם יין. פריט זה, מחזיק על גלון אחד של התערובת (להשוות מתיו 27:34), התגלה ב ורגינהיוון ליד העתיקה Beroea (עכשיו Veoria) ו סלוניקי (עכשיו סלוניקי). (ראה מעשי 17:10-13). התגלה ב התלולית המלכותי (תל קבורה תת קרקעי עתיק) של מלך מקדוניה פיליפוס השני (336 לפנה ס), אביו של אלכסנדר הגדול. 

 

שני אמפורות קטנים היו גם נמצאו. (ראה התמונות למטה). , אמפורה הוא . רזה צנצנת עם שתי ידיות (לא ראיתי בתמונות) ו- a סלים הצוואר. בניגוד situla עם הנפח שלה גדול יותר, האמפורה היה מבנה להחזיק על חצי ליטר טהור, מדולל יין. שניהם situla ואת אמפורה היה בעל חשיבות עליונה אל המשתה רכזים מאז, .ccording להיסטוריונים, tאירועים הוא נחשב "האירוע המרכזי של החיים על פני כדור הארץ."  

 

Iלהתחלק של situla מעוטרות קטן מחזיק חצי ליטר של איכות גבוהה יין (להשוות מתיו 27:48), ישו המרת 6 צנצנות אבן גדולה - מלא עד הקצה, לזכותו במים--לתוך אמפורות המכיל למעלה מ- 100 ליטר של בסדר יין. Tשלו היה nothing שלגוף של מעשה גאוני אימפרוביזציה יצירתית. (יוחנן 2:1-10) יתר על כן, היין המיוצר היה הרבה יותר מאשר האספקה הראשונית של יחסית יין טוב . זה היה להיותen כמעט נצרך על ידי המשתתפים.  

 

יתר על כן, מאחר שישוע היה לא בזבזני, זה יכול להיות זה מה שנשאר אוחסנו עבור מאוחר יותר אחראי הצריכה. (השווה מתיו 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) אם ישו חדור שלו אלוהים עצמו-בחסות המוצר מופלא לא צוין. (ג'ון 5:19, 30) עם זאת, אנו יכול להיות סמוך ובטוח כי הוא לא לסעוד על יין לאכזבתם. כי . הוא שתה יין. כל שהוא תועדה היטב בכתבי הקודש. (מתיו 26: 26-29; מארק 14: 22-25; לוק 7:33, 34; 22:14-20; קור 1inthians 11:23-29) 

 

Varשטרות חוב אחר יעדים תיירותיים ליד או ורגינה האם המוזיאון הארכיאולוגי של Pella, את המוזיאון הארכיאולוגי של Veoria, את האתר הארכיאולוגי של Pella, את האתר הארכיאולוגי של בלונגוס אדסה, את האתר הארכיאולוגי של קברים של Pella, מוזיאון הביזנטית של Veoria.

 

כולם אמרו, tהכובע מזכיר בחשבון הבשורה של ג'ון המנהג של מגישים יין נחות לכיוון o סיוםf אירוע חגיגיs, אחרי המשתתפים היו יותר מדי שיכור לדעת את ההבדל, אורג בצורה חלקה לתוך מארג לאימות היסטוריה. 

 

כי . ישו היה היישר בתערובת זה תרגול היסטורי ספציפי inescapably מרמז על קיומו בתור היסטורית האדם מזוהה בתנ ך כמו את האיש "נקרא נצרתי" (מתיו 2:23; לוק 2:39, 40), גם מוכר כמו "המשיח, בנו של living האל." (מתיו 16:16)

 

שלום וברכה לכל. . אמן.

 

 

 

(הערה: כל התמונות מוגנים בזכויות יוצרים על ידי קאר Firpo.)

 

 

 

Hindi (computer translation)

 

यीशु ने भोजन किया साथ पानी निकला-को-शराब?

 

यीशु श्रृंखला के सबूत: अनुच्छेद 24

 

को प्रेरित जॉन रिकॉर्डेड जीसस ' फर्स्ट दर्ज़ मीरस्वाइन में टर्निंग वॉटर का ऐकले. इस उच्च गुणवत्ता शराब तो था के स्थान पर कार्य किया एक पानी-नीचे संस्करण customarily वितरित उत्सव अवसरों के अंत की ओर । खाता पढ़ता है:

 

"और तीसरे दिन एक शादी की दावत पर गलील के काना में जगह ले ली, और गुयीशु के ई मां वहां था । शादी की दावत के लिए जीसस और उनके शिष्यों को भी आमंत्रित किया गया था । जब शराब कम हुई तो जीसस साईं की मांउसे डी: ' उनके पास कोई शराब नहीं है. ' लेकिन यीशु ने उससे कहा: 'औरत, क्यों है कि कंncern मुझे और आप के लिए? मेरा घंटा अभी नहीं आया है. ' अपने माँ ने उन सेवारत से कहा: ' जो कुछ वह तुमसे कहता है. ' अब वहां छह स्टोन पानी जार बैठे थे के रूप में आवश्यक यहूदियों के शुद्धिकरण नियम, प्रत्येक को दो या तीन लीक़ पकड़ करयूआईडी के उपाय [एक तरल उपाय के बीच के बराबर ११.६२ और १७.४३ बत, या ४४ को ६६ लीटर]. यीशु ने उन से कहा: ' पानी के साथ जार भरें. ' तो टीअरे उन्हें किनारा भर. तब उस ने उन से कहा: 'अब कुछ बाहर आकर्षित और मैं लेदावत के डायरेक्टर को टी. ' तो वे इसे ले लिया । जब दावत के निदेशक पानी है कि अब शराब में बदल दिया गया था, जानने के कहां से आया नहीं है (हालांकि नौकर जो बाहर खींच लिया था पानी जानता था), के निदेशक दावत ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा: 'बाकी सब ठीक पहले शराब कहते हैं, और जब लोग नशा कर रहे हैं, अवर । तुमने महीन शराब अब तक बचाई है.'" (यूहन्ना 2:1-10, नई दुनिया अनुवाद

 

इतिहास सत्यापित करता है को अभ्यास शराब के साथ पानी मिलाने का उत्सव के मौकों पर.

 

उदाहरण के लिए, मसीह के समय से पहले, एक पोत नामक एक situla (देखें फोटो ऊपर) था विशेष शराब के साथ पानी मिश्रण करने के लिए डिज़ाइन. यह आइटम, होल्डिंग के बारे में मिश्रण का एक गैलन (मैथ्यू 27:34 की तुलना करें), खोजा गया पर Verginaयूनान निकट प्राचीन Beroea (अब Veoria) और Thessalonica (अब थेसालोनिकी). (अधिनियमों 17:10-13 देखें.) इसकी खोज की गई में रॉयल tumulus (प्राचीन भूमिगत कब्रिस्तान टीला) के वाहिली राजा फिलिप द्वितीय (३३६ वर्षांपासून), सिकंदर महान के पिता । 

 

दो छोटे amphoras थे भी पाया. (नीचे तस्वीरें देखें.) एक amphora है एक पतला दो हैंडल के साथ जार (तस्वीरों में नहीं देखा) और एक स्लिम गर्दन. के विपरीत इसकी अधिक मात्रा के साथ situla, amphora था गढ़ी पकड़ने के लिए के एक पिंट के बारे में शुद्ध, पतला शराब. दोनों situla और amphora अत्यंत महत्व के थे भोज समन्वयक को से, एकccording इतिहासकारों को, tवह भोज "पृथ्वी पर जीवन की केंद्रीय घटना माना जाता था."  

 

Iके nstead एक छोटे से अलंकृत situla पकड़े उच्च गुणवत्ता के एक पिंट शराब (तुलना मैथ्यू 27:48), जीसस परिवर्तित छह बड़े स्टोन जार-पानी के साथ सीमा को भरा-amphoras में १०० गैलन से युक्त के ललित शराब. Tउसका कुछ भी कम नहीं था का एक शानदार अभिनय रचनात्मक कामचलाऊ. (यूहन्ना 2:1-10) इसके, शराब का उत्पादन किया था की प्रारंभिक आपूर्ति से कहीं अधिक अपेक्षाकृत अच्छी शराब किया गया था किen लगभग अटेंडीज़ द्वारा भस्म ।  

 

इसके अलावा, के बाद से यीशु बेकार नहीं था, यह हो सकता है कि क्या छोड़ दिया था पर बाद के लिए संग्रहीत किया गया जिम्मेदार खपत. (तुलना मैथ्यू 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) कि यीशु ककए अपने ही ईश्वर-प्रायोजित चमत्कारिक उत्पाद नहीं कहा गया है. (यूहन्ना 5:19, 30) हालांकि, हमें आश्वासन दिया जा सकता है कि वह पानी से नीचे शराब पर भोजन नहीं किया । कि उसने सब पर शराब पी ली है अच्छी तरह से प्रलेखित शास्त्र में. (मैथ्यू 26:26-29; मार्क 14: 22-25; ल्यूक 7:33, ३४; 22:14-20; 1 ïinthians 11:23-29) 

 

Vएआरious हितों के अंय बिंदुओं पर या उसके पास Vergina रहे हैं पेलला के पुरातत्व संग्रहालय, को Veoria के पुरातत्व संग्रहालय, को पेलला का पुरातात्विक स्थल, को Longos Edessa के पुरातात्विक स्थल, को पेलला की कब्रों के पुरातात्विक स्थल, और Veoria के बीजांटिन संग्रहालय ।

 

सभी ने कहा, टीहाच जॉन इंजील खाते का उल्लेख है हीन शराब परोसने का रिवाज की ओर वर्षांत हेच उत्सव के अवसरs, अटेंडीज़ के बाद भी अंतर पता नशे थे, weaves के कपड़े में मूल सॉफ इतिहास. 

 

कि यीशु ने मिश्रण में वर्ग था इस विशिष्ट ऐतिहासिक प्रथा का inescapably एक के रूप में अपने अस्तित्व का सुझाव ऐतिहासिक बाइबिल के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को युवक "नामक एक नासरी" (मत्ती 2:23; ल्यूक 2:39, ४०), भी मान्यता रूप "मसीह, एल के पुत्रiving गॉड." (मत्ती 16:16)

 

शांति और सभी के लिए आशीर्वाद । आमीन.

 

 

 

(नोट: सभी तस्वीरें Firpo सड़ा द्वारा कॉपीराइट रहे हैं.)

 

 

 

Hmong Daw (computer translation)

 

Puas Jesus Dine nrog Dej-muab -mus-Caw?

 

Ntawv pov thawj rau Jesus Series: Tshooj 24

 

Tus tub txib John Thaum Yexus thawj yav tas los miracle uas xa cov dej mus rau hauv lub caw. No zoo caw ces yog kev hloov ib watered-down Version ntiab faib txog rau thaum xaus ntawm zaum puav mas festive. Tus nyeem:

 

"Hnub peb lub tsiab peb caug sib yuav yees chaw Cana of Kalilaislubteb, thiab the niam Xus yog muaj. Yexus thiab nws cov thwj tim los kuj caw kom lub neej tsiab peb caug. Thaum tus caw khiav heev me ntsis, niam Yexus Xaisd rau nws: 'Lawv muaj tsis caw.' Tiam sis Yexus hais rau nws: 'Poj niam, yog vim li cas cov pa roj carbon monoxidencern rau kuv thiab rau koj? Kuv teev lawm tsis tau tuaj.' Nws leej niam hais rau cov liab: 'Puas xijpeem nws qhia rau koj.' Tam sim no muaj pob zeb rau dej rhawv zeb zaum muaj tas li los ntawm cov purification txoj cai ntawm cov neeg Yudais, tau tuav ob los yog peb liq eachkev ntsuas uid [ib cov kua ntsuas equaling ntawm 11.62 thiab 17.43 gallons, los sis 44 mus 66 liters]. Yexus hais rau lawv: 'Sau hwj dej.' Li ntawd thav lawm ua tus sau cia rau hauv brim. Ces nws hais rau lawv: 'Tam sim no ib co kos thiab coj kuvt rau tus thawj coj ntawm lub tsiab peb caug.' Li ntawd lawv muab nws. Thaum tus thawj coj ntawm lub tsiab peb caug tsis cov dej uas muaj tam sim no tau txia ntshis ua caw, tsis paub qhov chaw nws tuaj ntawm (txawm tias tus txib uas tau twv seb cov dej paub), tus thawj coj ntawm lub koob tsheej hu ua cov bridegroom thiab nws hais tias: 'Sawv daws tsi txo nws hwj tawm tus caw mos ua ntej, thiab thaum twg neeg mas nws qaug, cov ua tsis tau zoo. Koj muaj rua qhov zoo caw mus txog rau tam sim no.'" (Yauhas 2:1-10, New World txhais lus

 

Keeb kwm validates tus xyaum ntawm nws cov dej uas caw rau zaum puav mas festive.

 

Piv txwv hais tias, ua ntej lub sijhawm Christ, ib txog ntsha hu ua ib situla (mus saib yees duab saum toj no) yog yeej tsim los muab dej caw. Cov khoom no, tuav txog ib loos lub admixture (piv Matthew 27:34), yog sab ntawm Vergina, Tim Nkij teb chaws, ze ancient Beroea (tam sim no Veoria) thiab Thessalonica (tam sim no Thessaloniki). (Saib cov kev ua 17:10-13.) Nws yog sab nyob rau hauv tus muaj koob muaj npe tumulus (ancient underground sam pov toj) ntawm Macedonian vaj Philip II (336 B.C.), txiv lub Great Alexander. 

 

Ob tug amphoras me me lawm tseem nrhiav tau. (Saib duab hauv qab no.) Ib amphora yog ib thiab rag nrog ob leeg (tsis pom nyob rau hauv cov duab) thiab ib tug yuag caj dab. Tsis zoo li cov situla nrog cov ntim ntau dua, tus amphora yog crafted tuav hais txog lub pint ntawm ntshiab, undiluted caw. Ob leeg cov situla thiab cov amphora muaj txog utmost tseem ceeb mus banquet coordinators txij thaum, ibccording rau cov historians, tbanquet nws ntawd yog "qhov hab txhawb kev tshwm sim ntawm lawv lub neej nyob rau ntiaj teb."  

 

Instead ntawm ornate ib situla me me tuav ib cov pint uas siab zoo caw (sib piv Matthew 27:48), Yexus tom rau loj zeb rhawv zeb--lawm ua tus sau los tus brim dej - ua amphoras uas muaj ntau tshaj li 100 gallons ntawm mos caw. TNws yog nothing tshuav ntawm tsab cai uas ci ntsa iab improvisation muaj tswv yim. (Yauhas 2:1-10) Tas, caw cov uas ua yog Far ntxiv dua tus thawj zaug uas npaj cov tshuaj kuj caw zoo uas yuav tsum tau• siv cov mis ze li ntawm noj ntawm attendees.  

 

Ntxiv thiab, vim tias Yexus yog tsis wasteful, nws yuav yog tias dab tsi yog tshuav yog muab rau tom qab lub luag hauj lwm noj. (Piv Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Puas Yexus imbibed nws tus vaj tswv-txhawb miraculous khoom yog tsis teev. (Yauhas 5:19, 30) Tsis tas li ntawd, peb yuav phem tias nws yeej tsis noj hmo nyob rau watered-down caw. Tias nws haus caw txhua yog zoo yav nyob rau hauv vaj. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luvkas 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

Various lwm yam ntsiab lus saib xyuas nyob ze ntawm Vergina yog cov Archaeological tsev cia puav pheej ntawm Pella, tus Archaeological tsev cia puav pheej ntawm Veoria, tus Archaeological nqaij Pella, tus Archaeological qhov chaw tau muaj Longos Edessa, tus Archaeological qhov chaw ntawm lub Tombs Pella, thiab tus Byzantine tsev cia puav pheej ntawm Veoria.

 

Txhua yam lus hais, tkaus mom John ntawv tus account Khetos txoj ntoo zoo mentions nchuav cov uas muab rau cov neeg ua tsis tau zoo caw rau qhov o kawgf ntees festives, tom qab attendees tau inebriated thiab paub qhov sib txawv, weaves seamlessly rau hauv cov ntaub ntawm tag yav dhau los. 

 

Tias Yexus yog squarely ua tus ntse cov keeb kwm no xyaum hais inescapably qhia nws cov hav zoov li ib keeb kwm tus neeg nrhiav tau cov ntawv Vajtswv li tus txiv neej "hu ua ib Nazarene" (Matthew 2:23; Luvkas 2:39, 40), tseem pom tau hais tias raws li "cov Christ, tus tub ntawm tus lVaj tswv iving." (Matthew 16:16)

 

Kev sib haum xeeb thiab blessings rau txhua qhov. Asmees.

 

 

 

(Faj seeb: tag nrho cov duab yog muaj tus muaj txoj ntawm Firpo Carr.)

 

 

 

Hungarian (computer translation)

 

Jesus Dine tett a Víz-esztergált -a-Bor?

 

Bizonyíték Jézus sorozat: 24. cikk

 

A János apostol rögzített Jézus első dokumentált MirAcle fordult a vizet borrá. Ez a kiváló minőségű bor volt, majd szolgált helyett egy Megszépített változat szokás elosztott vége felé a ünnepi alkalmakkor. A számla így szól:

 

"És a harmadik napon a menyegzőt került sor Cana a galileai, és the Jézus anyja van. Jézus és tanítványai is felkérték, hogy a menyegzőt. Amikor a bor futott rövid, sai Jézus anyjad neki: "Nincs már boruk." De Jézus azt mondta neki: "Nő, miért, hogy a concern nekem, és neked? Az én-m óra birtokol még nem jött. " Ő anya azt mondta, hogy azokat szolgálja: "Csinálni, amit mond ön." Most volt a hat kő víz üvegek ott ül előírás szerint a a zsidók, tisztítási szabályok arra két vagy három FoamUID intézkedések [egyenlő között egy űrmérték 11.62 és 17.43 gallon, vagy 44 a 66 liter]. Jézus azt mondta nekik: "Töltse ki az edény vízzel." Így tHé töltve, azokat a felni. Majd így szólt hozzájuk: "Most húz néhány ki, és hogy ént az ünnep igazgatója. " Így Ők elvitt ez. Amikor az igazgató, az ünnep íze a víz, már most fordult a bor, nem tudta, honnan jött (bár a szolgák, akik húzott ki a víz tudtam), a rendező a lakoma a vőlegény hívott, és azt mondta neki: "Mindenki más hozza ki a finom bor első, és amikor az emberek többsége ittas állapotban, az alsó. Önnek van megtakarított a finom bor-egészen mostanáig.'" (John 2:1-10, Új világ fordítása

 

Ellenőrzi a történelem a gyakorlat a vizet keverés bor ünnepi alkalmakkor.

 

Például a Krisztus előtt, egy hajó hívott egy üzleti (lásd: Fénykép fenti) volt kifejezetten célja, hogy keverjük össze vízzel, borral. Ez a tétel, a gazdaság egy gallon-ból a keveredés (hasonlítsa össze a Matthew 27:34), fedezte fel a VerginaGörögország a közelben ősi Beroea (most Veoria) és Thesszaloniki (most Thessaloniki). (Lásd ApCsel 17:10-13.) Fedezte fel a a royal tumulus (régi földalatti temetkezési domb) a Makedón király II. Fülöp (Kr. e. 336), apa a nagy Sándor. 

 

Két kis amphoras voltak is talált. (Lásd az alábbi képeket.) Egy Amphora van egy karcsú jar két füllel (nem látható képek) és a Slim nyak. Ellentétben a a nagyobb térfogatú az üzleti, az amphora volt kialakított hogy tartsa körülbelül egy korsó tiszta, hígítatlan bor. Mindkét az üzleti és a Amfora volt rendkívül fontos a koordinátorok bankett óta, egyccording a történészek, tő bankett volt tekinthető "a központi esemény a földi élet."  

 

Ia nstead egy kis díszes üzleti gazdaság egy korsó sör, kiváló minőségű bor (összehasonlítása Matthew 27:48), Jézus hat nagy kő edény--színültig tele vízzel--amphoras tartalmazó több mint 100 gallon-ba konvertálja a finom bor. Tő volt, semmi rövid egy ragyogó törvény kreatív improvizáció. (John 2:1-10) Továbbá, a bor volt sokkal több, mint a kezdeti ellátás viszonylag jó bor volt, hogyen közel a résztvevők által fogyasztott.  

 

Továbbá mivel Jézus nem pazarló, lehet, hogy Mi megmaradt tárolták, a későbbi felelős a fogyasztás. (Vesd össze Máté 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) E Jézus imbibed ő saját Isten-szponzorált csodálatos termék nincs megadva. (János 5:19, 30) Azonban mi lehet benne, hogy nem ebédel, a felhígított bor. Hogy bort ivott minden jól dokumentált a Szentírás. (Máté 26: 26-29; Mark 14: 22 25; Lukács 7:33, 34; 22.:14-20. 1Korinthians 11:23-29) 

 

VARIOUs érdeklődési pontok vagy annak közelében Vergina vannak a Pella Régészeti Múzeum a Veoria Régészeti Múzeum a Régészeti lelőhely a Pella, a Longos edesszai régészeti lelőhely a Régészeti lelőhely, valamint a sírok Pella a bizánci Múzeum Veoria.

 

Mindenki azt mondta, tkalap János evangéliuma számla említ az egyéni, a gyengébb borok felé a o végef ünnepi alkalomras, után a résztvevők voltak túl részeg, hogy tudom a különbséget, sző tökéletesen illeszkedik a szövet ellenőrizhető történelem. 

 

Hogy Jézus egyenesen a mix Ez a konkrét történelmi gyakorlat inescapably javasolja a létét a történelmi a Bibliában, mint azonosított személy a ember "néven a názáreti" (Máté 2:23; Luke 2:39, 40), is elismert mint "a Krisztus, az fia living Isten." (Máté 16:16)

 

Béke és áldás minden. Ámen.

 

 

 

(Megjegyzés: minden fénykép szerzői Firpo Carr.)

 

 

 

Indonesian (computer translation)

 

Apakah Jesus Dine dengan Air-berpaling -untuk-Anggur?

 

Bukti Jesus seri: Pasal 24

 

The Rasul Yohanes direkam Yesus pertama didokumentasikan MirAcle mengubah air menjadi anggur. Anggur berkualitas tinggi ini kemudian disajikan sebagai a encer Versi lazim didistribusikan Menjelang akhir waktu perayaan. Account yang berbunyi:

 

"Dan pada hari ketiga pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan the ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perjamuan kawin. Ketika anggur berlari pendek, ibu dari Yesus said kepadanya: 'Mereka tidak mempunyai anggur.' Tapi kata Yesus kepadanya: 'Wanita, mengapa adalah bahwa Concern untuk saya dan untuk Anda? Jam saya belum datang.' Nya ibu Yesus berkata kepada orang-orang yang melayani: 'Melakukan apa yang dikatakannya Anda.' Sekarang ada enam batu air botol yang duduk di sana sebagai diharuskan oleh peraturan pentahiran orang Yahudi, masing-masing mampu menahan dua atau tiga liqlangkah-langkah UID [salah satu ukuran cairan yang setara antara 11.62 dan 17.43 galon, atau 44 untuk 66 liter]. Yesus berkata kepada mereka: 'Isilah tempayan-tempayan itu dengan air.' Jadi tHei mengisinya sampai penuh. Lalu ia berkata kepada mereka: 'Sekarang menarik beberapa keluar dan mengambil sayat kepada Direktur perayaan.' Jadi Mereka membawanya. Ketika Direktur pesta mengecap air yang sekarang telah berubah menjadi anggur, tidak tahu mana asalnya (meskipun para pelayan yang telah menarik air tahu), Direktur Perayaan memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya: 'Orang lain yang menempatkan keluar anggur yang baik pertama, dan ketika orang mabuk, yang rendah. Anda menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.'" (Yohanes 2:1-10, Terjemahan dunia baru

 

Memvalidasi sejarah The praktek pencampuran air dengan anggur pada kesempatan pesta.

 

Sebagai contoh, sebelum zaman Kristus, a kapal disebut situla (Lihat foto di atas) adalah Khusus dirancang untuk mencampur air dengan anggur. Item ini, memegang tentang satu galon adunan (bandingkan Matius 27: 34), ditemukan di VerginaYunani dekat kuno Beroea (Sekarang Veoria) dan Tesalonika (sekarang Thessaloniki). (Lihat Kisah Para Rasul 17:10-13). Ditemukan dalam royal tumulus (kuno bawah tanah pemakaman gundukan) dari Raja Makedonia Philip II (336 B.C.), ayah Aleksander Agung. 

 

Dua amphoras kecil yang juga ditemukan. (Lihat foto di bawah ini.) An Amphora adalah a ramping jar dengan dua handle (tidak terlihat dalam foto) dan langsing leher. Tidak seperti Situla dengan volume yang lebih besar, amphora adalah dibuat terus tentang pint murni, murni anggur. Kedua situla dan amphora yang paling penting untuk Perjamuan Koordinator sejak, according bagi sejarawan, tPerjamuan ia dianggap sebagai "pusat acara kehidupan di bumi."  

 

Instead dari situla hiasan kecil memegang segelas berkualitas tinggi anggur (Bandingkan Matius 27:48), Yesus dikonversi enam botol batu besar--diisi sampai penuh dengan air--ke amphoras berisi lebih dari 100 galon dari baik-baik saja anggur. Tadalah tak tindakan yang cemerlang improvisasi kreatif. (Yohanes 2:1-10) Selain itu, anggur yang dihasilkan adalah jauh lebih dari pasokan awal relatif anggur yang baik itu telah menjadien hampir dikonsumsi oleh peserta.  

 

Selain itu, karena Yesus tidak boros, ini bisa menjadi yang apa yang tersisa disimpan untuk nanti bertanggung jawab konsumsi. (Bandingkan Matius 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Apakah Yesus menyerap nya Allah sendiri-disponsori produk ajaib tidak disebutkan. (Yohanes 5:19, 30) Namun, kita dapat yakin bahwa ia tidak makan pada anggur encer. Bahwa dia minum anggur sama sekali didokumentasikan dengan baik dalam Alkitab. (Matius 26: 26-29; Mark 14: 22-25; Lukas 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

VARberlaku untuk berbagai poin kepentingan di atau dekat Vergina yang Museum Arkeologi Pella, The Museum Arkeologi Veoria, The Situs arkeologi Pella, The Situs arkeologi Longos Edessa, The Situs arkeologi makam Pella, dan Museum Bizantium Veoria.

 

Semua berkata, ttopi Injil Yohanes menyebutkan adat melayani anggur rendah ke arah Yaf acara meriahs, setelah peserta terlalu mabuk untuk mengetahui perbedaan, menyusun mulus ke dalam kain dapat diverifikasi sejarah. 

 

Bahwa Yesus adalah tepat dalam campuran praktek sejarah ini spesifik inescapably menunjukkan keberadaan-nya sebagai Sejarah orang yang diidentifikasi dalam Alkitab sebagai The Laki-laki "disebut Nazarene" (Matius 2:23; Lukas 2:39, 40), juga diakui sebagai "Kristus, anak lIving Allah." (Matius 16:16)

 

Kedamaian dan berkat untuk semua. Amin.

 

 

 

(Catatan: Semua foto-foto adalah hak cipta oleh Firpo Carr.)

 

 

 

Italian (computer translation)

 

Gesù ha cenato con Acqua-girato-A-Vino?

 

Prova di Gesù serie: articolo 24

 

Il Apostolo Giovanni registrato Gesù' prima documentato MirAcle di trasformare l'acqua in vino. Questo vino di alta qualità è stato poi servito al posto di un annacquato Versione abitualmente distribuito verso la fine delle occasioni festive. L'account legge:

 

"E il terzo giorno una festa di matrimonio ha avuto luogo a Cana di Galilea, e THe la madre di Gesù era lì. Anche Gesù e i suoi discepoli furono invitati alla festa del matrimonio. Quando il vino correva corto, la madre di Gesù said a lui:' non hanno vino .' Ma Gesù le disse:'Donna, perché è quella di concern a me e a te? La mia ora non è ancora venuto. Suo madre disse a coloro che servono:' fare quello che ti dice .' Ora c'erano sei vasi di acqua di pietra seduto lì come richiesto dal regole di purificazione di gli ebrei, ciascuno in grado di contenere due o tre liqmisure UID [una misura liquida uguale tra 11,62 e 17,43 litri, o 44 A 66 litri]. Gesù disse loro:' riempite i vasetti di acqua .' Allora tHey li riempì fino all'orlo. Poi disse loro:'Ora disegnare alcuni fuori e prendere it al direttore della festa. Allora l'hanno presa. Quando il direttore della festa assaggiato l'acqua che ora era stata trasformata in vino, non sapendo da dove proviene (anche se i servi che avevano tirato fuori l'acqua sapeva), il direttore del festa chiamato lo sposo e gli disse:'Tutti gli altri mette fuori il buon vino prima, e quando le persone sono inebriati, l'inferiore. Hai salvato il buon vino fino ad ora.'" (John 2:1-10, Nuova traduzione mondiale

 

La storia convalida il pratica di acqua di miscelazione con vino nelle occasioni festive.

 

Per esempio, prima del tempo di Cristo, un nave chiamato un Situla (Vedi Foto sopra) era specificamente progettato per mescolare l'acqua con il vino. Questa voce, tenendo su un gallone della mescolanza (confronta Matthew 27:34), è stato scoperto a VerginaGrecia vicino Ancient Berea (Ora Veoria) e Tessalonica (ora Salonicco). (cfr. atti 17:10-13.) È stato scoperto in il tumulo reale (tumulo di sepoltura antico sotterraneo) di Re macedone Filippo II (336 a.c.), padre di Alessandro Magno. 

 

Due piccole anfore erano anche trovato. (Vedi foto sotto.) Un Anfora è un sottile vaso con due maniglie (non visto in foto) e a un Slim collo. A differenza del Situla con il suo maggiore volume, l'anfora era artigianale di tenere circa una pinta di puro, non diluito vino. Sia Il Situla e Anfora erano di massima importanza ai coordinatori del banchetto dal, unecondo agli storici, tEgli banchetto era considerato "l'evento centrale della vita sulla terra."  

 

Instead di un piccolo ornato Situla Holding una pinta di alta qualità vino (confrontare Matthew 27:48), Gesù convertito sei grandi vasi di pietra-riempito fino all'orlo di acqua-in anfore contenenti oltre 100 litri di bene vino. Til suo era a dir poco un brillante atto di improvvisazione creativa. (Giovanni 2:1-10) Inoltre, il vino prodotto era molto più del rifornimento iniziale di relativamente buon vino che era statoen quasi consumato dai partecipanti.  

 

Inoltre, poiché Gesù non era dispendioso, potrebbe essere che ciò che è stato lasciato è stato memorizzato per più tardi responsabile consumo. (confronta Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Se Gesù assorbito suo proprio Dio-sponsorizzato prodotto miracoloso non è indicato. (Giovanni 5:19, 30) Tuttavia, possiamo essere certi che egli non ha mangiato il vino annacquato. Che bevve vino a tutti è ben documentato nella scrittura. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

VARious altri punti di interesse a o vicino Vergina sono i Museo Archeologico di Pella, il Museo Archeologico di Veoria, il Sito archeologico di Pella, il Sito archeologico di Longos Edessa, il Sito archeologico delle tombe di Pella, e il Museo bizantino di Veoria.

 

Tutto detto, tcappello L'account evangelico di John menziona l'usanza di servire vino inferiore verso la fine of occasione festivas, dopo i partecipanti erano troppo ubriaco per conoscere la differenza, tesse senza soluzione di continuità nel tessuto verificabili storia. 

 

Che Gesù era esattamente nel mix di questa specifica pratica storica inescapably suggerisce la sua esistenza come storico persona identificata nella Bibbia come il uomo "chiamato un Nazareno" (Matteo 2:23; Luca 2:39, 40), anche riconosciuto come "il Cristo, il figlio della living Dio." (Matteo 16:16)

 

Pace e benedizioni a tutti. Amen.

 

 

 

(Nota: tutte le fotografie sono protette da copyright da Firpo Carr.)

 

 

 

Japanese (computer translation)

 

イエスは食事をしたと 水になって宛先-ワイン?

 

イエスの証明シリーズ: 第24条

 

、使徒ヨハネイエスの最初の記録さミール水をワインに変える acle。この高級ワインは、の代わりに提供、骨抜きバージョン習慣分散お祝いの機会の終わりに向かって。アカウントの読み取り:

 

"そして、3日目に結婚のごちそうは、ガリラヤのカナで行われた、と thイエスの母はそこにいた。イエスと弟子たちも結婚の宴に招待されました。ワインが短く走った時、イエス・サイの母彼に d: ' 彼らはワインを持っています。しかし、イエスは彼女に言った: '女性は、なぜ co の私とあなたに ncern?私の時間はまだ来ていない。彼の母はそれらのサービングに言った: ' 彼があなたに告げる何でもしなさい。今では6石の水の jar が必要に応じて座っていたの浄化ルールユダヤ人、それぞれが2つまたは3つの liq を保持することができますuid 対策[1つの液体の測定の間に匹敵11.62そして17.43 ガロン、または44宛先66リットル]. イエスは彼らに言った: ' 水で jar を埋める。 だからtちょっとつばにそれらを満たした。それから彼は彼らに言った: '今いくつかを描画し、私を取るごちそうの監督に t. ' だから彼らはそれを取った。ごちそうの監督が、今ではワインに回されていた水を味わったとき、それがどこから来たかを知らず (水を引き出していた家来は知っていたが)、監督のごちそうは、花婿と呼ばれる彼に言った: '他の誰もが最初に高級ワインを出し、人々が酔うと、劣っている。今まで上質なワインを貯めてきました。'"(ジョン2:1-10、新世界翻訳)

 

履歴の検証、練習ワインとの混合水のお祝いの機会に.

 

例えば、キリストの時の前に,、容器situla と呼ばれる(参照写真上記)た具体的にはワインと水を混ぜるように設計された.このアイテム、約保持混和剤の1ガロン(マシュー27:34 を比較),発見されたでヴェルギナギリシャ 古代の近くBeroea(今 Veoria)そしてテサロニケ (今テッサロニキ).(17:10-13 の行為を参照してください。それは発見された でロイヤル古墳 (古代地下納骨堂) のマケドニア国王フィリップ2世 (紀元前336年)、アレキサンダー大王の父。 

 

2小さなアンフォラはまたた. (下の写真を参照してください。、アンフォラ は 、細身2つのハンドルを持つ jar(写真では見られません)と、スリム 首. とは異なりボリュームの大きい situla、アンフォラた 細工を保持する のパイントについて純粋、原液ワイン.両方ともsitula とアンフォラ最重要であった宴会コーディネーターへから,、ccording歴史家へ, t彼は宴会 "地球上の生命の中心的なイベントと考えられていた."  

 

Iの nstead小さな華やかな situla保持 高品質のパイントワイン(比較マシュー 27:48)、イエス変換された6つの大きな石の jar-水とつばに満ちて-100 ガロン以上を含むアンフォラにのいいワイン.T彼は何も不足していた華麗な行為創作即興.(ジョン 2:1-10)さら,ワイン生産たの最初の供給よりはるかに多くの比較的良いワインていた専用ほぼ出席者によって消費されます。  

 

また、イエスは無駄ではなかったため、残されたものは後に保存された責任消費.(比較マシュー14:20, 21;15:37;16:9, 10.) かイエス吸収彼の自分の神-主催 奇跡の製品明記されていない.(ジョン5:19、30)しかし、我々は彼が骨抜きにワインで食事をしなかったことを保証することができます。それ彼はワインを飲んだ。よく文書化聖書の.(マシュー26:26-29;マーク14: 22-25;ルーク 7:33, 34;22:14-20;1うわっinthians 11:23-29) 

 

Variou その他の利益のポイントまたはそれに近いヴェルギナは、ペラ考古学博物館、Veoria 考古学博物館、ペラの考古学的な場所、、Longos エデッサの考古学遺跡、ペラの墓の考古学的な場所、および Veoria のビザンチン博物館。

 

すべては、t帽子ジョンの福音の記述は述べる劣ったワインを提供する習慣に向かって終了 ofお祝いの機会s, 後の参加者は違いを知って酔っすぎた, 織りの生地にシームレスに検証歴史.

 

それイエスは、ミックスで真正面からこの特定の歴史的な練習のinescapably としての彼の存在を示唆 歴史的聖書で特定された人物 、男"ナザレと呼ばれる"(マシュー 2:23;ルーク2:39、40), また認識と"キリストは、l の息子iving 神." (マシュー 16:16)

 

すべての平和と祝福。アーメン.

 

 

 

(注: すべての写真はフィルポカーによって著作権があります。

 

 

 

Kiswahili (computer translation)

 

Alifanya Jesus Dine na Maji-akageuka -kwa-Mvinyo?

 

Ushahidi wa mfululizo wa Jesus: kifungu cha 24

 

Ya Mtume Yohana ilivyoandikwa Yesu kwanza kumbukumbu miracle wa kugeuza maji kuwa divai. Divai hii ubora alikuwa kisha alihudumu katika nafasi ya na iliyotiliwa chumvi toleo kijadi kusambazwa kuelekea mwisho wa matukio ya sikukuu. Akaunti ya akisoma:

 

"Na siku ya tatu karamu ya ndoa alichukua nafasi katika kana ya Galilaya, na the mama ya Yesu alikuwa huko. Yesu na wanafunzi wake pia walialikwa kwenye sherehe ya ndoa. Wakati mvinyo mbio fupi, mama wa Yesu said kwake: 'Hawana divai.' Lakini Yesu akamwambia: 'Mwanamke, kwa nini ni kwamba Mratibuncern mimi na wewe? Saa yangu ina bado kuja.' Yake mama alisema kwa wale wanaohudumu: 'Kufanya chochote anasema wewe.' Sasa kulikuwa na jiwe sita maji mitungi amekaa pale kama inavyohitajika na ya kanuni ya utakaso wa Wayahudi, kila uwezo wa kushikilia liq mbili au tatuUID hatua [kipimo moja wa kiowevu equaling kati 11.62 na galoni 17.43, au 44 kwa 66 lita]. Yesu alisema kwao: 'Jaza mitungi ya na maji.' Hivyo tHey kujazwa nao tele. Kisha akasema kwao: 'Sasa Chora baadhi na kuchukua mimit kwa Mkurugenzi wa sikukuu.' Hivyo walichukua ni. Wakati Mkurugenzi wa sikukuu kuonja maji ambayo sasa imekuwa akageuka katika mvinyo, bila kujua wapi ikawa kutoka (Ingawa watumishi ambao walikuwa inayotolewa nje maji walijua), Mkurugenzi wa wa karamu akamwita Bwana arusi, akasema kwake: 'Kila mtu mwingine unaweka nje divai nzuri kwanza, na wakati watu ni intoxicated, duni ya. Unapohifadhi divai nzuri mpaka sasa.'" (Yohana 2:1-10, Tafsiri ya ulimwengu mpya

 

Historia validates ya mazoezi ya kuchanganya maji na mvinyo katika hafla ya sherehe.

 

Kwa mfano, kabla ya wakati wa Kristo, na chombo inaitwa situla na (ona picha hapo juu) alikuwa hasa iliyoundwa na kuchanganya maji na mvinyo. Kipengee hiki, kushikilia kuhusu galoni moja ya admixture ya (Linganisha Mathayo 27: 34), iligundulika katika VerginaUgiriki kale karibu Beroea (sasa Veoria) na Thesalonike (sasa Thessaloniki). (Ona Matendo ya Mitume 17:10-13) Iligunduliwa katika tumulus kifalme (kale chini ya ardhi mazishi mfuko) ya Kimasedonia mfalme Philip II (336 kabla ya kuzaliwa), baba ya Alexander mkuu. 

 

Mbili amphoras ndogo walikuwa pia kupatikana. (Angalia picha hapa chini.) Na amphora ni na wiva jagi na hushughulikia mbili (si kuonekana katika picha) na ndogo shingo. Tofauti ya situla na sauti yake kubwa, amphora ya alikuwa crafted kushikilia kuhusu painti ya safi, iliyotengenezwa mvinyo. Wote situla na amphora walikuwa ya umuhimu mkubwa kula karamu waratibu tangu, naccording kwa wanahistoria, tkaramu ya yeye alikuwa kuchukuliwa "tukio muhimu la maisha ya duniani."  

 

Instead wa situla ndogo ya ornate kufanya painti ya ubora mvinyo (Linganisha Mathayo 27:48), Yesu waongofu sita kubwa jiwe mitungi - kujazwa tele na maji - katika amphoras zenye zaidi ya galoni 100 ya faini mvinyo. Tyake ilikuwa nothing short ya Kitendo kipaji cha improvisation ubunifu. (Yohana 2:1-10) Aidha, mvinyo zinazozalishwa alikuwa zaidi sana kuliko usambazaji wa awali wa kiasi divai njema kwamba alikuwa kuwakistari karibu zinazotumiwa na washiriki.  

 

Aidha, tangu Yesu alikuwa kutengewa, inaweza kuwa kwamba yale ya kushoto alikuwa kuhifadhiwa kwa ajili ya baadaye dhamana matumizi. (Linganisha Mathayo 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Kama Yesu imbibed yake Mungu mwenyewe-kufadhiliwa bidhaa ya miujiza ni ilivyoelezwa. (Yohana 5:19, 30) Hata hivyo, sisi wanaweza kuwa na uhakika kwamba yeye alifanya si mfungue kinywa kwenye mvinyo iliyotiliwa chumvi. Kwamba alikunywa mvinyo wakati wote ni vizuri kumbukumbu katika maandiko. (Mathayo 26: 26-29; Marko 14: 22-25; Luka 7:33, 34; 22:14-20; 1 Wakorinthointhians 11:23-29) 

 

VARious mambo mengine ya maslahi katika au karibu na Vergina ni ya Makumbusho ya akiolojia ya Pella, ya Akiolojia makumbusho ya Veoria, ya Tovuti ya akiolojia ya Pella, ya Tovuti ya akiolojia Longos Edessa, aliyeaminika ya Akiolojia eneo la makaburi ya Pella, na makumbusho ya Byzantine ya Veoria.

 

Wote alisema, tkofia Akaunti ya injili ya Yohana anataja desturi ya kuwahudumia mvinyo duni kuelekea kwenye mwisho Eef kila tukios, baada ya washiriki walikuwa inebriated sana kujua tofauti, weaves iliyofumwa katika kitambaa cha zilizothibitishwa historia. 

 

Kwamba Yesu alikuwa umeweka kikamilifu katika mchanganyiko wa tabia hii maalum ya kihistoria inescapably inapendekeza kuwepo kwake kama ya kihistoria mtu kutambuliwa katika Biblia kama ya mtu "kuitwa Nazarene na" (Mathayo 2:23; Luka 2:39, 40), pia kutambuliwa kama "Kristo, mwana wa l waiving Mungu." (Mathayo 16:16)

 

Amani na baraka kwa wote. Amina.

 

 

 

(Kumbuka: picha zote ni copyrighted kwa Firpo Carr.)

 

 

 

Korean (computer translation)

 

예수 식사 했 나 와 물-설정 되어-받는 사람-와인?

 

예수 시리즈의 증거: 제 24 조

 

는 사도 요한 기록 된 예수 ' 첫 번째 문서화 미르와인에 물을 선회의 acle. 이 고품질 포도주는 그 때 이었다 의 장소에서 봉사 는 물결 무늬가 아래로 버전 관례 분산 축제 행사의 끝을 향해. 계정이 읽습니다.

 

"그리고 셋째 날에 결혼 잔치가 갈릴리의 Cana에서 일어났다예수의 e 어머니는 거기 있었다. 예수와 그의 제자 들도 결혼 잔치에 초대 했다. 와인을 때, 예수 sai의 어머니 짧은 도망단 그에 게: ' 그들은 와인이 없습니다. ' 하지만 예수 그녀에 게 말했습니다: '여자, 왜 그 공동의나에 게 그리고 당신에 게 ncern? 나의 시간은 아직 오지 않았습니다. 그 어머니는 그 봉사에 말했다: ' 무엇이 든 그가 당신을 알려줍니다 마십시오. 이제 6 돌 물 항아리가 거기에 필요한 앉아 있었다 정화 규칙 유대인, 두 개 또는 세 개의 liq를 보유할 수 있는 각uid 측정값 [1 개의 액체 측정 사이 equaling 11.62 및 17.43 갤런, 또는 44 받는 사람 66 리터]. 예수 그들에 게 말했습니다: ' 물로 항아리를 채우십시오. ' 그래서 t이 봐, 모자 챙을로 가득 찼 다. 그리고 그는 그들에 게 말했다: '이제 몇 가지를 그려 내가가지고축제의 감독에 t. 그래서 그들은 그것 했다. 때 축제의 감독이 지금은 포도주로, 어디에서 온 모르고 (비록 물 밖으로 그려 했다 하 인), 감독의 몰 랐 어 요 물을 맛본 똑똑히 신랑 이라고 칭 하 고 그에 게 말했다: '다른 사람, 그리고 좋은 와인을 처음으로 박 았 사람들이 음주, 열 등. 당신은 지금까지 고급 와인을 저장 했습니다.'" (존 2:1-10, 새로운 세계 번역

 

기록 유효성 검사 는 연습 포도주를 가진 섞는 물의 축제 행사에.

 

예를 들어, 그리스도의 시간 전에, 는 선박 불린 situla (참조 사진 위의) 는 특히 포도주를 가진 물을 섞는 것을 디자인 했다. 이 항목, 지주에 대 한 혼합물의 1 갤런 (매튜 27:34 비교), 발견 되었다 에 vergina그리스 근처 고 대 beroea (지금 veoria) 및 thessalonica (지금 테살로니키). (사도행전 17:10-13 참조) 그것은 발견 되었다 에 로얄 tumulus (고 대 지 하 매장 마운드) 의 마케도니아 왕 필립 2 세 (기원전 336), 알렉산더 대왕 아버지. 

 

두 작은 ampororas는 또한 발견. (아래 사진을 참조 하십시오.) 는 단지 는 는 슬림 2 개의 손잡이를 가진 단지 (사진에서 볼) 와 a 슬림 목. 달리 situla 그 큰 볼륨, ampeora 는 된 를 개최 의 파인트에 대하여 순수한, 비 희석 와인. 모두 situla 및 ampora 최고의 중요성이 있었다 연회 코디네이터에 게 이후, 는ccording 사 학자에, t그는 연회 "지구에 삶의 중심 이벤트로 여겨졌다."  

 

I의 nstead 작은 화려한 situla 들고 고품질의 파인트 와인 (비교 매튜 27:48)예수 변환 6 큰 돌 항아리-물로 챙으로 가득-ampororas 100 갤런 이상 포함 의 잘 와인. T그의 짧은 아무것도 의 화려한 행위 크리에이 티브 즉흥. (요한 2:1-10) 또한, 와인 생산 는 의 초기 공급 보다 훨씬 더 상대적 좋은 와인 수 있는en 거의 참석자에 의해 소비.  

 

또한, 예수 낭비 되지 않았기 때문에, 그것은 수 무엇이 나중에 저장 되었습니다 남아 있 었 어 요 책임 소비. (비교 매튜 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) 여부 예수 imbibed 그 자신의 하나님-후원 신기한 제품 명시 되지 않습니다. (요한 5:19, 30) 그러나, 우리는 그가 물을 내려 와인에 식사를 하지 않 았 안심하실 수 있습니다. 는 그는 전혀 와인을 마신 잘 문서화 성경에서. (매튜 26:26-29; 마크 14: 22-25; 루크 7:33, 34; :일째20; 1 오호inthians 11:23-29) 

 

V아칸소ious 관심의 포인트 또는 근처 vergina 은 펠 라의 고고학 박물관, 는 veoria의 고고학 박물관, 는 펠 라의 고고학 사이트, 는 londos edessa의 고고학 사이트, 는 펠 라의 무덤의 고고학 사이트, 그리고 비잔틴 박물관.

 

모두, t는 말했다모자 요한의 복음 계정 언급 제공 열 등 한 포도주의 관례 를 향해 끝 of 축제 행사s, 참석자가 너무 차이를 알고 inebriated 후, 치 의 직물로 이음새가 없 수 역사. 

 

는 예수는 정연 하의 혼합에 있었다 이 특정 역사적 실천의 i네 스 capably 로 서 그의 존재를 제안 역사적인 사람으로 서 성경에서 확인 는 남자 "nazarene 라고" (마태 복음 2:23; 루크 2:39, 40), 또한 인식 으로 "그리스도, l의 아들하나님 iving." (마태 복음 16:16)

 

모두에 게 평화와 축복. 멘.

 

 

 

(참고: 모든 사진은 firpo 카에 의해 저작권이 있습니다.)

 

 

 

Latvian (computer translation)

 

Izdarīja Jesus pusdienot ar Ūdens-pagriezies -lai-Vīnu?

 

Pierādījums par Jēzus Series: 24. pants

 

Uz John apustulis ierakstīts Jēzus pirmā dokumentēta Miracle pagrieziena ūdeni vīnā. Šis augstas kvalitātes vīns toreiz pasniedz vietā a ūdeņaino versija parasti tiek izplatīts virzienā uz beigas svētku reizēs. Konts skan šādi:

 

"Un trešajā dienā laulība svētki notika Cana no Galilejas un the Jēzus māte bija tur. Jēzus un viņa mācekļi tika aicināti arī laulība svētki. Kad vīns vadīja īsu, māte Jēzus said viņam: 'Viņiem nav vīna.' Bet Jēzus viņai sacīja: "Sievieti, kāpēc ir tā, ka COncern, man un jums? Vēl nav pienācis manu stundu. " Viņa tiem, kas kalpo teica māte: "Dariet visu, ko viņš liek." Tagad tur bija seši akmens ūdens burkas sēdēja kā to pieprasa attīrīšanas noteikumi Ebrejiem, katrs spēj turēt divas vai trīs pārtiksiUID pasākumi [pielīdzinot starp vienu šķidruma mērvienības 11,62 un 17.43 galoni, vai 44 lai 66 litri]. Jēzus sacīja viņiem: "Aizpildīt burkas ar ūdeni." Tātad tHei aizpildīt tās līdz malām. Tad viņš tiem sacīja: "Tagad daži uzmest un man ņemtsvētku režisors t. " Tātad tie ņēma to. Kad svētku režisors nogaršoja ūdeni, kas tagad ir kļuvuši par vīnu, nezina, no_kurienes tā nāk (lai gan kalpi, kuri bija novilkta no ūdens zināja), direktors svētku sauc līgavainis un sacīja viņam: "Visi pārējie vispirms izvirza smalka vīna, un, kad cilvēki ir iereibis, sliktāks. Līdz šim esat saglabājis smalka vīna.'" (Jāņa 2:1-10, New World Translation

 

Apstiprina, ka vēsture uz praktiskās nodarbības ūdens sajaukšanās ar vīnu svētku reizēs.

 

Piemēram, pirms Kristus laikiem, a kuģis sauc par situla (sk. foto iepriekš) bija īpaši paredzēti, lai sajauktu ūdeni ar vīnu. Šo vienumu, turot par piejaukuma vienu galonu (salīdzināt Matthew 27:34), tika atklāta pie VerginaGrieķija netālu no senās Beroea (tagad Veoria) un Thessalonica (tagad Saloniki). (Sk. tiesību akti, 17:10-13.) Tas tika atklāts programmā Karaliskā tumulus (seno apakšzemes apbedīšanas pilskalns) no Maķedoniešu karalis Filips II (336 B.C.), tēvs Aleksandrs Lielais. 

 

Divi bija mazs amphoras arī atrasts. (Skatīt fotogrāfiju zemāk). An amfora ir a tievs JAR ar diviem rokturiem (nav redzams fotogrāfijās) un Slim kakla. Atšķirībā no ar lielāku apjomu situla, amphora bija izstrādāts turēt par pinti tīra, neatšķaidīta vīns. Gan situla un amphora vislielākā nozīme bija lai banketu koordinatori kopš, asaskaņā vēsturniekiem, tBanketa viņš tika uzskatīts par "centrālais notikums dzīvība uz zemes."  

 

Instead nelielu grezni situla saimniecība augstas kvalitātes pinti vīns (salīdzināt Matthew 27:48), Jēzus konvertēt sešus lielus akmens trauki - piepildīta līdz malām ar ūdeni - par amphoras, kas satur vairāk nekā 100 galonu no naudas sods vīns. Tviņa bija nekas pietrūkst izcili aktu radoši improvizācija. (Jāņa 2:1-10) Turklāt vīnu, kas ražots bija daudz vairāk nekā sākotnējais piegādes relatīvi labu vīnu tas bija būtLV patērē gandrīz dalībnieki.  

 

Turklāt kopš Jēzus nav izšķērdība, tas varētu būt, ka visu, kas bija palicis tika saglabāts vēlākam laikam atbildīgais patēriņu. (Salīdziniet Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Vai Jēzus imbibed viņa paša Dieva-sponsorēt brīnumains produkta nav noteikts. (John 5:19, 30) Tomēr mums var būt pārliecināti, ka viņš nav pusdienot uz ūdeņaino vīnu. Ka viņš dzēra vīnu vispār ir labi dokumentētas rakstos. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22 25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 RKinthians 11:23-29) 

 

VAkious citas intereses punkti vai tās tuvumā Vergina ir Arheoloģijas muzejs Pella, uz Arheoloģijas muzejs Veoria, uz Arheoloģiskās vietas Pella, uz Arheoloģiskās vietas Longos Edessa uz Arheoloģiskās vietas Pella kapenēm un Bizantijas muzejs Veoria.

 

Visi teica, tcepure Jāņa evaņģēlija kontu piemin custom apkalpot zemākas vīna pret gala of svētku reizēs, pēc tam, kad dalībnieki bija pārāk apreibušu zināt atšķirību, weaves nemanāmi stājas audums pārbaudāmi vēsture. 

 

Ka Jēzus bija squarely mix šo īpašo vēsturisko praksi inescapably iesaka savu eksistenci kā vēsturisko persona, kas identificēta kā Bībelē uz vīrietis ! uzsauca Nazarene" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), arī pazina kā "Kristus l dēlsiving Dievs." (Matthew 16:16)

 

Mieru un svētību visiem. Āmen.

 

 

 

(Piezīme: visas fotogrāfijas ir autortiesībām ar Firpo Carr.)

 

 

 

Lithuanian (computer translation)

 

Padarė Jesus Dine su Vanduo-pasuko -į-Vyno?

 

Įrodymas Jėzaus serijos: 24 straipsnio

 

Į Apaštalas Jonas registruojami Jėzaus pirmojo dokumentais pasaulisašimi, vanduo virsta vynu. Šiam aukštos kokybės vynui buvo tada tarnavo vietoje a watered žemyn versija paprastai platinamas link pabaigos švenčių progomis. Sąskaita rašoma:

 

"Ir trečią dieną santuokos šventę vyko į Kanie Galilejskiej, ir thten buvo Jėzaus motina e. Jėzus ir jo mokiniai taip pat buvo pakviesti į santuokos šventę. Kada vyko trumpi vyno, sai Jėzaus motinad jam: "Jie nėra vyno." Bet Jėzus pasakė jai: "Moteris, kodėl yra tai, kad Concern man ir jums? Mano valanda dar neatėjo. " Jo mama sako, kad tie, kurie tarnauja: "Tai, ką jis pasakys." Dabar ten buvo šešis akmens vandens stiklainiai sėdi ten kaip reikalaujama pagal valymo taisyklės Žydai, kiekvienas galėtų turėti dvi ar tris skysčioUID priemonės [vienas skystis priemonė equaling tarp 11.62 ir 17.43 galonų, arba 44 į 66 litrų]. Jėzus pasakė jiems: "Užpildyti stiklainiai su vandeniu." Taigi tEi alsuoja Ąsočiuose iki kraštų. Tada jis pasakė jiems: "Dabar kai atkreipti dėmesį ir imtis it šventė direktoriui. " Taigi jie jį paėmė. Kada direktorius šventę paragavo vandenį, kuris dabar jau buvo paversta vyno, nežinodamas, kur jis atėjo iš (nors žinojau, tarnautojų, kurie buvo sudaryti iš vandens), direktorius, šventė vadinama jaunikis ir jam pasakė: "Visi kiti kelia iš gero vyno pirmą kartą, ir kai žmonės yra apsvaigęs, dėl prastesnės. Iki šiol jūs išsaugojote gero vyno.'" (Jn 2:1-10, Naujajame pasaulio vertime

 

Istorija patvirtina į praktika sumaišyti vandenį su vynu švenčių progomis.

 

Pavyzdžiui, prieš Kristaus laikais, a laivas vadinamas yra situla (žr. nuotrauka viršuje) buvo konkrečiai skirtos sumaišyti vandenį su vynu. Šis punktas, turintis apie vienas galonas su priedu (Palyginkite Matthew 27:34), buvo atrasta kartą VerginaGraikija šalia senovės Beroea (Dabar Veoria) ir Salonikų (dabar Salonikai). (Žr. teisės aktus 17:10-13) Jis buvo atrastas į Karališkasis Milžinkapis (senovės metro pilkapis) apie Makedonų karalius Pilypas II (336 m. pr. Kr.), Aleksandro didžiojo tėvas. 

 

Du mažas Amphoras paslaugos buvo taip pat rasti. (Žr. foto žemiau). Yra Amfora yra a lieknas indas su dviem rankenomis (nematė nuotraukos) ir a plonas kaklo. Skirtingai nei į situla su jo didesnis tūris, Amfora buvo rankų darbo laikyti apie pintos grynas, neskiesto vynas. Abu situla ir Amfora buvo itin svarbu prie pokylių koordinatoriai nuo, according kad istorikai, tjis pokylių buvo laikomas "esminis įvykis gyvybės Žemėje."  

 

Instead maža Puošni situla ūkio aukštos kokybės pintos vynas (palyginti Matthew 27:48), Jėzus konvertuoti šešių didelių akmens stiklainius--iki kraštų pripildytas vandens--į Amphoras paslaugos, kurių sudėtyje yra daugiau nei 100 galonų apie bauda vynas. Tjo buvo nothing nedaug Puikus aktas kūrybinių improvizacijų. (Jn 2:1-10) Be to, pagamintas vynas buvo gerokai daugiau nei pradines santykinai gero vyno tai turėjo būtilt beveik suvartoja dalyvių.  

 

Be to, kadangi Jėzus nebuvo išlaidavimas, gali būti, kad kas buvo likę buvo saugomi vėlesniam atsakingas vartojimo. (Palyginkite Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Ar Jėzus imbibed jo paties Dievo-rėmėjų stebuklingas produktas nėra nurodytas. (Jono 5:19, 30) Vis dėlto mes galite būti tikri, kad jis padarė ne pietavo watered žemyn vyno. Kad Jis gėrė vyną išvis yra gerai dokumentuota Šventajame Rašte. (Matthew 26:26-29; Ženklo 14: 22-25; Evangelija pagal Luką 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

Varankstesnių kitų vietų, artima Vergina yra ir Archeologijos muziejus Pella, į Archeologijos muziejus Veoria, į Archeologinės vietovės Pella, į Archeologinės vietovės Longos Edessa, į Archeologinės vietovės Pella kapų ir Bizantijos muziejus Veoria.

 

Visi sako, tkepurė Jono Evangelijos į mini paprotys tarnauja prastesnės vyno link to dėlionf švenčių progas, po to, dalyviams buvo pernelyg girtas, kad žino skirtumą, audžia vientisai į audinio galima patikrinti istorija. 

 

Kad Jėzus buvo tiesiai į mišinį šios konkrečios istorinės praktikos inescapably rodo jo buvimą kaip į istorijos asmuo, Biblijoje į vyras "vadinamas a Nazarene" (Matą 2:23; Luko 2:39, 40), taip pat pripažintas kaip "Kristus, sūnus, lkuriame veikia Dievo." (Mato 16:16)

 

Taikos ir palaimos visiems. Matas.

 

 

 

(Pastaba: visos nuotraukos yra autorinėmis teisėmis pagal Firpo Carr.)

 

 

 

 

 

Malagasy (computer translation)

 

No Jesus Dine miaraka amin' ny Rano-Nivadika -ny-Divay?

 

Porofon' ny i Jesoa Series: Faha 24

 

Ny apôstôly Jaona noraketin' i Jesoa voalohany nitantara tamin' ny antsipiriany miracle ny fampitodihana ny rano ho divay. Dia avy eo ity divay avo kalitao nanompo tamin' ny toeran' ireo ny watered-down dikanteny aminizao nozaraina tany amin' ny fiafaran' ny fotoana festive. Ny tantara dia mivaky toy izao:

 

"Ary tamin' ny andro fahatelo ny fampakaram-bady dia naka toerana tao Kana i Galilia, ary ny tsingerintaonanisy e renin' i Jesoa. I Jesoa sy ny mpianany koa nasaina tamin' ny fampakaram-bady. Rehefa nihazakazaka fohy ny divay, ilay renin' ny sai i Jesoad azy: 'Manana tsy divay izy Ireo.' Kanefa hoy i Jesoa taminy: 'Ny vehivavy, dia nahoana ny concern ho ahy sy ho anao? Dia tsy mbola tonga ny ora.' Ny nilaza ny renin' ireo fanompoana: 'Hanao na inona na inona milaza aminao izy.' Ankehitriny dia nisy rano siny nipetraka vato enina izay takiana amin' ny alalan' ny fahadiovana fitsipiky ny ny Jiosy, samy afaka mihazona liq roa na telouid fepetra [fandrefesana rano iray equaling eo amin' ny 11.62 ary 17.43 galona, na 44 ny 66 litatra]. Nilaza tamin' izy ireo i Jesoa: 'Hameno rano ireo siny tanimanga.' Toy izany koa nk' aiza nameno azy ireo amin' ny safononoka. Avy eo dia hoy izy taminy: 'Ankehitriny, misintona sasany ary hitondra ahon amin' ny talen' ny fanasana.' Toy izany koa nentin' izy ireo izany. Rehefa nanandrana ny talen' ny fanasana ny rano izay efa ankehitriny efa nivadika ho divay, tsy nahafantatra izany avy aiza (na nahafantatra ny mpanompony izay efa hanakaiky ny rano), talen' ny ny antsoina hoe ny mpampakatra firavoravoana sy niteny taminy hoe: 'Mametraka ireo ny divay tsara voalohany hafa rehetra, ary rehefa olona intoxicated, ny ambany teo anatrehan' izany. Efa voavonjy ny divay tsara ianao hatramin' izao.'" (Jaona 2:1-10: Fandikana ny New izao tontolo Izao

 

Mampanan-kery tantara ny fampiharana ny fampifangaroana ny rano amin' ny divay tamin' ny fotoana festive.

 

Ohatra, talohan' ny andron' i Kristy, ny ny vazy antsoina hoe ny situla (jereo ny sary ambony) dia manokana natao mba afangaroy rano amin' ny divay. Io zavatra io, mihazona mikasika ny galonan-drano iray ao amin' ny admixture (ampitahao amin' ny Matio 27: 34), dia nahita amin' ny Vergina, Grèce, akaiky fahiny Beroea (ankehitriny ny Veoria) ary Tesalonika (ankehitriny Thessaloniki). (Jereo ny asan' ny Apostoly 17:10-13) Izany dia nahita ao amin' ny ny tumulus taranaka mpanjaka (fahiny ambanin' ny tany fandevenana misavovona) ny Mpanjaka Masedonianina Philip II (336 talohan' i j.k.), rain' i Alexandre ilay Lehibe. 

 

Roa dia amphoras kely koa hita. (Jereo ny sary etsy ambany.) Ny amphora dia ny manifinify bocal amin' handles roa (tsy hita eo amin' ny sary) ary ny mpilatro tenda. Tsy mitovy amin' ny situla amin' ny boky lehibe kokoa, ny amphora dia nokaliana mihazona mikasika ny ampahana madio, madio tsara divay. Samy ny situla sy ny amphora dia tena manan-danja ny fanasana ireo mpandrindra nanomboka tamin' ny, nyccording ny mpahay tantara, tfanasana izy noheverina ho "ny ivon' ny zava-nitranga eo amin' ny fiainana an-tany."  

 

Instead ny ny situla ornate kely ny fihazonana ampahana avo kalitao divay (ampitahao amin' ny Matio 27:48), I Jesoa niova fo enina siny vato - feno amin' ny safononoka rano - amin' ny amphoras izay mirakitra mihoatra ny 100 galona ny tsara divay. Tdia nothing short ny asa mamirapiratry ny mahay mamorona improvisation. (Jaona 2:1-10) Ankoatra izany, ny divay namokatra dia mihoatra lavitra noho ny famatsiana voalohany ny azo lazaina ny divay tsara fa efa hoteny efa saika matin' ny izay manatrika.  

 

Ankoatra izany, satria i Jesoa dia tsy mpandanindany foana, azo izany izay inona no tavela dia tehirizina ho taty aoriana tompon' andraikitra amin' ny fandaniana. (Ampitahao amin' ny Matio 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Raha toa ka I Jesoa neken' ny Andriamanitra manokana-tohanan' ny fitaovana mahagaga tsy voalaza. (Jaona 5:19, 30) Na izany aza, dia afaka mahazo antoka fa tsy izy no hisakafo amin' ny divay watered-down. Fa nisotro divay amin' ny rehetra tsara ao amin' ny soratra Masina. (Matio 26: 26-29; Marka 14: 22-25; Lioka 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

Various lafiny hafa amin' ny zavatra mahaliana azy na teo akaikin' Vergina dia ny Hainifahagola tranom-Bakoka ny Pella, ny Hainifahagola tranom-Bakoka ny Veoria, ny Tranonkala hainifahagola ny Pella, ny Tranonkala hainifahagola ny Longos Edessa, ny Tranonkala hainifahagola ny Tombs ny Pella sy ny tranom-Bakoka ny Veoria Byzantine.

 

Hoy rehetra, nsatroka Milaza ny fitantaran' i Jaona Filazantsara ny fomba amam-panao amin' ny fanompoana ny divay ambany mankany amin' ny farany ôn fotoana festives, rehefa inebriated ihany koa mahafantatra ny fahasamihafana izay manatrika, weaves ao amin' ny lamban' ny seamlessly verifiable ny tantaran' ny. 

 

Fa I Jesoa tao amin' ny afangaroy hanemoran-javatra ity fomba fanao ara-tantara miavaka inescapably manoro hevitra ny fiainantsika amin' ny maha- ara-tantara olona izay hita ao amin' ny Baiboly rehefa ny lehilahy "dia niantso ny Nazarene" (Matio 2:23; Lioka 2:39, 40), koa niaiky toy ny "Kristy, ny Zanak' ilay living Andriamanitra." (Matio 16:16)

 

Fiadanana sy fitahiana ho an' ny rehetra. Amena.

 

 

 

(Fanamarihana: ireo directives sary Rehetra amin' ny alalan' ny Firpo Carr.)

 

 

 

Malay (computer language)

 

Adakah Jesus Dine dengan Air-dipusing -untuk-Wine?

 

Bukti Jesus siri: Artikel 24

 

Dalam Wahai John merekod Isa pertama didokumenkan Stesen Angkasa Miracle menukarkan air menjadi wine. Wain berkualiti tinggi ini kemudiannya berkhidmat place of yang watered-Down versi kebiasaan diedarkan menjelang berakhirnya perayaan. Akaun yang berbunyi:

 

"Dan pada hari ketiga suatu pesta perkahwinan mengambil tempat kana of Galilee dan the ibu Yesus berada di sana. Isa dan pengikut-pengikut beliau juga dijemput ke majlis perkahwinan itu. Bilakah arak berlari pendek, ibu kepada Isa said kepadanya: 'Mereka telah tiada arak.' Tetapi Isa berkata kepadanya: 'Wanita, mengapa ialah Concern kepada saya dan kepada anda? Jam saya belum tiba.' Beliau Ibu berkata kepada orang-orang yang berkhidmat: 'Adakah apa-apa yang dia memberitahu anda.' Kini terdapat enam batu air balang yang duduk di sana seperti dikehendaki oleh pihak Pemurnian peraturan orang-orang Yahudi, Setiap satu boleh memegang dua atau tiga liqlangkah-langkah UID telah [satu ukuran cecair yang menyamai antara 11,62 dan 17.43 gelen, atau 44 untuk 66 liter]. Yesus berkata kepada mereka: 'Isi dalam balang dengan air.' Jadi tHei dipenuhi mereka ke tepi. Kemudian dia berkata kepada mereka: 'Kini menarik beberapa keluar dan membawa sayat kepada Pengarah keramaian ini.' Jadi mereka mengambilnya. Bilakah Pengarah hari raya itu merasai air yang telah kini telah bertukar menjadi wain, tidak tahu dari mana ia datang (walaupun tahu hamba-hamba yang telah ditarik keluar air), Pengarah yang Pesta dipanggil lelaki dan berkata kepadanya: 'Orang lain meletakkan keluar wain itu terlebih dahulu, dan apabila orang-orang yang dipercayai, yang bawahan. Anda telah disimpan dalam wain sehingga kini.'" (John 2:1-10, New World penterjemahan

 

Sejarah mengesahkan dalam amalan daripada mencampurkan air dengan wain pada majlis-majlis perayaan.

 

Sebagai contoh, sebelum Christ, yang kapal-kapal dipanggil situla yang (lihat foto di atas) adalah secara khusus direka untuk mencampurkan air dengan wain. Item ini, memegang kira-kira satu gelen di tambah (Bandingkan Matthew 27:34), disedari pada VerginaGreece berhampiran purba Beroea (sekarang Veoria) dan Thessalonica (sekarang Thessaloniki). (Lihat Akta 17:10-13.) Ia disedari dalam tumulus Diraja (purba bawah tanah perkuburan mound) daripada Raja Macedonia Philip II (336 SM), bapa Alexander the Great. 

 

Dua amphoras kecil telah juga ditemui. (Lihat gambar di bawah.) Untuk Amphora adalah yang ramping balang dengan mengendalikan dua (tidak dilihat dalam gambar) dan Slim leher. Tidak seperti di situla dengan isipadu yang lebih besar, amphora dalam adalah direka untuk memegang tentang pint daripada tulen, pekat Wine. Kedua-duanya situla dan amphora adalah amat penting untuk santapan Penyelaras sejak, yangccording kepada ahli-ahli sejarah, tJamuan dia dianggap sebagai "Pusat sekiranya hidupan di bumi."  

 

Instead daripada situla penuh dengan hiasan yang kecil induk satu pint berkualiti tinggi Wine (Bandingkan Matthew 27:48), Isa ditukar enam batu tempayan besar--diisi kepada tepi dengan air--ke amphoras yang mengandungi lebih daripada 100 gelen daripada baik-baik saja Wine. TBeliau adalah nothing short satu tindakan bijak SCE3112 kreatif. (John 2:1-10) Selain itu, wain yang dihasilkan adalah Lebih jauh daripada bekalan awal agak wain yang baik yang telah menjadien hampir dimakan oleh peserta.  

 

Selain itu, oleh kerana Isa tidak membazir, ia boleh menjadi yang apa adalah baki disimpan untuk kemudian bertanggungjawab penggunaan Bahasa Melayu. (Bandingkan Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Sama ada Isa beridentiti Beliau Allah sendiri-ditaja produk ajaib tidak dinyatakan. (John 5:19, 30) Walau bagaimanapun, kita boleh yakin bahawa beliau tidak pula makan watered-down wine. Bahawa Dia minum arak di semua telah didokumentasi dengan baik dalam Kitab Suci. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

VARious lain-lain tempat menarik pada atau berhampiran Vergina akan di Muzium Arkeologi Pella, dalam Muzium Arkeologi Veoria, dalam Tapak arkeologi Pella, Amerika Syarikat dalam Tapak arkeologi Longos Edessa, dalam Tapak arkeologi Makam Pella, dan Muzium Byzantine Veoria.

 

Semua berkata, tHat Menyebut tentang akaun Injil John's adat menghidangkan arak lebih rendah ke arah itu o akhirf Majlis perayaans, selepas peserta telah terlalu inebriated untuk mengetahui perbezaan, apa lancar ke fabrik boleh disahkan sejarah. 

 

Bahawa Isa muncul dalam campuran amalan ini khusus sejarah inescapably mencadangkan kewujudannya sebagai sebuah Sejarah orang yang dikenal pasti dalam Bible sebagai dalam lelaki "dipanggil Nazarene yang" (Matthew 2:23; Lukas 2:39, 40), juga diiktiraf sebagai "Kristus, anak kepada living Allah." (Matthew 16:16)

 

Selawat dan Salam untuk semua. Amin.

 

 

 

(Nota: semua gambar adalah hak cipta oleh BJT Firpo.)

 

 

 

Maltese (computer language)

 

Kienx Jesus Dine ma Ilma-maqluba -biex-Inbid?

 

Prova ta ' serje Jesus: Artikolu 24

 

L- l-Appostlu John reġistrati Ġesù ewwel dokumentati stumentifus tat-tidwir ta ' l-ilma f'inbid. Dan l-inbid kwalità għolja kien imbagħad servut minflok a watered-down il-VERŻJONI bħas-soltu mqassma lejn l-aħħar ta ' l-okkażjonijiet nawguralkom. Il-Kont jaqra:

 

"U fit-tielet jum festa taż-żwieġ saret fl-Cana tat-Galilee, u tae omm Ġesù kienet hemm. Ġesù u l-Ministeru tiegħu kienu wkoll mistiedna għall-festa taż-żwieġ. Meta l-inbid ħaddimt qasir, l-omm ta ' Ġesù said lilu: "Jkollhom ebda inbid." Imma Ġesù qal lilha: "Mara, għaliex huwa dak ta ' concern lili u lilek? Siegħa tiegħi ma wasal s'issa. " Tiegħu omm qal lil dawk li jservu: "Ma tkun xi tkun hu ssib." Issa kien hemm sitt ġebel ilma vażetti kkostitwit hemm kif meħtieġ mill- ir-regoli ta ' purifikazzjoni ta ' l- il-Lhud, kull kapaċi li jżomm liq żewġ jew tlietmiżuri UID [miżura waħda ta ' likwidu equaling bejn 11.62 u l- galluni 17.43, jew 44 biex 66 liters]. Āesù qal lilhom: "Imla l-vażetti bl-ilma." Hekk they mimli minnhom sax-xifer. Imbagħad norganizzaw lilhom: "Issa tpinġi ftit u jieħdu it id-Direttur tal-festa. " Hekk huma ħadu dan. Meta d-Direttur tal-festa tasted l-ilma li issa kienet ġiet maqluba fis-inbid, ma jkunu jafu fejn ikun ġie minn (għalkemm il-ħaddiema li kellhom miġbudin l-ilma kienu jafu), id-Direttur tal- festa imsejjaħ il-bridegroom u qal lilha: "Kulħadd inkella jqiegħed l-inbid multa ewwel, u meta l-poplu huma xurbana, l-inferjuri. Jkollhom issejvjajt l-inbid multa sa issa.'" (John 2:1-10, Traduzzjoni ta ' dinja ġdida

 

L-istorja validates l- prattika ta ' l-ilma tat-taħlit ma ' l-inbid f ' okkażjonijiet nawguralkom.

 

Per eżempju, qabel il-ħin ta ' Kristu, a bastiment imsejjaħ a situla (ara l- tar-ritratti hawn fuq) kien speċifikament iddisinjat sabiex jitħallat l-ilma ma ' l-inbid. Dan l-item, li madwar gallun wieħed tat-taħlita (Qabbel Matthew 27:34), ġiet skoperta fil- VerginaIl-Greċja ħdejn l-ir˙ula Beroea (issa Veoria) u l- Thessalonica (issa Thessaloniki). (Ara atti 17:10-13.) Huwa kien skopra fl- l-f'tumulus Rjali (mound dfin taħt l-art ċiviltà) ta ' l- Ma'edonjan King Philip II (336 B.C.), missier ta ' Alexander il-Great. 

 

Żewġ amphoras żgħar kienu wkoll misjuba. (Ara ritratti hawn taħt.) Xi amphora huwa a rqiq jar b ' żewġ manki (ma jidher fir-ritratti) u a SLIM għonq. Kuntrarju għall- situla tiegħu b'volum akbar,-amphora kien crafted għal żżomm dwar a pint tal pur, mhux imħallta inbid. It-tnejn l-situla u amphora kienu ta ' importanza kbira biex banquet koordinaturi sa mill-, according li l-istoriċi, thu banquet kien ikkonsidrat "-ċentrali avveniment tal-ħajja."  

 

Instead ta ' l- a situla dekorat bl-arma żgħira azjenda a pint ta ' kwalità għolja inbid (Qabbel Matthew 27:48), Ġesù maqluba sitt kbar tal-ġebel vażetti--mimli sax-xifer b'ilma--fis-amphoras li jkun fihom aktar minn 100 galluni ta ' l- multa inbid. Ttiegħu kien nothing short tal a jgħajjat ta ' l-Att ta ' l- improvisation kreattiv. (John 2:1-10) Barra minn hekk, l-inbid prodott kien aktar Imbiegħed mill-provvista inizjali tal- relattivament inbid tajba li kellu jkunEN kważi ikkunsmat mill-parteċipanti.  

 

Barra minn hekk, peress li Ġesù ma kienx taħli ħafna ħin, ma setax ikun li dak kien fadal kien maħżun għal aktar tard responsabbli il-konsum. (Qabbel Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Jekk Ġesù imbibed tiegħu Alla stess-sponsorjata prodott miraculous ma jingħad. (John 5:19, 30) Madankollu, aħna jistgħu jiġu assigurati li hu kienx mhux dine fuq l-inbid watered-down. Li hu drank l-inbid kollu huwa dokumentati tajjeb fl-Scripture. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29) 

 

Various punti oħra ta ' l-interessi fuq jew ħdejn il- Vergina huma l- Arkeoloġiku Mużew tal-Pella, l- Arkeoloġiku Mużew tal-Veoria, l- Is-sit arkeoloġiku ta ' Pella, l- Is-sit arkeoloġiku ta ' Longos Edessa, l- Is-sit arkeoloġiku ta ' l-oqbra tal-Pella, u l-Mużew BiΩantini tal-Veoria.

 

Kollha qal, tkpiepel Kont ta ' l-Evanġelju ta ' John isemmi id-drawwa li jaqdu inbid inferjuri lejn l- tmiem of okkażjoni nawguralkoms, wara il-parteċipanti kienu wisq inebriated biex ikunu jafu d-differenza, weaves seamlessly fis-drapp tal- verifikabbli l-istorja. 

 

Li Ġesù kien squarely fit-taħlita tal- ta ' din il-prattika storiċi speċifiċi inescapably jissuġġerixxi l-eżistenza tiegħu bħala a storika persuna identifikata fil-Bibbja bħala l- bniedem "sejjaħ a Nazarene" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), wkoll rikonoxxuti bħala "l-Kristu, l-iben ta ' l-iving Alla." (Matthew 16:16)

 

Paċi u blessings għal kollox. Amen.

 

 

 

(Nota: ir-ritratti kollha huma bid mill Firpo Carr.)

 

 

 

Norwegian Bokmål (computer translation)

 

Visste Jesus spise med Vann-vendt-å-Vin?

 

Proof of Jesus-serien: artikkel 24

 

Den Apostelen Johannes innspilt Jesu første dokumentert MirACLE av å snu vannet til vin. Dette høykvalitets vin var da servert i stedet for en utvannet versjon vanligvis distribuert mot slutten av festlige anledninger. Kontoen lyder:

 

"Og på den tredje dagen et ekteskap festen fant sted i Cana i Galilea, og the Jesu mor var der. Jesus og hans disipler ble også invitert til ekteskaps festen. Når vinen gikk kort, mor til Jesus Said til ham: «de har ingen vin. Men Jesus sa til henne: 'Woman, hvorfor er at av concern til meg og til deg? Min time har ennå ikke kommet. Hans mor sa til dem som serverer: "gjør hva han forteller deg." Nå var det seks stein vann krukker sitter der som kreves av rensing regler i jødene, hver i stand til å holde to eller tre kravUID-tiltak [ett flytende tiltak som tilsvarer mellom 11,62 og 17,43 liter, eller 44 å 66 liter]. Jesus sa til dem: "Fyll krukkene med vann." Så tHei fylte dem til randen. Så sa han til dem: 'Nå trekker litt ut og ta jegt til direktør for festen. Så de tok den. Når direktør for festen smakte vannet som nå var blitt omgjort til vin, uten å vite hvor den kom fra (selv om tjenere som hadde trukket ut vannet visste), direktør for Feast kalt brudgommen og sa til ham: 'Alle andre legger ut den fine vinen først, og når folk er beruset, den underlegne. Du har reddet den fine vinen til nå.'" (Johannes 2:1-10, Ny verden oversettelse

 

Historikk validerer den praksis av å blande vann med vin på festlige anledninger.

 

For eksempel, før tiden av Kristus, en fartøyet kalt en situla (se Foto over) var spesielt designet for å blande vann med Wine. Dette elementet, holder om en gallon av blanding (sammenlign Matteus 27:34), ble oppdaget på VerginaHeLlas, i nærheten av Ancient Beroea (nå Veoria) og Thessaloniki (nå Thessaloniki). (se Apg 17:10-13.) Det ble oppdaget i den kongelige Tumulus (gamle underjordiske gravhaug) av Makedonske konge Filip II (336 f.Kr.), far til Aleksander den store. 

 

To små amforaer ble også funnet. (se bildene nedenfor.) En Amphora er en slank krukke med to håndtak (ikke sett i bilder) og en Slim halsen. I motsetning til situla med større volum, Amfora var laget til å holde om en halvliter ren, ufortynnet vin. Både den situla og Amphora var av største betydning til bankett koordinatorer siden, enccording til historikere, tHan bankett ble betraktet som "den sentrale begivenheten i livet på jorden."  

 

Instead av en liten utsmykkede situla holde en halvliter av høy kvalitet vin (sammenligne Matteus 27:48), Jesus konvertert seks store stein krukker-fylt til randen med vann-i amforaer som inneholder over 100 liter av fin vin. Thans var intet mindre enn en glimrende handling av kreativ improvisasjon. (Johannes 2:1-10) Videre, vinen produserte var langt mer enn den første tilførselen av relativt god vin som hadde værten nesten fortært av deltakere.  

 

Videre, siden Jesus ikke var bortkastet, kan det være at det som var igjen ble lagret til senere ansvarlig forbruk. (sammenlign Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Om Jesus imbibed hans egen Gud-sponset mirakuløse produkt er ikke oppgitt. (Johannes 5:19, 30) Vi kan imidlertid være trygg på at han ikke spise på utvannet vin. Som han drakk vin i det hele tatt er godt dokumentert i skriften. (Matthew 26:26-29; Flekk 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 corinthians 11:23-29) 

 

VARIOUs andre interessepunkter på eller i nærheten av Vergina er de Arkeologisk museum av Pella, den Arkeologiske museum i Veoria, den Arkeologiske funnstedet Pella, den Arkeologiske funnsted av Longos Edessa, den Arkeologiske funnsted av gravene til Pella, og det bysantinske museet for Veoria.

 

Alle sa, tlue John ' s Gospel konto nevner skikken med å tjene mindreverdige vin mot den slutt of festlig anlednings, etter at deltakerne var for beruset til å vite forskjellen, vever sømløst inn i oppbyggingen av verifiserbar historie. 

 

Som Jesus var squarely i blandingen av denne spesielle historiske praksisen inescapably antyder sin eksistens som en historiske person identifisert i Bibelen som den mann "kalt en Nazarene" (Matteus 2:23; Luke 2:39, 40), også anerkjent som "Kristus, sønn av living Gud." (Matteus 16:16)

 

Fred og velsignelser til alle. Amen.

 

 

 

(Merk: alle bildene er opphavsrettslig av Firpo Carr.)

 

 

 

Persian (computer translation)

 

آیا عیسی ناهار خوردن با آب-تبدیل -به-شراب?

 

اثبات سری عیسی: ماده 24

 

The رسول جان عیسی مسیح ثبت شده اول مستند میرacle تبدیل آب به شراب. پس از این شراب با کیفیت بالا بود خدمت از جای یک آبکی نسخهٔ عادی توزیع در پايان مراسم جشن. حساب آمده است:

 

"و در روز جشن ازدواج در Cana جلیل و هفتم صورت گرفتنامه مادر عیسی مسیح وجود دارد. عیسی و شاگردان خود را نیز به جشن ازدواج دعوت شده اند. زمانی که شراب کوتاه زد، مادر عیسی ساید او: "آنها هیچ شراب دارند." اما عیسی به او گفت: 'زن، همین دلیل است که شرکتncern به من و شما ساعت من هنوز نرسیده است. " او مادر به کسانی خدمت گفت: "انجام هر آنچه او به شما می گوید." در حال حاضر وجود دارد شش سنگ شیشه نشسته آب بنا به درخواست قواعد تصفیه یهودیان, هر یک قادر به نگه داشتن دو یا سه liquid اقدامات [یک مقیاس اندازه گیری مایعات در حالیکه، بین 11.62 و گالن 17.43 یا 44 به 66 لیتر]. عیسی به آنها گفت: "کوزه با آب پر کنید. پس tسلام آنها را به لبه پر. سپس او به آنها گفت: 'در حال حاضر برخی از قرعه کشی و من راt به کارگردان جشن.' پس آنها در آن زمان. زمانی که کارگردان جشن طعم آب است که در حال حاضر به رد شده بود شراب نمی دانستند که آن را از آمد (اگر چه بندگان که کردن آب کشیده شده بود می دانست)، مدیر جشن نام داماد و به او گفت: 'هر کس دیگری کردن شراب زیبا قرار می دهد و هنگامی که مردم به مست، تحتانی. شراب خوب را تا کنون ذخیره است.'" (یوحنا 2:1-10، ترجمه دنیای جدید

 

تایید تاریخ the تمرین از اختلاط آب با شراب در مناسبت های جشن.

 

به عنوان مثال, قبل از زمان مسیح, یک کشتی نام situla (نگاه کنید به عکس بالا) بود به طور خاص طراحی شده برای ترکیب آب با شراب. این مورد، درباره برگزاری یک گالن برای مواد افزودنی (متی 27:34 مقایسه کنید), کشف شد در Vergina، یونان، باستانی در نزدیکی Beroea (در حال حاضر Veoria) و Thessalonica (در حال حاضر تسالونیکی). (اعمال 17:10-13 مراجعه کنید.) کشف شد در tumulus رویال (باستان زیرزمینی دفن تپه) از پادشاه مقدونی فیلیپ دوم (پیش از میلاد 336)، پدر اسکندر. 

 

دو کوچک amphoras شد همچنین در بر داشت. (به عکس زیر نگاه کنید.) یک amphora است یک بلند و باریک شیشه با دو دسته (نه در عکس دیده می شود) و باریک گردن. بر خلاف situla با آن حجم بیشتری، amphora بود گردد برای نگهداری مورد پاینت خالص، رقیق شراب. هر دو situla و amphora از اهمیت زیادی برخوردار شد به ضیافت هماهنگ کننده از, یکccording به مورخان, tضیافت او "مرکزی رویداد زندگی بر روی زمین در نظر گرفته شد."  

 

Instead از situla کوچک مزین برگزاری پاینت با کیفیت بالا شراب (مقایسه متی 27:48)، عیسی تبدیل شش بزرگ سنگ شیشه--به لبه--به amphoras حاوی بیش از 100 گالن پر از آب از خوب شراب. Tnothing short از برگزار شد عمل درخشان بداهه خلاق. (یوحنا 2:1-10) علاوه بر این، شراب تولید شده بود مراتب بیشتر از عرضه اولیه نسبتا شراب خوب که خواهد بودen نزدیک توسط شرکت کنندگان مصرف.  

 

از عیسی بی فایده بود، علاوه بر این, آن که می تواند آنچه باقی بود برای بعد ذخیره شده است مسئول مصرف. (مقایسه کنید متی 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) آیا عیسی مسیح imbibed او خود خدا-حمایت مالی محصول معجزه آسا آمده است. (یوحنا 5:19, 30) با این حال، ما می شود مطمئن بود که او نمی بود در شراب آبکی ناهار بخورم. که او شراب را نوشیدند در همه به خوبی مستند در کتاب مقدس. (متی 26: 26-29; مارک 14: 22 25; لوقا 7:33 34; 22:14-20; 1 مجلس نمایندگانinthians 11:23-29) 

 

Vعلیرضاious دیگر نقاط مورد علاقه در نزدیکی یا Vergina هستند موزه باستان شناسی Pella the موزه باستان شناسی Veoria the سایت باستان شناسی از Pella the سایت باستان شناسی از رها Longos the سایت باستان شناسی از مقبره Pella و موزه بیزانس Veoria.

 

همه گفت، ŧکلاه اشاره به حساب انجیل جان سفارشی از شراب تحتانی نسبت به o پایانf مناسبت جشنs, پس از بیش از حد inebriated بدانند تفاوت شرکت کنندگان, بافت یکپارچه به تار و پود قابل اثبات تاریخچه. 

 

که عیسی بود مستقیما در مخلوط این عمل تاریخی خاص inescapably وجود خود را به عنوان نشان می دهد تاریخی فرد در کتاب مقدس به عنوان شناسایی the مرد "نام نصرانى" (متی 2:23; لوقا 2:39, 40), همچنین به رسمیت شناخته شده به عنوان "مسیح, پسر لiving خدا." (متی 16:16)

 

صلح و برکت برای همه. آمین.

 

 

 

(توجه: تمامی عکس کپی رایت توسط Firpo Carr.)

 

 

 

 

 

Polish (computer translation)

 

Czy Jezus Dine z Woda-toczone-do-Wina?

 

Dowód serii Jesus: Artykuł 24

 

Na Apostoł Jan nagrał pierwszy Jezusa udokumentowane MirAcle wody do wina. To wino wysokiej jakości było wtedy służył w miejsce a woda w dół Wersja zwyczajowo rozproszonych pod koniec uroczystych okazji. Konto odczytuje:

 

"I trzeciego dnia odbył się uroczystość małżeństwa w Kanie z Galilei i the Matka Jezusa była tam. Jezus i jego uczniowie zostali również zaproszeni na ucztę małżeństwa. Gdy wino pobiegło krótko, Matka Jezusa Said do niego: nie mają wina. Ale Jezus rzekł do niej:Kobieta, dlaczego jest to concern do mnie i do Ciebie? Moja godzina jeszcze nie przyszedł. Jego matka rzekła do tych, którzy służą: "Zrób cokolwiek, co on wam powie". Teraz było sześć kamiennych słoików wody siedzi tam zgodnie z wymogami zasady oczyszczania Żydzi, Każdy może posiadać dwa lub trzy liqmiary UID [Jedna miara płynna równa 11,62 i 17,43 galonów lub 44 do 66 litrów]. Jezus rzekł do nich: "Napełnij słoiki wodą". Tak tHej wypełnione je po brzegi. Potem rzekł do nich:Teraz wyciągnąć niektóre obecnie i Take it do dyrektora święto. Tak wzięli. Kiedy dyrektor uczty próbowałem wody, która została przekształcona w wino, nie wiedząc, skąd pochodzi (chociaż sługi, którzy wyciągnąć wody wiedział), dyrektor Święto zwane Oblubieńca i rzekł do niego:Każdy inny kładzie się grzywny wina pierwszy, a kiedy ludzie są pod wpływem alkoholu, gorsze. Zostały zapisane grzywny wina do tej pory.'" (John 2:1-10, Nowe tłumaczenie na świecie

 

Walidacja historii na praktyki mieszania wody z winem na uroczyste okazje.

 

Na przykład, przed czasem Chrystusa, a statku nazywany situla (patrz Zdjęcie powyżej) był specjalnie przeznaczony do mieszania wody z winem. Ten element, trzymając około jeden galon domieszki (Porównaj Mt 27:34), została odkryta o VerginaGrecja w pobliżu: Ancient Beroea (teraz Veoria) i Tessaloniki (teraz Saloniki). (zob. akty 17:10-13.) Została odkryta w Royal Tumulus (starożytny kopiec pogrzebu podziemnego) z Król macedoński Filip II (336 p.n.e.), ojciec Aleksandra Wielkiego. 

 

Dwa małe Amphoras były również znalazłeś. (Zobacz zdjęcia poniżej). Na Amphora jest a smukły Słoik z dwoma uchwytami (nie widać na zdjęciach) i w Slim szyi. W przeciwieństwie do situla z większą objętością, Amphora był spreparowany do przechowywania o kufel Pure, nierozcieńczony wina. Zarówno situla i Amphora miały ogromne znaczenie do koordynatorów bankietowych od, aedług do historyków, tbankiet został uznany za "centralne wydarzenie życia na ziemi."  

 

Instead Mały kwiecisty situla gospodarstwa kufel wysokiej jakości wina (Porównaj Ewangelia Mateusza 27:48), Jezus sześć dużych słoików kamiennych-wypełnione po brzegi wodą--w Amphoras zawierające ponad 100 galonów z dobrze wina. Tjego był niczym genialny akt Kreatywna improwizacja. (Jana 2:1-10) Ponadto, wino produkowane był znacznie więcej niż początkowa podaż stosunkowo dobre wino które zostałyEN prawie zużyte przez uczestników.  

 

Co więcej, ponieważ Jezus nie był marnotrawstwem, to, co pozostało, zostało zapisane na później za zużycie. (Porównaj Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Czy Jezusa imbibed jego własny Bóg-sponsorowane cudowny produkt nie jest podana. (John 5:19, 30) Możemy jednak być pewni, że nie jadali na wino podlewane. Że wypił wino w ogóle jest dobrze udokumentowane w Piśmie Świętym. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29) 

 

VARciężka inne punkty zainteresowania w lub w pobliżu Vergina są w Muzeum Archeologiczne w Pella, na Muzeum Archeologiczne w Veoria, na Archeologicznym Pella, na Stanowisko archeologiczne longers Edessy, na Archeologicznych grobowców Pella i bizantyjskiego Muzeum Veoria.

 

Wszystkie powiedział, tkapelusz Jana gospel konto wspomina zwyczaj serwowania gorszego wina w kierunku End of Świąteczna okazjas, po uczestników były zbyt pijany poznać różnicę, tka bezproblemowo w tkaninie zweryfikowania Historia. 

 

Że Jezus był prosto w mix tej szczególnej praktyki historycznej inescapably sugeruje jego istnienie jako historyczne osoba zidentyfikowana w Biblii jako na człowiek "o nazwie Nazarene" (Mt 2:23; Ewangelia Łukasza 2:39, 40), również uznane jak "Chrystus, syn living Bóg." (Mt 16:16)

 

Pokój i błogosławieństwo dla wszystkich. Amen.

 

 

 

(Uwaga: wszystkie zdjęcia są chronione prawem autorskim przez Firpo Carr.)

 

 

 

Portuguese (computer translation)

 

Jesus jantou com Água transformada-Para-Vinho?

 

Prova da série de Jesus: artigo 24

 

O Apóstolo João gravou o primeiro de Jesus documentado MirAcle de transformar água em vinho. Este vinho de alta qualidade foi então servido no lugar de um aguado-para baixo Versão habitualmente distribuído para o fim das ocasiões festivas. A conta diz:

 

"E no terceiro dia uma festa de casamento teve lugar em cana da Galiléia, e the a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a festa de casamento. Quando o vinho foi curto, a mãe de Jesus said para ele: "eles não têm vinho." Mas Jesus disse a ela: 'Mulher, por que é a de concern para mim e para você? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que servem: "faça o que ele lhe diz." Agora havia seis frascos de água de pedra sentado lá como exigido pelo regras de purificação de os judeus, cada um capaz de segurar dois ou três LiqUID medidas [uma medida líquida igualando entre 11,62 e 17,43 galões, ou 44 Para 66 litros]. Jesus disse-lhes: ' encham os frascos com água. ' Então tHey encheu-os até a borda. Então ele disse-lhes: 'Agora tirar alguns e tomar it para o diretor da festa. Então Eles levaram-no. Quando o diretor da festa provou a água que agora tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde veio (embora os servos que tinham extraído a água sabia), o diretor da festa chamou o noivo e disse-lhe: 'Todos os outros põem o bom vinho em primeiro lugar, e quando as pessoas estão intoxicadas, o inferior. Você salvou o bom vinho até agora.'" (John 2:1-10, Tradução do novo mundo

 

A história valida o prática de misturar água com vinho em ocasiões festivas.

 

Por exemplo, antes do tempo de Cristo, um navio chamado de situla (veja foto acima) foi especificamente projetado para misturar água com vinho. Este item, segurando sobre um galão da adição (compare Mateus 27:34), foi descoberto no VerginaGrécia próximo antigo Beroea (Agora Veoria) e Tessalônica (Agora Salónica). (ver Atos 17:10-13.) Foi descoberto em o Royal Tumulus (antigo túmulo subterrâneo) de Rei Macedónio Filipe II (336 a.c.), pai de Alexandre, o grande. 

 

Dois ânforas pequenas foram também Encontrei. (veja as fotos abaixo.) Um Ânfora é um Delgado frasco com dois punhos (não visto em fotos) e uma Slim pescoço. Ao contrário do situla com seu maior volume, a ânfora foi crafted para segurar cerca de um litro de puro, não diluído vinho. Ambos o situla e ânfora eram de extrema importância para coordenadores de banquetes desde, umacordo aos historiadores, tEle banquete foi considerado "o evento central da vida na terra."  

 

Iem de um pequeno ornamentado situla segurando uma caneca de alta qualidade vinho (comparar Mateus 27:48), Jesus convertido seis grandes frascos de pedra-preenchido até a borda com água-em ânforas contendo mais de 100 galões de Bem vinho. Tseu era nada menos do um brilhante ato de improvisação criativa. (João 2:1-10) Além, o vinho produzido foi muito mais do que o fornecimento inicial de relativamente bom vinho que tinha sidoEN quase consumido pelos participantes.  

 

Além disso, como Jesus não era um desperdício, poderia ser que o que sobrou foi armazenado para mais tarde responsável consumo. (compare Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Se Jesus embebidas sua próprio Deus-patrocinado produto milagroso Não é declarado. (João 5:19, 30) No entanto, podemos ter a certeza de que ele não jantou em vinho aguado. Isso Ele bebia vinho em tudo é bem documentado na escritura. (Matthew 26:26-29; Marco 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 corinthians 11:23-29) 

 

Varpromissórias outros pontos de interesse em ou perto Vergina são os Museu Arqueológico de Pella, o Museu Arqueológico de Veoria, o Sítio arqueológico de Pella, o Sítio arqueológico de longos Edessa, o Sítio arqueológico dos túmulos de Pella, e do Museu bizantino de Veoria.

 

Tudo dito, tchapéu Conta de João Evangelho menciona o costume de servir o vinho inferior em direção ao fim of ocasião festivas, após os participantes estavam muito embriagado para saber a diferença, tece perfeitamente no tecido de verificável história. 

 

Isso Jesus estava diretamente na mistura desta prática histórica específica inescapably sugere sua existência como um histórico pessoa identificada na Bíblia como o homem "chamado Nazareno" (Mateus 2:23; Lucas 2:39, 40), também reconhecido como "o Cristo, o filho do lBem Deus." (Mateus 16:16)

 

Paz e bênçãos a todos. Amém.

 

 

 

(Nota: todas as fotografias são copyrighted por Firpo Carr.)

 

 

 

Queretaro Otomi (computer translation)

 

'Yo̲t'e Jesús Dine ko Agua-dado vuelta -Pa-¿Ba ehe?

 

Ntsa̲ serie Hesus: ar Nthuts'i 24

 

Ar apóstol Xuwa grabado ar Hesus ndui documentado MirAr acle ar convertir ar dehe jar bino. Nuna ar bino mextha ar hño ma gem'bu̲ mahyoni jar lugar ar 'nar diluido jar dehe Versión habitualmente distribuidos Nu'bu ar ngäts'i ocasiones festivas. Ar nu gi lei:

 

"Ne da ar hñu ar pa 'nar dängo 'me̲hñä tuvo lugar jar Caná Galilea ne thne ar nänä Hesus mar nu'bu̲. Hesus ne yá discípulos 'nehe ma invitados jar ar dängo ar 'me̲hñä. Nu'bu̲ ar bino bí nixtri bí corto, ár nänä ar Hesus said ya mengu: 'Hingi pe̲ts'i yá bino'. Pe Hesus bí xifi: 'narAr 'be̲hñä, Yogo'ä ge ar ar co¿ncern ngeki ne gí? Aún mi hingi xi zo̲ho̲ ma ora. 'nar Ár ar nänä xifi mi mahyoni: 'Gi 'yo̲t'e nä'ä nä'ä os xi'i'. Nu'bya 'bu̲i 'rato Nunu̲ ar dehe frascos Hudi nu'bu̲ Komo ar requerido ir nge ar ir purificación ar ya judíos Kadu 'na capaz ar sostener yoho wa hñu liqya t'eni jar ar UID ['nar medida ya líquidos equivalente ja 11,62 ne 17,43 galones, wa 44 Pa 66 litros]. Hesus bí xifi: «Llenad ya tinajas ar dehe». Ir tHey ya llenó asta ar borde. Gem'bu̲ nä'ä bí mä jar nu'u̲: 'narNu'bya 'ra ju̲ts'i ne da dit pa ar director ar dängo. 'nar Ir ar bí duts'i. Nu'bu̲ director ar dängo probó ar dehe nu'bya ar xki convertido jar bino, hinda ga pädi procedencia (Anke nä'ä pädi ya sirvientes ke xki sacado ar dehe), ar director ar ar Dängo bí mat'i ár xähi ne bí xifi: 'narNga̲tho ya jä'i pone 'me̲t'o bino fino, ne nu'bu̲ ya jä'i gi 'bu̲hu̲ intoxicadas, ar inferior. Xi guardado ar hño bino asta nu'bya.'" (Xuwa 2:1 - 10,) Traducción ya 'ra'yo jar ximha̲i

 

Ar 'bede valida ar práctica ar mezclar ar dehe ko bino jar ocasiones festivas.

 

Ngu, nu'bu ár mpa̲di Cristo, 'nar Baso hu 'nar situla (ga ar Fotografiya mañä) ma específicamente diseñado pa mezclar ar dehe ko bino. Nuna ar Nthuts'i, sostiene dige 'nar galón ar mezcla (Comparar ko Nsanmäteo 27: 34), ma descubierto ja VerginaGrecia Jädo antigua Berea (Nu'bya Veoria) ne Tesalónica (nu'bya Thessaloniki). (Ga ar hechos 17:10 - 13). Ar bí dini ja ar túmulo real (antiguo montículo funerario subterráneo) ar 'Naha mar ndä macedonio Felipe II (336 A.C.), tada Alejandro Magno. 

 

Yoho t'olo ánforas ma 'nehe encontrados. (Ga fotos abajo). 'Nar Ánfora Es 'nar delgado jarra ko yoho ya asas (hingi visto ja ya fotos) ne 'nar delgado cuello. Ma diferencia ar ar Situla ko ár dätä volumen, ar ánfora ma xí t'o̲t'e dega da 'ye̲ pa da zeti 'nar pinta dige ar binu, hinda diluir bino. Ga̲ yoho ar situla ne ar ánfora ma suma mahyoni da ja ya coordinadores ar banquete Ndezu̲, 'naregún ja ya historiadores, tbanquet mar considerado "ar evento central ar nzaki ar ximha̲i."  

 

Instead ar 'nar pequeño situla recargado explotación 'nar pinta mextha ar hño bino (Comparar 27:48 ar tsi dada Nsanmäteo), Hesus convirtió 'rato tinajas ar Nunu̲ ar dätä - llenados asta ar borde ar dehe - jar ánforas da contienen mäs ar 100 ar galones ar Xi hño Ba ehe. Tar suya bí 'ñotho ar brillante 'nar nt'ot'e ar improvisación creativa. (Xuwa 2:1 - 10) 'Bu̲ ma'na ar xeni, ar bino producido ma Dí más da oferta ar inicial ar relativamente hño bino mi 'bu̲ija kasu̲ consumidos ja ya asistentes.  

 

Ir otra parte, ke Hesus himi derrochador, dar tsa̲ to nä'ä quedaba bí almacenada pa mäs xti nde responsable consumo. (Compare Nsanmäteo 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Hää Hesus imbuida ár propio Jwä -patrocinado nge producto milagroso hingi gi bí no̲ni. (John 5:19, 30) Wat'i, podemos 'bu̲i seguros ke nä'ä hingi nt'oxi bino diluido jar dehe. Nä'ä Nu'ä bebió bino jar nga̲tho ar Xa hño documentado ja ar nt'ot'i. (Nsanmäteo 26: 26 - 29; 14 marca: 25 22; Lucas 7:33, 34; 22:14 -20; 1 ar Corinthians 11:23 - 29) 

 

Velpagarés ma'ra puntos 'befi jar o getu'bu̲ ar Vergina ya ar Ma̲ha̲ ngú njwati Arqueológico ar Pella, ar Ma̲ha̲ ngú njwati Arqueológico ar Veoria, ar Sitio arqueológico Pella, ar Sitio arqueológico Longos Edesa, ar Sitio arqueológico ja ya tumbas Pella ne ma̲ha̲ jar ngú njwati bizantino ar Veoria.

 

Ga̲tho xifi, tfu̲i Nu ar Evangelio ar John gi no̲ni ar costumbre ar njapu̲'be̲fi ar bino inferior Nu'bu ar ngäts'i waf ocasión festivas, después ja da ya asistentes ma me̲ na tindo̲ pa ga pädi ar diferencia, tejidos perfección ja ar tejido ar verificable 'bede. 

 

Nä'ä Hesus mi jar ar mezcla ar práctica ar histórica xí concreta inescapably sugiere ár 'mui komongu 'na histórico ya jä'i identificada ar Biblia komongu ar ar 'ño̲ho̲ "hu 'nar Nazareno" (Mateo 2:23; Lucas 2:39, 40), 'nehe reconocido ngu "ar Cristo, ár bätsi ar lconvivencia ar Jwä." (Mateo 16:16)

 

'Mui xi hño ne ya bendiciones ga̲tho. Amén.

 

 

 

(Hñeti: ga̲tho ya fotografías ya ha̲i Firpo Carr.)

 

 

 

Romanian (computer translation)

 

A luat Isus cina cu Apă-transformat-să-Vin?

 

Dovada seriei lui Isus: articolul 24

 

La Apostolul Ioan inregistrat Isus "primul documentate miracul de a transforma apa în vin. Acest vin de înaltă calitate a fost apoi servit în loc de o adăpate-Down Versiunea obicei distribuite spre sfârşitul ocazii festive. Contul citeşte:

 

"Şi în a treia zi o sărbătoare a căsătoriei a avut loc în cana Galileii, şi the mama lui Isus a fost acolo. Isus şi discipolii săi au fost invitaţi şi la sărbătoarea căsătoriei. În cazul în care vinul a fugit scurt, mama lui Isus said pentru el: "ei nu au nici un vin." Dar Isus i-a spus: "Femeie, de ce este că de concern pentru mine şi pentru tine? Ora mea nu a venit încă. " Lui Mama le-a spus celor care servesc: "Fă ce-ţi spune." Acum au fost şase borcane de apă de piatră stând acolo în conformitate cu normele de purificare a evreilor, fiecare capabil să deţină două sau trei liqmăsuri de UID [o măsură lichidă care egalizare între 11,62 şi 17,43 galoane, sau 44 să 66 litri]. Isus le-a spus: "Umpleţi borcanele cu apă." Deci tHei, le-am umplut de margine. Apoi le-a spus: "Acum scoate câteva şi ia-i.t la directorul de sărbătoare. Deci au luat-o. În cazul în care directorul de sărbătoare gustat de apă, care a fost acum transformat în vin, neştiind de unde a venit de la (deşi funcţionarii care au scos în apă ştia), directorul de Sărbătoarea numit mirele şi i-a spus: "Oricine altcineva pune în primul vin fin, şi atunci când oamenii sunt intoxicaţi, inferior. Ai salvat vinul bun până acum.'" (Ioan 2:1-10, Noua lume traducere)

 

Istoria validează la practică de amestecare a apei cu vin în ocazii festive.

 

De exemplu, înainte de momentul lui Hristos, o navă numit situla (a se vedea Foto mai) fost special conceput pentru a amesteca apa cu vin. Acest element, Holding despre un galon de admix (compara Matei 27:34), a fost descoperit la VerginaGrecia lângă Ancient Beroea (Acum veoria) şi Thessalonica (Acum Salonic). (vezi Faptele Apostolilor 17:10-13.) A fost descoperită în The Royal Tumulus (Movila antică de îngropare subterană) de Regele macedonean Filip al II-lea (336 î.Hr.), părintele lui Alexandru cel mare.  

 

Două mici Amphoras au fost asemenea găsit. (a se vedea fotografiile de mai jos.) Un Amphora este o subţire borcan cu două mânere (nu este văzut în fotografii) şi o Slim gât. Spre deosebire de situla cu volumul său mai mare, Amphora fost artizanale să dețină despre o halbă de pur, undiluted vin. Atât situla şi Amphora au fost extrem de importante pentru a coordonatorilor de banchet de, occording pentru istorici, tBanchetul a fost considerat "Evenimentul central al vieţii pe pământ"."   

 

Instead de un situla ornat mic Ţine o halbă de înaltă calitate vin (compara Matei 27:48), Isus convertit şase borcane mari de piatră--umplute la margine cu apă-în Amphoras care conţin peste 100 galoane de Bine vin. Tlui a fost nimic scurt de un act genial de improvizaţie creativă. (Ioan 2:1-10) Plus, Vinul produs fost mai mult decât furnizarea inițială de relativ vin bun care ar fien aproape consumat de participanţi.   

 

Mai mult decât atât, deoarece Isus nu a fost risipitor, ar putea fi faptul că ceea ce a fost lăsat peste a fost stocat pentru mai târziu responsabil consumul. (compara Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Dacă Isus absorbit lui proprii Dumnezeu-sponsorizat produs miraculos Nu este declarat. (Ioan 5:19, 30) Cu toate acestea, putem fi siguri că el nu a luat masa pe vin adăpate-jos. Că El a baut vin, la toate este bine documentat în Scriptură. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-1020; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Varalte puncte de interes la sau lângă Vergina sunt cele Muzeul Arheologic din Pella, la Muzeul Arheologic din veoria, la Situl arheologic din Pella, la Situl arheologic Longos Edessa, la Situl arheologic al mormântului Pella, şi al muzeului bizantin veoria.

 

Toate spus, tpălărie John ' s Evanghelia cont menţionează obiceiul de servire a vinului inferior spre capăt of ocazie festivăs, după ce participanţii au fost prea inbriated să cunoască diferenţa, ţese perfect în tesatura de verificabile istorie.  

 

Că Isus a fost făţiş în Mix acestei practici istorice specifice inescapably sugerează existenţa sa ca un istorice persoană identificată în Biblie ca fiind la om "numit Nazarene" (Matei 2:23; Luca 2:39, 40), asemenea recunoscut ca "Hristos, fiul lui living Dumnezeu." (Matei 16:16)

 

Pace şi binecuvântări pentru toţi. Amin.

 

 

 

(Notă: toate fotografiile sunt drepturi de autor de Firpo Carr.)

 

 

 

Russian (computer translation)

 

Иисус ел с Водные ресурсыКому-Вино?

 

Доказательство серии Иисуса: статья 24

 

В Апостол Джон первый записанный Иисус документальн "Акле превратить воду в вино. Это высокое качество вина. служил на месте a водные ресурсы Версия обычно распределен в конце праздничных праздников. Эта учетная запись гласит:

 

"И на третий день праздник брака состоялся в Кане Галилейской.Мать Иисуса была там. Иисус и его ученики были также приглашены на праздник бракосочетания. Когда вино пробежало коротко, мать Иисуса Сайу него нет вина. Но Иисус сказал ей:Женщина, почему это со мнойнцерн ко мне и к тебе? Мой час еще не пришел. " Его мать сказала тем, кто служит: ' делай то, что он тебе скажет '. Сейчас там было шесть банок с каменными емкостями. правила очистки евреев, Каждый из них может содержать две или три ликв.меры UID [одна жидкостная мера, равная между 11,62 и 17,43 галлонов, или 44 Кому 66 литр]. Иисус сказал им: "заполните банки водой." Так tЭй, заполняли их до краев. Затем он сказал им:А теперь вырисуй и возьми меня.к директору праздника. Так они забрали его. Когда директор праздника попробовал воду, которая теперь превратилась в вино, не зная, откуда она появилась (хотя слуги, которые выставили воду, знали), директор праздник назвал жениха и сказал ему: 'Все остальные выдают бокалы вина, и когда люди находятся в состоянии опьянения, низшие. Ты спасла вино до сих пор.'" (от Иоанна 2:1-10, Новый мировой перевод)

 

Проверка журнала в практике из-за смешивания воды с вином Праздники.

 

Например, до момента Христа, a судн называется ситула (см. Фото выше) было конкретно предназначено для смешения воды с вином. Этот элемент, холдинг один галлон для смешения (Сравните от Матфея 27:34), обнаружено на ВергинаГреция недалеко от древнего Бероеа (Теперь веориа) и Сессалоника (Теперь Салониках). (см. действия 17:10-13.) Он был обнаружен в Королевский Курган (древний подземный погребальный Курган) из Македонский король Филипп II (336 до н. э.), отец Александра Великого.  

 

Два маленькие амфорас также найден. (см. фотографии ниже.) В Амфора является a гибк Банк с двумя ручками (не видны на фотографиях) и Тонк шею. В отличие от ситула с большим объемомАмфора было созданная для удержания о пинте чисто, неразбавленный Вино. Как ситула и Амфора крайне важно на банкетных координаторов с, aккординг историкам, tбанкет был сочтен "центральным событием жизни на земле"."   

 

Iнстеад маленький украшенный ситула проведение пинта высокого качества Вино (сравнения От Матфея 27:48), Иисус преобразованы шесть больших каменных банок, наполненные водой, в амфорас, содержащие более 100 галлонов из штраф Вино. Tу него ничего не было. блестящий акт Креативная импровизация. (от Иоанна 2:1-10) Того, вино производилось было значительно больше, чем первоначальная поставка относительно хорошее вино ЭтоEN почти потреблено участниками.   

 

Кроме того, поскольку Иисус не является расточительным, это может быть то, что осталось для последующего хранения за потребления. (Сравните Мэтью 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Ли Иисуса в восходе его собственный Бог-Спонсоры чудесный продукт не указано. (от Иоанна 5:19, 30) Однако мы можем быть уверены в том, что он не ел вино с водой. Что Он пил вино. хорошо документировано в священных писаниях. (Мэтью 26:26-29. Марк 1422-25.; Люк 7:33, 34; 22:14-20; 1 Коринсианс 11:23-29)  

 

VARиаус другие точки интересов в или вблизи Вергина являются Археологический музей Пелла, в Археологический музей веориа, в Археологический памятник Пелла, в Археологические раскопки Лонгс едесса, в Археологический памятник гробницы Пелла и Византийского музея веориа.

 

Все говорят, т.шляп В Евангелии Джона упоминаются обычаи служить неполноценным вином в сторону конец of праздникs, После того, как участники были слишком пьяны, чтобы узнать разницу, плетение в ткань Проверяемый истории.  

 

Что Иисус был прямо в смеси. этой конкретной исторической практики iнескапабли предлагает его существование как историческ лицо, идентифицированное в Библии как в человек "называется назарене" (от Матфея 2:23; От Луки 2:39, 40), также признан как "Христос, сын л.Ивинг Бог." (от Матфея 16:16)

 

Мир и благословения для всех. Амин.

 

 

 

(Примечание: все фотографии защищены авторским правом Фирпо Карр.)

 

 

 

 

 

Samoan (computer translation)

 

Na Jesus Dine faatasi ai ma Vai-liliu atu -e-Uaina?

 

Faamaoniga o le Jesus Series: tusiga 24

 

Le Aposetolo o Ioane faamaumauina o Iesu muamua faamaumauina miracle o le liliu atu i le vai i le uaina. Sa avea lenei uaina maualuga auauna atu e suitulaga i le se faafoliga o le lomiga e masani lava tufatufa atu i le faaiuga o le taimi o le pisi o aso fiafia. E faitauina le tala:

 

"Ma i le aso tolu na ave ai e se tausamaaga o le faaipoipoga i Kana o Kalilaia, ma thu tina o Iesu sa i ai iina. Sa foi valaaulia Iesu ma ona soo i le tausamaaga o le faaipoipoga. Pe a le uaina puupuu, le tina o Iesu faaleaoaogao ia te ia: 'Latou ua leai se uaina.' Ae na fetalai mai Iesu ia te ia: 'O le tamaitai, aisea e le concern ia te au, ma ia te oe? E lei oo mai lou taimi.' Ana Sa fai mai tina ia i latou e auauna atu: o le faia soo se mea lava ua ia tau mai ia te oe.' Lenei e ono maa vai fagu e nonofo ai ma e manaomia ai e le tulafono o le faamamaina o Iutaia, tasi le mafai ona umia se lua pe tolu liqfuataga o le uid [o se tasi o le fuataga lea o ni vai o equaling i le va o 11.62 ma kalone 17.43, po o le 44 e 66 lita]. Na fetalai mai Iesu ia i latou: 'Faatumu le fagu vai.' O lea tEi faatumulia i latou i le taumasuasua. Ona ia fai mai lea ia i latou: 'O lenei tusi nisi ma ave aut e le faatonu o le tausamaaga.' O lea latou te aveina. Pe a o le faatonu o le tausamaaga tofo le vai ua liua nei i le uaina, ma le iloaina o fea na sau mai (e ui ina sa iloa e le auauna o e sa tosina atu le vai), o le faatonu o le valaauina le faatoafaiava tausamaaga ma fai atu ia te ia: 'O isi tagata e tuu ai le uaina lelei muamua, ma pe a tagata intoxicated, le taualoa. Ua e laveaiina ai le uaina lelei seia oo i le taimi nei.'" (Ioane 2:1-10, Faaliliuga o le lalolagi fou)

 

Faamaonia le talafaasolopito le faataitai o le fefiloi o vai i le uaina i le taimi o le Kerisimasi.

 

Mo se faataitaiga, a o lei amataina le taimi o Keriso, se o le ipu valaauina o se situla (tagai i le ata luga) Sa patino ua mamanuina e faafefiloi vai i le uaina. Le aitema lenei, uuina e uiga i le kalone e tasi o le admixture (faatusatusa i le Mataio 27: 34), Sa maua i le Vergina, Eleni, latalata i anamua Beroea (o lenei Veoria) ma Tesalonia (taimi nei Thessaloniki). (Tagai Galuega 17:10-13) Na e iloaina i le le tumulus tautupu (o anamua faaputuga i ma le tanuina) o le Tupu o Masetonia Philip II (336 T.L.M), Tama o Alesana le sili.  

 

Lua Sa amphoras laiti foi maua. (Tagai i le ata o loo i lalo.) Se amphora o le se fuaitino fagu ma e lua au tulei (e le vaai i ata) ma o se mimiti ua. E le pei o le situla i le voluma sili atu, le amphora Sa ua e umia e uiga i se pint o le mama, nenefu uaina. Uma le situla ma le amphora Sa aupito sili ona taua i taumafataga i le taitai faamaopoopo Talu mai le, seccording e tusitalafaasolopito, tSa manatu o ia taumafataga "le tutotonu na tupu i le olaga i le lalolagi."   

 

Instead o le situla o se teuteu laiti uuina se pint o le sili ona lelei uaina (faatusatusa Mataio 27:48), Iesu liua o fagu lapopoa e ono--faatumuina i le taumasuasua i vai--i le amphoras loo i ai i le silia ma le 100 kalone o le lelei uaina. To lana o nothing short o se faatinoga matagofie o le improvisation fatufatuai. (Ioane 2:1-10) E le gata i lea, le uaina gaosia Sa e sili le sapalai muamua o mamao toalaiti lava uaina lelei o le sa i aien toeitiiti susunuina e tagata na auai.   

 

E le gata i lea, talu ai o Iesu o le faamaimauina, e mafai ona le a le mea na totoe sa teuina mo mulimuli ane nafa ma le faatafunaga. (Faatusatusa i le Mataio 14:20, 21;15:37; 16:9, 10..) Pe Iesu imbibed Ana Atua lava-lagolagoina e oloa faavavega o le o taua. (Ioane 5:19, 30) Ae peitai, tatou te mafai ona faamautinoaina o le sa ia talisua i uaina faafoliga. O ia inu uaina uma o ua faamaumauina lelei i tusitusiga paia. (Mataio 26: 26-29; Mareko 14: 22-25; Luka 7:33, 34; 22:14-20; 1 Koriinthians 11:23-29)  

 

Various isi vaega o le fiafia i ai i le po o le latalata Vergina o le Faalelaueleele Falemataaga o Pela, le Faalelaueleele Falemataaga o Veoria, le Nofoaga faalelaueleele o Pela, le Nofoaga faalelaueleele o Longos Edessa, le Saite o le toega o le le loa o Pela, ma le Falemataaga Byzantine o Veoria.

 

Uma fetalai, tpulou O loo taua ai le tala a Ioane talalelei o se tu masani o le auauna atu uaina faatauvaa agai atu i le faaiuga o leu pisi o aso fiafias, Ina ua uma sa inebriated foi e iloa le eseesega o tagata na auai, o loo lalagaina seamlessly i le ie o le Faamaonia talafaasolopito.  

 

O Iesu sa tonu i le fefiloi o lenei faiga o le faasolopito patino inescapably ua fautuaina mai i lona olaga o se faasolopito tagata e faailoa mai i le Tusi Paia le tagata "o le valaauina o se Nazarene" (Mataio 2:23; Luka 2:39, 40), foi iloaina o "o le Keriso, le Alo o le living i le Atua." (Mataio 16:16)

 

Filemu ma faamanuiaga i tagata uma. Amene.

 

 

 

(Manatua: ua puletaofia ata uma e Firpo Carr.)

 

 

 

Serbian (Cyrillic) (computer translation)

 

Да ли Јесус Дине са Вода -напунио -да-Вино?

 

Доказ да је Јесус серије: чланак 24

 

На апостол Јохн снимљени Исусов први документовано мирацле претварања воде у вино. Тада је био ово вино високог квалитета служио уместо на разводњено верзија Прелепа дистрибуиран према крају свечане прилике. Налог гласи:

 

"И трећег дана гозба брак одржана је у Кани из Галилеје, и тхе мајка Исуса је била тамо. Исус и својим ученицима били су позвани и на брак гозбе. Када вино понестало, мајка Исуса саид њему: немају вина. Али Исус је рекао јој: 'Жена , зашто то цонцерн , мени и теби? Мој сат није стигао. " Његова мајка је рекла да оних који раде: „Да ли урадити шта год он ти говори". Сада било је 38 кг воде тегле седи тамо као што је предвиђено у правила за пречишћавање Јевреја, свако могао да држите два или три лиqУИД мере [једном осуђенику између мере за течност 11.62 и 17.43 литара, или 44 да 66 литара]. Исус је рекао да их: „Напиј тегле са водом". Тако тХеј напунили их до врха. Онда је рекао да их: 'Сада неки измамимо и ја узетит директора гозбе. " Тако Узели су га. Када је директор гозба окусио вода која је сада претворена је вино, не знам одакле је (иако је знао да слуге који је извукао из воде), директор је гозба је звао младожењу и рекао му: 'Сви остали прво гаси добро вино, а кад су људи под дејством алкохола, инфериорно. Спасио си добро вино до сада.'" (Јохн 2:1-10, Нови свет превођења)

 

Историја ваљаност на пракса од воде се растопи вино за свечане прилике.

 

На пример, пре времена Христа, на пловило Зове се ситула (погледајте фото горе) је био посебно дизајниран за преливање воде вино. Ову ставку, холдинг о један галон у адмиxтуре (упоредите Маттхеw 27:34), откривена је у ВергинaГрчка у близини древне Бероеа (Сада Веориа) и Солунски (Сада Тхессалоники). (Погледајте акти 17:10-13). Откривено је у Краљевски тумула (древне подземне хумке) од Македонски краљ Филипа ИИ (336 П.Н.Е.), отац Александра Великог.  

 

Два мале амфоре били Такође Нашао сам. (Погледајте слике испод). Један амфора је на витке теглу са два регулатора (који нису виђени у фотографије) и за Слиме врат. За разлику од на ситула са својим већи волумен, у амфора је био израђен да одржи за литар чиста, неразблажен вино. Обоје ситула и амфора су од највећег значаја гозбу са координатора од, наццординг историчарима, tбанкет је сматрало „централни догађај живота на земљи."   

 

Iу .пластику од за мале богате ситула Холдинг криглу пива, високог квалитета вино (Упоредите Маттхеw 27:48), Исус Конвертује шест великих камених тегле--пуна до врха воде--у амфоре који садржи више од 100 литара од у реду вино. TОн је био ништа не оскудева бриљантан чин креативни импровизација. (Јохн 2:1-10) Поред тога, вино производи је био далеко више од првобитне снабдевање релативно Добро вино То би билоСР Скоро је обузет учесника.   

 

Поред тога, од када је Исус расипници, то не може бити тако Шта је од ње остало је била ускладиштена за касније одговоран потрошње. (Поређење Маттхеw 14:20 , 21;15:37; 16:9 , 10.) Да ли Исусе Веиера Његова сам Бог-под окриљем чудесно производа Не наводи. (Јохн 5:19, 30) Међутим , можете бити сигурни смо да не пробамо на разводњено вино. Да Он је пио вино на свим је добро позната у писму. (Маттхеw 26:26-29; Марк 14: 22 25; Лук 7:33 , 34; 22:14-20; 1 коринтхианс 11:23-29)  

 

VАрпризнанице о дугу других тачака интереса на или у близини Вергини Да ли је Археолошки музеј Пели, на Археолошки музеј Веориа, на Археолошка локација пела, на Археолошка локација Лонго који Едеси, на Археолошка локација гробнице Пели и византијског музеја Веориа.

 

Све је рекао, тшешир Јохн је Госпел рачун спомиње Прилагођена да слузе инфериорне вино ка у крај оф посебну приликуs, Након што су учесници били превише пијан да би знао разлику, тка безболно у ткању непотврђени Историја.  

 

Да Исус је био равно у игри за ову одређену историјску праксу iнесцапаблy предлаже његово постојање као један историјски особом која је представљена у Библији као на човек „звао Назарен" (Маттхеw 2:23; Лука 2:39, 40), Такође препознат као „Христ , син је лпримажу Бог." (Маттхеw 16:16)

 

Мир и добро свима. Амин.

 

 

 

(Напомена : све фотографије су законом о ауторским правима Фирпо Царр.)

 

 

 

Serbian (Latin) (computer translation)

 

Da li Jesus Dine sa Voda-napunio -da-Vino?

 

Dokaz da je Jesus serije: članak 24

 

Na apostol John snimljeni Isusov prvi dokumentovano miracle pretvaranja vode u vino. Tada je bio ovo vino visokog kvaliteta služio umesto na razvodnjeno verzija Prelepa distribuiran prema kraju svečane prilike. Nalog glasi:

 

"I trećeg dana gozba brak održana je u Kani iz Galileje, i the majka Isusa je bila tamo. Isus i svojim učenicima bili su pozvani i na brak gozbe. Kada vino ponestalo, majka Isusa said njemu: nemaju vina. Ali Isus je rekao joj: 'Žena, zašto to concern, meni i tebi? Moj sat nije stigao. " Njegova majka je rekla da onih koji rade: „Da li uraditi šta god on ti govori". Sada bilo je 38 kg vode tegle sedi tamo kao što je predviđeno u pravila za prečišćavanje Jevreja, svako mogao da držite dva ili tri liqUID mere [jednom osuđeniku između mere za tečnost 11.62 i 17.43 litara, ili 44 da 66 litara]. Isus je rekao da ih: „Napij tegle sa vodom". Tako tHej napunili ih do vrha. Onda je rekao da ih: 'Sada neki izmamimo i ja uzetit direktora gozbe. " Tako Uzeli su ga. Kada je direktor gozba okusio voda koja je sada pretvorena je vino, ne znam odakle je (iako je znao da sluge koji je izvukao iz vode), direktor je gozba je zvao mladoženju i rekao mu: 'Svi ostali prvo gasi dobro vino, a kad su ljudi pod dejstvom alkohola, inferiorno. Spasio si dobro vino do sada.'" (John 2:1-10, Novi svet prevođenja)

 

Istorija valjanost na praksa od vode se rastopi vino za svečane prilike.

 

Na primer, pre vremena Hrista, na plovilo Zove se situla (pogledajte foto gore) je bio posebno dizajniran za prelivanje vode vino. Ovu stavku, holding o jedan galon u admixture (uporedite Matthew 27:34), otkrivena je u VerginaGrčka u blizini drevne Beroea (Sada Veoria) i Solunski (Sada Thessaloniki). (Pogledajte akti 17:10-13). Otkriveno je u Kraljevski tumula (drevne podzemne humke) od Makedonski kralj Filipa II (336 P.N.E.), otac Aleksandra Velikog.  

 

Dva male amfore bili Takođe Našao sam. (Pogledajte slike ispod). Jedan amfora je na vitke teglu sa dva regulatora (koji nisu viđeni u fotografije) i za Slime vrat. Za razliku od na situla sa svojim veći volumen, u amfora je bio izrađen da održi za litar čista, nerazblažen vino. Oboje situla i amfora su od najvećeg značaja gozbu sa koordinatora od, naccording istoričarima, tbanket je smatralo „centralni događaj života na zemlji."   

 

Iu.plastiku od za male bogate situla Holding kriglu piva, visokog kvaliteta vino (Uporedite Matthew 27:48), Isus Konvertuje šest velikih kamenih tegle--puna do vrha vode--u amfore koji sadrži više od 100 litara od u redu vino. TOn je bio ništa ne oskudeva briljantan čin kreativni improvizacija. (John 2:1-10) Pored toga, vino proizvodi je bio daleko više od prvobitne snabdevanje relativno Dobro vino To bi biloSR Skoro je obuzet učesnika.   

 

Pored toga, od kada je Isus rasipnici, to ne može biti tako Šta je od nje ostalo je bila uskladištena za kasnije odgovoran potrošnje. (Poređenje Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Da li Isuse Veиera Njegova sam Bog-pod okriljem čudesno proizvoda Ne navodi. (John 5:19, 30) Međutim, možete biti sigurni smo da ne probamo na razvodnjeno vino. Da On je pio vino na svim je dobro poznata u pismu. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22 25; Luk 7:33, 34; 22:14-20; 1 korinthians 11:23-29)  

 

VArpriznanice o dugu drugih tačaka interesa na ili u blizini Vergini Da li je Arheološki muzej Peli, na Arheološki muzej Veoria, na Arheološka lokacija pela, na Arheološka lokacija Longo koji Edesi, na Arheološka lokacija grobnice Peli i vizantijskog muzeja Veoria.

 

Sve je rekao, tšešir John je Gospel račun spominje Prilagođena da sluze inferiorne vino ka u kraj of posebnu prilikus, Nakon što su učesnici bili previše pijan da bi znao razliku, tka bezbolno u tkanju nepotvrđeni Istorija.  

 

Da Isus je bio ravno u igri za ovu određenu istorijsku praksu inescapably predlaže njegovo postojanje kao jedan istorijski osobom koja je predstavljena u Bibliji kao na čovek „zvao Nazaren" (Matthew 2:23; Luka 2:39, 40), Takođe prepoznat kao „Hrist, sin je lprimaжu Bog." (Matthew 16:16)

 

Mir i dobro svima. Amin.

 

 

 

(Napomena: sve fotografije su zakonom o autorskim pravima Firpo Carr.)

 

 

 

Slovak (computer translation)

 

Urobil Jesus Dine s Voda-obrátil -Ak chcete-Víno?

 

Dôkaz o Ježišovi séria: článok 24

 

Na Apoštol Ján zaznamenané Ježiša prvý zdokumentované MirAcle premeniť vodu na víno. Táto high-kvalitné víno bolo potom slúžila ako náhrada za a oslabené verzia bežne distribuované ku koncu slávnostných príležitostiach. Účet znie:

 

"A na tretí deň sa konala svadobnú hostinu v Cana z Galiley a the matka Ježiša bol tam. Ježiš a jeho učeníci boli pozvaní na svadobnú hostinu. Keď víno, bežal matka Ježiša said sa mu: "Oni majú žiadne víno." Ale Ježiš jej povedal: "Žena, prečo to je concern na mňa a na vás? Ešte neprišiel môj hodinu. " Jeho matka povedala tých, ktoré slúžia: "Urobiť, čo vám povie." Teraz tam bolo šesť kameň vody poháre tam sedí podľa požiadaviek Čistenie pravidlá Židov, každý schopný držať dva alebo tri liqidentifikátor UID opatrenia [jeden objem kvapaliny rovnajú medzi 11.62 a 17.43 galónov, alebo 44 Ak chcete 66 litrov]. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou." Tak tHej naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz niektorí upozorniť a take somt riaditeľovi sviatok. " Tak vzali ju. Keď riaditeľ sviatok ochutnal vodu, ktorá sa teraz premenila víno, nevedel, kde to prišlo z, (aj keď vedel, že zamestnanci, ktorí mali tiahly vody), riaditeľ sviatok nazýva ženícha a povedal mu: "Všetci ostatní uprednostňujúci, dobré víno, a keď ľudia sú pod vplyvom alkoholu, nižší. Ste uložili dobré víno až doteraz.'" (Evanjelium podľa Jána 2:1-10, Preklad nového sveta)

 

História potvrdzuje na prax miešanie vody s vínom na slávnostné príležitosti.

 

Napríklad, pred časom Krista, a plavidlo nazýva situla (pozri Foto vyššie) bola konkrétne navrhnutý tak, aby zmes vody s vínom. Táto položka, drží o jeden galón prímes (porovnajte Matúš 27:34), bol objavený v VerginaGrécko v blízkosti starovekého Beroea (Teraz Veoria) a Thessalonica (Teraz Solún). (Pozri akty 17:10-13.) To bolo objavené v royal tumulus (staroveký podzemné mohyle) z Macedónsky kráľ Philip II (336 pnl), otca Alexandra veľkého.  

 

Dve malé amphoras boli tiež nájsť. (Pozri fotografie nižšie). An Amphora je a štíhla Dóza s dvoma rúčkami (nie je vidieť na fotografiách) a Slim Krk. Na rozdiel od Situla s jeho väčší objem, Amfora bola remeselne držať o pinty Pure, neriedený víno. Obaja situla a amphora boli nesmierne dôležité na banket koordinátorov od, according historikov, tbankety on považoval "ústredný udalosti života na zemi."   

 

Instead z malý ozdobený situla Holding pivo vysokej kvality víno (Porovnať Matthew 27: 48), Ježiš prevedený šesť veľkých kamenných pohárov--naplnenú až po okraj vodou--do amfor, ktoré obsahujú viac ako 100 litrov z jemné víno. Tjeho bol nič menšieho ako brilantné AKT tvorivé improvizácie. (John 2:1-10) Okrem toho vyrobeného vína bola oveľa viac, ako prvé dodávky relatívne dobré víno to mal byťsk takmer spotrebované účastníkov.   

 

Navyše, pretože Ježiš nebol nehospodárne, je možné, že čo zostalo bol uložený na neskôr zodpovedný spotreba. (Pre porovnanie Matúš 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Či Ježiš popíjal jeho vlastné Boh-sponzorované zázračný produkt nie je uvedené. (John 5:19, 30) Však môžeme byť istí, že on robil nie najesť na oslabené vína. Že vypil víno vôbec je dobre zdokumentované v písme. (Matúš 26:26-29; Mark 14: 22-25; Lukáš 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29)  

 

VARnotlivé ostatné body záujmy v alebo v blízkosti. Vergina sú Archeologické múzeum Pella, na Archeologické múzeum Veoria na Archeologické nálezisko Pella, na Archeologického náleziská Longos Edessa, na Archeologická lokalita hrobky Pella a byzantské múzeum Veoria.

 

Všetky povedal, tklobúk John je evanjelium účet spomína zvyk slúžiacich nižšia víno smerom k koniec of slávnostné príležitostis, po účastníkov boli príliš opitý, aby poznať rozdiel, splieta bezproblémovo do štruktúry overiteľných História.  

 

Že Ježiš bol priamo v kombinácii konkrétne historické praxe inescapably naznačuje jeho existenciu ako historické osoba identifikovaná v Biblii ako na muž "volal Nazarene" (Matúš 2:23; Luke 2:39, 40), tiež uznané ako "Kristus, syn living Boha." (Matthew 16:16)

 

Mier a požehnanie pre všetkých. Amen.

 

 

 

(Poznámka: všetky fotografie sú chránené autorským právom Firpo Carr.)

 

 

 

Slovenian (computer translation)

 

Nisem Jesus Dine z Vode-obrnjen -za-Vino?

 

Dokazilo o Jezus serije: člen 24

 

Na Apostol John zabeleži Jezus prvi dokumentirana mirosi obračanja vodo v vino. Ta visoko-kakovostno vino je nato vroči namesto a polito različica običajno razdeli proti koncu prazničnih priložnostih. Račun se glasi:

 

"In tretji dan poroke praznik je potekal v Cana Galileji in the mati Jezusa je bil tam. Jezus in njegovi učenci so bili povabljeni tudi praznik zakonske zveze. Ko vino tekel kratko, mati Jezusa said mu: "Imajo brez vina." Vendar ji je Jezus rekel: "Ženska, zakaj je to concern mi in za vas? Moja ura še ni prišel. " Njegov mati je dejal tistim, ki služijo: "Ali karkoli vam reče." Zdaj je bilo šest kamen vode kozarci, sedel tam kot zahteva za čiščenje pravila Judov, vsak lahko da imajo dva ali tri liqUID ukrepi [en prostorninske enote, enaka med 11.62 in 17.43 litrov, ali 44 za 66 litrov]. Jezus jim je rekel: "Napolnite kozarce z vodo." Tako tvzklik veselja in začuđenja napolnile do roba. Potem je rekel, da jih: "Zdaj nekateri potegnili in se it direktorju praznik. " Tako Vzeli so ga. Ko direktor praznik okus vode, ki je zdaj spremenilo v vino, ne vedo, kje je prišel iz (čeprav je vedel, uslužbencev, ki je sestavljen iz vode), direktor v praznik imenuje ženin in mu rekel: "Vsi ostali postavlja iz vrhunskega vina prvič, in ko so ljudje vinjen, slabše. Do sedaj so shranjene vrhunskega vina.'" (John 2:1-10, New World prevajanje)

 

Zgodovina potrdi na praksa mešanje vode z vinom ob slavnostnih prilikah.

 

Na primer, pred časom Kristusa, a plovila imenuje se situla (glej fotografija zgoraj) je bil posebej namenjen za mešanje vode z vinom. Ta element, imajo o ena galona je primesi (primerjaj Matthew 27:34), je odkril na Na robuaGrčija blizu antični Beroea (zdaj Veoria) in Tesalonike (zdaj Thessaloniki). (Glej akti 17:10-13.) Ugotovljeno je bilo v royal tumulus (antični podzemna pokop Skallagrim) od Makedonski kralj Philip II (336 pred našim štetjem), očeta Aleksandra velikega.  

 

Dve mala amphoras so tudi našel. (Glej slike spodaj). Je Amfora je a vitko kozarec z dvema ročaji (ni razvidno iz fotografije) in a slim vratu. Za razliko od na Situla z večji volumen, Amfora je bil oblikovana da imajo o vrček čisti, nerazredčene vino. Oba situla in Amfora so bili najpomembnejši na banket koordinatorji od, according zgodovinarjev, tOn banket veljalo "osrednji dogodek v življenju na zemlji."   

 

Instead od mala okrašeno situla gospodarstvu pint kakovostno vino (primerjati Matthew 27:48), Jezus Pretvori šest velikih kamnitih kozarci--napolnjena do roba z vodo - v amphoras, ki vsebuje več kot 100 litrov od lep vino. TNjegova je bila nothing zaostajajo za briljantno dejanje ustvarjalni improvizacije. (John 2:1-10) Poleg tega vino, proizvedeno je bil veliko več kot začetne ponudbe relativno dobro vino To je bilosl skoraj troši udeležencev.   

 

Poleg tega, ker Jezus ni potratno, to strjena lava obstati Kaj je levo nad je bilo shranjeno za kasneje odgovorni poraba. (Primerjaj Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Ali Jezus imbibed njegov lastni Bog-porok čudežno izdelka ni navedeno. (John 5:19, 30) Vendar pa smo lahko prepričani, da on ni storil kosilo na polito vino. Da je pil vino sploh je dobro dokumentirane v Svetem pismu. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22 25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 ORinthians 11:23-29)  

 

VARIOUs drugih točk interese na ali blizu Vergina so v Arheološki muzej Pella, na Arheološki muzej Veoria, na Arheološko najdišče Pella, na Arheološko najdišče Longos Edessa, na Arheološko najdišče grobnice Pella in bizantinske muzej Veoria.

 

Vse povedano, tklobuk John evangelij račun omenja po meri, ki služi slabše vina smeri v konec of praznične priložnostis, ko udeleženci so bili preveč pijan, da veš razlika, tke neopazno v tkanino preverljivih Zgodovina.  

 

Da Jezus je bil odkrito v mešanici te posebne zgodovinske prakse inescapably predlaga njegov obstoj kot a zgodovinski oseba v Svetem pismu, kot na človek "oklic a Nazarene" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), tudi priznana kot "Kristus, sin lATI Bog." (Matthew 16:16)

 

Mir in blagoslov za vse. Amen.

 

 

 

(Opomba: vse fotografije so avtorsko zaščitene z Firpo Carr.)

 

 

 

Spanish (computer translation)

 

¿cenaron Jesús con Agua-dado vuelta-Para-Vino?

 

Prueba de la serie de Jesús: artículo 24

 

La apóstol Juan grabó primero a Jesús documentado MirAcle de convertir el agua en vino. Este vino de alta calidad fue entonces servido en lugar de un regado-abajo Versión habitualmente distribuidos hacia el final de las ocasiones festivas. La cuenta lee:

 

"Y en el tercer día una fiesta matrimonial tuvo lugar en Caná de Galilea, y THe madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la fiesta matrimonial. Cuando el vino se quedó corto, la madre de Jesús SAId a él: "no tienen vino." Pero Jesús le dijo:Mujer, ¿por qué es la de Co?¿ncern a mí y a ti? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que sirven: ' Haz lo que te diga. ' Ahora había seis jarras de agua de piedra sentado allí como sea necesario por el reglas de purificación de los judíos, cada uno capaz de sostener dos o tres LIQmedidas de UID [una medida líquida que iguala entre 11,62 y 17,43 galones, o 44 Para 66 litros]. Jesús les dijo: ' llenad los frascos con agua '. Así tHey, los llenó hasta el borde. Entonces él les dijo: 'Ahora sacar algunos y tomar it al Director de la fiesta. Así se la llevaron. Cuando el director de la fiesta probó el agua que ahora se había convertido en vino, sin saber de dónde venía (aunque los sirvientes que habían sacado el agua sabían), el director de la banquete llamado el novio y le dijo: "Todos los demás ponen el vino fino primero, y cuando la gente está intoxicada, la inferior. Has salvado el vino fino hasta ahora.'" (Juan 2:1-10, Traducción del nuevo mundo)

 

La historia valida la práctica de mezclar el agua con el vino en ocasiones festivas.

 

Por ejemplo, antes de la época de Cristo, un buque llamado un Situla (véase Foto encima) fue específicamente diseñado para mezclar el agua con el vino. Este artículo, sosteniendo alrededor un galón de la adición (Comparar Mateo 27:34), fue descubierto en VirgenaGrecia cerca de Ancient Berea (ahora Veoria) y Tesalónica (ahora Thessaloniki). (véanse los hechos 17:10-13.) Se descubrió en el túmulo real (antiguo montículo enterrado subterráneo) de Rey macedonio Felipe II (336 a.c.), padre de Alejandro Magno.  

 

Dos pequeñas ánforas fueron también encontrado. (ver fotos abajo.) Un Ánfora es un delgado frasco con dos asas (no se ve en las fotos) y un Slim cuello. A diferencia del Situla con su mayor volumen, la ánfora fue a para sostener alrededor de una pinta de puro, sin diluir vino. Ambos el Situla y el ánfora eran de suma importancia a los coordinadores de banquetes desde, unegún a los historiadores, tel banquete era considerado "el evento central de la vida en la tierra"."   

 

Ivez de un pequeño Situla adornado sosteniendo una pinta de alta calidad vino (Comparar Mateo 27:48), Jesús convertido seis grandes frascos de piedra-lleno hasta el borde con agua-en ánforas que contienen más de 100 galones de bien vino. Tel suyo era nada menos que un brillante acto de improvisación creativa. (Juan 2:1-10) Además, el vino producido fue mucho más que el suministro inicial de relativamente buen vino que tenía que seren casi consumido por los asistentes.   

 

Por otra parte, puesto que Jesús no era derrochador, podría ser que lo que quedó fue almacenado para más tarde responsable consumo. (Compare Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Si Jesús absorbido su propio Dios-patrocinado producto milagroso no se indica. (Juan 5:19, 30) Sin embargo, podemos estar seguros de que no cenamos en el vino regado. Que bebió vino en absoluto es bien documentado en la escritura. (Matthew 26:26-29; Marca 14: el 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Varpagarés otros puntos de interés en o cerca Vergina son los Museo Arqueológico de Pella, la Museo Arqueológico de Veoria, la Sitio arqueológico de Pella, la Yacimiento arqueológico de Longos Edessa, la Yacimiento arqueológico de las tumbas de Pella, y el Museo bizantino de Veoria.

 

Todo dicho, tsombrero La cuenta del Evangelio de Juan menciona la costumbre de servir vino inferior hacia el extremo of ocasión festivas, después de que los asistentes estaban demasiado ebrios para conocer la diferencia, tejidos perfectamente en la tela de verificable historia.  

 

Que Jesús estaba directamente en la mezcla de esta práctica histórica específica inescapably sugiere su existencia como un histórico persona identificada en la Biblia como la hombre "llamado Nazareno" (Mateo 2:23;) Lucas 2:39, 40), también reconocido como "el Cristo, el hijo del l"vivir Dios." (Mateo 16:16)

 

Paz y bendiciones a todos. Amén.

 

 

 

(Nota: todas las fotografías están protegidas por Firpo Carr.)

 

 

 

Swedish (computer translation)

 

Har Jesus Dine med Vatten-vände-att-Vin?

 

Bevis på Jesu serie: artikel 24

 

Den Aposteln Johannes inspelade Jesu första dokumenteras MirAcle av att förvandla vatten till vin. Detta vin av hög kvalitet serveras i stället för en urvattnad version vanligen distribueras mot slutet av festliga tillfällen. Kontot lyder:

 

"Och på den tredje dagen en bröllopsfest ägde rum i kana i Galileen, och the mor till Jesus var där. Jesus och hans lärjungar bjöds också in till bröllopsfesten. När vinet sprang kort, mor till Jesus Said till honom: "de har inget vin." Men Jesus sade till henne: "Kvinna, varför är det av concern till mig och till dig? Min timme har ännu inte kommit. Hans mamma sade till dem som tjänade: "gör vad han säger till dig." Nu fanns det sex sten vatten burkar som sitter där som krävs av renings regler av judarna, var och en kan hålla två eller tre vätskorUID-åtgärder [en flytande åtgärd som motsvarar 11,62 och 17,43 liter, eller 44 att 66 liter]. Jesus sade till dem: "Fyll burkarna med vatten." Så tHej fyllde dem till brädden. Sedan sade han till dem: "Nu dra några ut och ta jagt till chefen för högtiden. Så de tog det. När chefen för högtiden smakade det vatten som nu har förvandlats till vin, utan att veta var den kommer ifrån (även om de tjänare som hade dragit ut vattnet visste), direktören för festen kallade brudgummen och sade till honom: 'Alla andra lägger ut det fina vinet först, och när människor är berusade, den underlägsna. Du har sparat det fina vinet tills nu.'" (Joh. 2:1-10, Ny världs Översättning)

 

Historiken validerar den praxis av att blanda vatten med vin vid festliga tillfällen.

 

Till exempel, före Kristi tid, en fartyg kallas en situla (se Foto ovan) ändrades särskilt Designad för att blanda vatten med vin. Den här artikeln, hålla omkring en gallon av inblandningen (jämför Matteus 27:34), upptäcktes på VerginaGrekland nära Ancient Beroea (nu Veoria) och Thessaloniki (nu Thessaloniki). (se Apg 17:10-13.) Det upptäcktes i den kungliga Tumulus (forntida underjordisk begravning Mound) av Makedoniska kungen Filip II (336 f.Kr.), far till Alexander den Store.  

 

Två små Amfora var också hittade. (se bilderna nedan.) En Amphora är en smal burk med två handtag (syns inte i foton) och en Slim hals. Till skillnad från de situla med större volym, Amphora ändrades utformad att hålla om en pint av ren, outspädd vin. Både den situla och Amphora var av yttersta vikt till bankett samordnare sedan, ennligt till historiker, tHan bankett ansågs "den centrala händelsen i livet på jorden."   

 

Instead av en liten utsmyckad situla Holding en pint av hög kvalitet vin (jämföra Matteus 27:48), Jesus konverterade sex stora sten burkar--fyllda till brädden med vatten-i Amfora som innehåller över 100 liter av fina vin. Thans var inget annat än en lysande handling av kreativ improvisation. (Joh. 2:1-10) Dessutom, det vin som produceras ändrades mycket mer än det ursprungliga utbudet av relativt Bra vin som hade variten nästan konsumeras av deltagarna.   

 

Dessutom, eftersom Jesus inte var slösaktig, kan det vara så att det som blev kvar var sparat för senare ansvarig förbrukning. (jämför Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Om Jesus insupit hans egen Gud-sponsrade mirakulösa produkt inte anges. (Joh. 5:19, 30) Men vi kan vara säkra på att han inte äter på urvattnat vin. Att han drack vin alls är väl dokumenterad i skriften. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Korinthians 11:23-29)  

 

VarIOUs andra intressepunkter vid eller nära Vergina är de Det arkeologiska museet i Pella, den Arkeologiska museet i Veoria, den Arkeologiska platsen Pella, den Arkeologiska platsen för Longs Edessa, den Arkeologiska platsen för gravar Pella, och det bysantinska museet Veoria.

 

Alla sa, tHat Johannes evangeliets redogörelse nämner seden att tjäna sämre vin mot den avsluta of festligt tillfälles, efter att deltagarna var för berusade att veta skillnaden, väver sömlöst i tyget av kontrollerbara historia.  

 

Att Jesus var rakt i mixen av denna specifika historiska praxis inescapably antyder att han existerar som historiska person som anges i Bibeln som den man "kallas en Nazarene" (Matteus 2:23; Luk 2:39, 40), också igen som "Kristus, sonen av lIving Gud." (Matteus 16:16)

 

Frid och välsignelser till alla. Amen.

 

 

 

(Obs: alla fotografier är upphovsrättsskyddade av Firpo Carr.)

 

 

 

Tahitian (computer translation)

 

Sa Jesus Dine i te Pape-fariuraa -no te-Uaina?

 

Faaiteraa o Jesus Series: parau nei te irava 24

 

Te Aposetolo Ioane Ua papai o Iesu matamua parau miracle no te fariuraa te pape i roto i te uaina. Teie na waini rahi te maitai e i muri iho Ua tavini i roto i te vanua o te te watered-down Iritiraa customarily e operehia i te hopea o te mau taime festive. Taio i te aamu:

 

"E i nia i te toru o te mahana oroa o te faaipoiporaa i kana i Galilea, e raae metua vahine o Iesu i te reira. Iesu i tana mau pipi e ua ani manihini atoa i te oroa faaipoiporaa. Ia horo poto te uaina, te metua vahine o Iesu said iana: 'Ratou i aita e uaina.' Tera ra, ua parau Iesu ia iana: eVahine, no te aha e e a faaau aincern iau e ia outou? Tau hora i ore e tae mai.' Tona Ua parau te metua vahine i te feia e tavini nei: 'A rave i te mau mea atoa tana e faaite ia outou'. I teie nei te vai ra te ofai ono pape hue e parahi ra i reira ia e titauhia na roto i te tamaraa i te mau ture o te mau ati Iuda, tahi tia no te mau liq e piti e aore ra e torumau ravea no te uid [i te hoe faito o te liquid ia equaling i rotopu i te 11.62 e te 17.43 galon, e aore ra, 44 no te 66 liters]. Ua parau Iesu ia ratou: 'I te hue i te pape.' No reira tHey ua i ia ratou i te popou nei. I muri iho ua parau oia ia ratou: eA papai i te tahi pae i te i teie nei e te rave i taut no te faatere i te oroa.' No reira te rave nei ratou i te reira. Ia te raatira o te oroa i te tamata i te pape e ua i teie nei i roto i te uaina, te ite ore i te reira mai te reira (noatu e, ua ite te mau tavini e ua hutihia mai i te pape), te upoo faatere no te oroa ua pii te tane faaipoipo api e ua parau iana: 'Tahi atu mau taata e tuu i te uaina i te maitai i mua, e te taime e taero, taata te haihai. Outou i faaora te uaina i te maitai tae roatu i teie nei.'" (Ioane 2:1, 10, Iritiraa no te ao nei i te api)

 

Ua haamana te aamu te ohipa i te anoʻiraa i te pape i te uaina i nia i te mau taime festive.

 

Ei hioraa, na mua ae i te anotau o te Mesia, te faarii piihia i te hoe situla (a hio hohoa i nia nei) Ua taa Ua faataahia te i te anoi i te pape i te uaina. Teie ohipa, mau no nia i te haere i te hoe o te admixture (a faaau i te Mataio 27: 34), Ua ite i te Vergina, Heleni, fatata i tahito ra Beroea (i teie nei Veoria) e te Thessalonica (i teie nei Thessaloniki). (A hio te ohipa 17:10-13). E ua ite i roto i te te arii tumulus (tahito tei hunaraa o teie) no te Arii Macedonia O Philipa II (336 matahiti te Mesia), metua o Alexander te rahi.  

 

Piti i te nainai o te amphoras atoa i. (A hio i te mau hohoa i raro nei). Te amphora o te te rairai vairaa e piti oeoe (aita i ite i roto i te mau hohoa) e te slim ai. Taa e atu i te situla i te mau buka rahi ae, te amphora Ua crafted no te mau i te no nia i te pint o te viivii ore, tarapape uaina. Te te situla e te amphora Ua faufaa-roa-raa no te banquet i te mau taata faaau ohipa mai te, teccording i te feia papai aamu, tUa feruri oia banquet i «te pu ohipa o te oraraa i nia i te fenua nei."   

 

Instead o te te iti o te situla ornate tapea ra i te te pint o te ra te huru uaina (a faaau i te Mataio 27:48), Iesu Ua faafariuhia e ono hue rarahi - i te manii i rapae i te pape - i roto i te amphoras i roto i te hau i te 100 galon no te maitai uaina. Ttona, nothing short o te te maramarama o te ohipa o te mau improvisation. (Ioane 2:1-10) I muri mai, te uaina i te faatupu i te Ua ere noa ia i te mau haaputuraa matamua no te e mea uaina maitai e ua riro eien fatata roa na roto i te feia e haere mai.   

 

No te mea, aita e haamaua Iesu, e nehenehe e o te e mai te mea, ua haaputu no i muri mai amo i te hopoia veivakarusai. (A faaau i te Mataio 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Noatu Iesu imbibed tona te Atua iho,a te hotu semeio e ere te parau. (Ioane 5:19, 30) Tera ra, tatou e nehenehe e haapapu e, aita oia i rave amu i nia i te watered-down i te uaina. E Ua inu oia i te uaina e i te mau e parau i roto i te mau papairaa moa. (Mataio 26: 26-29; Mareko 14: 22-25; Luka 7:33, 34; 22:14 te20; 1 Korinetiainthians 11:23-29)  

 

VARious mau parau i te mau hinaaro i te e aore ra i pihai iho i Vergina e te Archaeological e te Anavaharau o te Pella, te Archaeological e te Anavaharau o te Veoria, te Tahua itenati archaeological no te Pella, te Tahua itenati archaeological no te Longos Edessa, te I roto i te tahua itenati e archaeological no te hope paatoa o te Pella e te Fare Anavaharau a te Byzantine o te Veoria.

 

Parau mau atoa, te ttaupoo Ua faahiti te aamu i te evanelia a Ioane te peu i te taviniraa i te uaina haihai i nia i te e i te pae hopeaf i te taime festives, i muri ae i te feia e haere mai i inebriated atoa no te ite e te taa e, weaves i roto i te ahu o te seamlessly verifiable te aamu.  

 

E Iesu i te o i roto i te anoiraa no teie mau peu i te aamu inescapably parau mai nei oia mai te hoe aamu te taata e itehia i roto i te Bibilia mai te te te taata «Ua pii te Nazarene" (Mataio 2:23; Luka 2:39, 40), atoa Ua ite mai te «te Mesia, te Tamaiti a te living i te Atua." (Mataio 16:16)

 

Te hau e te mau haamaitairaa i te taatoaraa. Amene.

 

 

 

(Nota: te mau hohoa atoa e faatureraa na roto i te Firpo Carr.)

 

 

 

Tamil (computer translation)

 

இயேசு டைன் செய்யவில்லை கொண்டு நீர்-திருப்பப்பட்ட -வேண்டும்-மது?

 

இயேசு தொடர் சான்று: 24 கட்டுரை

 

, தூதர் ஜான் இயேசுவின் பதிவு முதல் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட மீர்நீர் மது பக்கம் திரும்பி acle. அப்போது இந்த உயர்தர மது இடத்தில் உதவியது ஒரு watered-down பதிப்பு மராம்த்துச் விநியோகம் பண்டிகை நேரங்களில் முடிவு நோக்கி. கணக்கு கூறுகிறது:

 

"மூன்றாம் நாளில் நடந்தது கலிலேயாவிலுள்ள, th திருமண விருந்துஉ இயேசுவின் தாய் இருந்தது. இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் திருமண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். போது மது குறுகிய ஓடி, இயேசு சாய் அம்மாஅவருக்கு ஈ: 'அவர்கள் எந்த மது வேண்டும்.' ஆனால் கூறினாள்: 'பெண் கோ என்று காரணம்எனக்கும் நீங்கள் ncern? எனது நேரம் இன்னும் வரவில்லை.' தன் அம்மா அந்த சேவை: 'அவர் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது விளக்குகிறோம். ஆறு கல் இருந்தார்கள் அங்கே உட்கார்ந்து ஜாடிகள் நீர் மூலம் தேவையான, யூதர்கள் சுத்திகரிப்பு விதிகள், ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்று ஏற்படும் நடத்த முடியும்uid நடவடிக்கைகள் [ஒரு திரவ இடையே இன்று நடவடிக்கை 11.62 மற்றும் 17.43 காலன் அல்லது 44 வேண்டும் 66 லிட்டர்]. இயேசு:: 'ஜார்கள் நீரால் நிரப்புக.' எனவே tஏய் அவர்களை எட்டியவுடன் நிறைந்தது. பின்னர் அவர் கூறியதாவது: 'இப்போது சில வரைந்து, நான் எடுத்துவிருந்து இயக்குநர் டி.' எனவே அவர்கள் அதை எடுத்து. எப்போது விருந்து இயக்குநர் சுவை கொண்டு இப்போது உயர்த்தப்பட்டதும் நீர் (தண்ணீர் வெளியே எடுக்கப்படும் ஊழியர்கள் தெரியும் என்றாலும்) அது எங்கிருந்து வந்தது தெரியாமல் மது, இயக்குநர், விருந்து, மணமகன் என்றும் அவரிடம் சொல்லி: 'முதலில் எல்லோரும் நன்றாக மதுவைப் வைக்கிறது, போது மக்கள் போதையேறி, மேல் கீழ் மலர்கள். இதுவரை நன்றாக மது சேமிக்க வேண்டும்.'" (யோவான் 2:1-10, புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு)

 

வரலாறு உறுதிப்படுத்த , பயிற்சி மது நீர் கலக்கும் பண்டிகை நேரங்களில்.

 

உதாரணமாக, கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு முன், ஒரு கப்பல் ஒரு situla என்று (பார்க்கவும் புகைப்படம் மேலே) இருந்தது குறிப்பாக தண்ணீர் கலந்து மது வடிவமைக்கப்பட்ட. இந்த உருப்படி, பற்றி வைத்திருக்கும் காலன் ஸன்ஜபீல் (மத்தேயு 27:34 ஒப்பிடுக), கண்டுபிடிக்கப்பட்டது , கலப்படமில்லாதaகிரீஸ் பண்டைய அருகில் Beroea (இப்போது Veoria) மற்றும் தெசலோனிக்கே (இப்போது Thessaloniki). (அப்போஸ்தலர் 17:10-13 பார்க்கவும்.) அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது உள்ள அரச tumulus (பண்டைய பாதாள மயான மேடு) , மாஸிடோனியன் ராஜா பிலிப் II (336 கி. மு), அலெக்சாண்டர் தந்தை.  

 

இரண்டு சிறிய அரிக்கமேட்டில் இருந்தன மேலும் கண்டார். (புகைப்படங்கள் கீழே பார்க்கவும்.) ஒரு அம்ப்போரா மதுச்சாடி உள்ளது ஒரு மெல்லிய இரண்டு கைப்பிடிகள் ஜாடி (புகைப்படங்களில் பார்க்க வேண்டாம்) மற்றும் ஒரு மெலிதான கழுத்து. போலன்றி, அதிக அளவு situla, துளித்துளியாக இருந்தது கைவினை நடத்த பின்ட் பற்றி தூய, வடிவக் மது. இருவரும் situla மற்றும் அம்ப்போரா மதுச்சாடி மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை இருந்தன ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் விருந்து என பின்னர், ஒருccording வரலாற்றாளர்கள், tஅவர் விருந்து "மைய நிகழ்வு புவியில் கருதப்பட்டது."   

 

Instead ஒரு சிறிய அலங்கார situla கையில் உயர்தர பின்ட் மது (ஒப்பிடு மத்தேயு 27:48), இயேசு தண்ணீர் - 100 கலன்கள் கொண்ட அரிக்கமேட்டில் எட்டியவுடன் நிரப்பப்பட்ட ஆறு பெரிய கல் ஜாடிகள் - மாறிய , நன்றாக மது. Tஎதுவும் குறைந்த, அவருடையது ஒரு அற்புதமான சட்டம் படைப்பு விரிவுப்படுத்தி. (யோவான் 2:1-10) மேலும், மது உற்பத்தி இருந்தது ஆரம்ப அளிப்பதை விட அதிகமாக ஒப்பீட்டளவில் நல்ல ஒயின் என்று இருக்கஎன் பங்கேற்பாளர்கள் மூலம் கிட்டத்தட்ட நுகரப்படும்.   

 

இயேசு வீணான அல்ல என்பதால், மேலும் அது இருக்குமோ? என்ன விடப்பட்ட பின்னர் சேமிக்கப்பட்ட பொறுப்பு நுகர்வு. (ஒப்பிடு மத்தேயு 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) சரி இயேசு கிரகித்துக் தன் சொந்த கடவுள்-ஆதரவு அதிசய பொருள் கூறியுள்ளார். (யோவான் 5:19, 30) ஆனால், நாம் அவர் watered-down மது உணவருந்த செய்தது இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய முடியும். என்று மது குடித்த அல்ல நன்கு வேதத்தில். (மத்தேயு 26:26-29; மார்க் 1422-25; லூக்கா 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Vஏious பிற நலன்களை புள்ளிகள் அல்லது Vergina உள்ளன, தொல்லியல் அருங்காட்சியகம், Pella , தொல்லியல் அருங்காட்சியகம், Veoria , Pella தொல்பொருள் தளத்தின், , Longos Edessa தொல்பொருள் தளத்தின், , அகழ்வைப்பகங்களில் Pella கல்லறைகள், பைசாண்டிய அருங்காட்சியகம் Veoria.

 

கூறியபடி tதொப்பி யோவான் சுவிசேஷம் கணக்கு குறிப்பிடுகிறது தாழ்ந்த மது பரிமாறும் பழக்கம் நோக்கி, முடிவு ஞஊ விடியற்காலையிலேs, பின் பங்கேற்பாளர்கள் வித்தியாசம் தெரியும் இளைஞர், முரண்பட்ட துணியை seamlessly சரிபார்க்கக்கூடிய வரலாறு.  

 

என்று முழு கலவையில் ஏசு இந்த குறிப்பிட்ட வரலாற்று நடைமுறை inescapably அவரது இருப்பு தெரிவிக்கிறது ஒரு வரலாற்று பைபிள் அடையாளம் நபர் , மனிதன் "எனப்படும் நசரேயன்" (மத்தேயு 2:23; லூக்கா 2:39, 40), மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட என "கிறிஸ்து, குமாரன், டூiving அல்லாஹ்." (மத்தேயு 16:16)

 

அமைதி மற்றும் அனைத்து ஆசீர்வாதம். ஆமென்.

 

 

 

(குறிப்பு: Firpo கார் அனைத்து புகைப்படங்கள் பதிப்புரிமை உள்ளன.)

 

 

 

Thai (computer translation)

 

ไม่รับประทานอาหารของพระเยซู ด้วย น้ำ-เปิด -ถึง-ไวน์

 

หลักฐานของชุดพระเยซู: 24 บท

 

การ อัครสาวกยอห์น บันทึกของพระเยซูครั้งแรก รับการบันทึกไว้ มีร์acle เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น คุณภาพไวน์แล้ว ให้บริการแทน มี ปลอม เวอร์ชัน หนังสือ การแจกจ่าย ไปยังจุดสิ้นสุดของเทศกาลโอกาส อ่านบัญชี:

 

"และในวันสาม งานฉลองแต่งงานที่เกิดขึ้นในคานากาลิลี และ thอีแม่ของพระเยซูก็มี พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงแต่งงาน เมื่อไวน์วิ่งระยะสั้น เป็นแม่ของพระเยซูทรายd กับเขา: 'มีไวน์ไม่ ' แต่พระเยซูตรัสกับเธอ: 'ผู้หญิง ทำไมเป็นของบริษัทncern กับผม และคุณ ชั่วโมงของฉันยังไม่มา.' ของเขา แม่กล่าวว่า ผู้ให้บริการ: 'ทำท้อแท้' ตอนนี้มี หินหกน้ำขวดที่นั่งอยู่ที่นั่นตามความจำเป็นโดยการ กฎทำให้บริสุทธิ์ของชาวยิว แต่สามารถที่จะถือ liq สอง หรือสามมาตรการ uid [วัดของเหลวหนึ่งเดือนระหว่าง 11.62 และ 17.43 แกลลอน หรือ 44 ถึง 66 ลิตร]. พระเยซูกล่าวแก่เขาว่า: 'เติมขวด ด้วยน้ำ' ดังนั้น tเฮ้ ปริ่มพวกเขา เขากล่าว ว่าพวกเขา: 'ตอนนี้วาดบางส่วนออก หรือผมt เพื่อผู้อำนวยการงานฉลองการ ' ดังนั้น พวกเขาเอามัน เมื่อผู้อำนวยการงานฉลองลิ้มรสน้ำที่ได้รับการเปิดลงในไวน์ ไม่ทราบว่ามันมาจากไหน (ถึงแม้ว่าข้าราชการที่มีดึงน้ำออกรู้) ผู้อำนวยการ งานฉลองที่เรียกว่าบ่าว และตรัสกับเขาว่า: 'คนอื่น ๆ ทำให้ออกไวน์ชั้นดีก่อน และเมื่อท่านมีมึนเมา รอง คุณได้บันทึกไวน์ชั้นดีจนถึงขณะนี้'" (ยอห์น 2:1-10 แปลโลกใหม่)

 

ตรวจสอบประวัติ การ ปฏิบัติ ผสมน้ำกับไวน์ ในโอกาสเทศกาล.

 

ตัวอย่างเช่น ก่อนเวลาของพระคริสต์, มี เรือ เรียกว่าเป็น situla (ดู รูปภาพ ด้านบน) แก้ไข โดยเฉพาะ ออกแบบมาให้ผสมน้ำกับไวน์. รายการนี้จับเกี่ยวกับ หนึ่งแกลลอนนได้ (เปรียบเทียบมัทธิว 27:34), ถูกค้นพบ ที่ แบบaกรีซ ใกล้โบราณ Beroea (ตอนนี้ Veoria) และ สะโลนิกา (ตอนนี้ เทสซาโล). (ดูกิจการ 17:10-13) มันถูกค้นพบ ใน tumulus รอยัล (เนินโบราณฝังศพใต้ดินได้) ของ กษัตริย์มาซิโดเนีย Philip II (คศ. 336), พ่อของอเล็กซานเดอร์มหาราช  

 

สอง amphoras กันโดยขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ พบ (ดูภาพด้านล่าง) มี ช้า ๆ มี มี เรียว โถ มีสองมือจับ (ไม่เห็นในภาพ) และการ บาง คอ. ซึ่งแตกต่างจากการ situla มีความช้า ๆ แก้ไข สร้างขึ้นมา จะถือ เกี่ยวกับไพน์ของ เพียวขจัด ไวน์. ทั้งสอง situla และช้า ๆ มีความสำคัญสูงสุด การจัดเลี้ยงผู้ประสานงาน ตั้งแต่, มีccording เพื่อประวัติศาสตร์, tเขาจัดเลี้ยงถือว่าเป็น "ศูนย์กลางเหตุการณ์ของชีวิตบนโลก."   

 

Instead ของ situla หรูหรามีขนาดเล็ก โฮลดิ้ง ไพน์ของคุณภาพสูง ไวน์ (เปรียบเทียบ มัทธิว 27:48)พระเยซู แปลงหกใหญ่หินไห - ปริ่มน้ำ - เข้า amphoras กันโดยที่ประกอบด้วยกว่า 100 แกลลอน ของ ดี ไวน์ Tเขาคือ nothing กะร่องกะแร่ง การกระทำที่ยอดเยี่ยมของ แสดงความคิดสร้างสรรค์. (ยอห์น 2:1-10) นอกจากนี้ ผลิตไวน์ แก้ไข มากขึ้นกว่าการจัดหาเริ่มต้น ค่อนข้าง ดีไวน์ ที่ได้รับห้องน้ำในตัว เกือบถูกใช้ โดยผู้เข้าร่วมประชุม   

 

นอกจากนี้ เนื่องจากพระเยซูไม่ได้สิ้นเปลือง อาจเป็นที่ เหลือเกินถูกเก็บไว้ภายหลัง รับผิดชอบ ปริมาณการใช้ (เปรียบเทียบ แมทธิว 14:20, 2115:37; 16:9, 10.) ไม่ว่าจะ พระเยซู imbibed ของเขา เองพระ-ผู้สนับสนุน ผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์ ไม่มีระบุ. (ยอห์น 5:19, 30) อย่างไรก็ตาม เราสามารถมั่นใจได้ว่า เขาจริง ๆ ไวน์ปลอม ว่า เขาดื่มไวน์เป็นทั้งหมด จัดดี ในพระคัมภีร์. (แมทธิว 26:26-29 เครื่องหมาย 14: 22-25; ลูกา 7:33, 34 22:14-20 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Various อื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือใกล้ เดียว มีการ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Pella การ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Veoria การ โบราณคดีของ Pella การ โบราณคดีของ Longos Edessa การ โบราณสถานสุสาน Pella และไบแซนไทน์พิพิธภัณฑ์ของ Veoria

 

ทั้งหมดกล่าวว่า tหมวก บัญชีพระกิตติคุณของจอห์นกล่าว การเสิร์ฟไวน์ที่ด้อยกว่า ไปสู่การ สิ้นสุด of ทุกโอกาสs, หลังจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมเกินไป inebriated เพื่อทราบความแตกต่าง, สาน เข้าไปในผ้าของ ตรวจสอบได้ ประวัติศาสตร์  

 

ว่า พระเยซูคือเริ่มในส่วนผสม การปฏิบัติทางประวัติศาสตร์นี้เฉพาะ inescapably แนะนำของเขาดำรงอยู่ในฐานะ ประวัติศาสตร์ บุคคลที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์เป็น การ คน "เยซูเรียกว่า" (มัทธิว 2:23 ลูกา 2:39, 40), นอกจากนี้ การรับรู้ เป็น "พระคริสต์ บุตรของ living พระเจ้า." (มัทธิว 16:16)

 

สงบและพระพรทั้งหมด พระเยซูอาเมน

 

 

 

(หมายเหตุ: ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ โดยคาร์ Firpo.)

 

 

 

Tongan (computer translation)

 

Na'e Jesus Dine mo e Vai-tafoki -ki he-Uaine?

 

Tohi fakamo'oni 'o e Jesus Series: fakamatala 24

 

He Ko e 'Aposetolo ko Sione Hiki 'a e Sisu 'uluaki me'a fakapepa miracle 'o e tafoki 'a e vai ko e uaine. Na'e toki ni uaine ma'olunga Na'e hoko 'i he potu 'o e ha ta'e'aonga polokalama Na'e tufaki 'i he faka'osinga 'o e taimi 'e Popi. Lau 'a e fakamatala:

 

"Pea 'i he 'aho hono tolu na'e to'o ai 'e ha katoanga mali 'i Kena 'o Kaleli, mo fakamanatuaNa'e 'i ai 'a e fa'e 'a Sisuu. Na'e fakaafe'i foki 'e Sisu mo 'ene kau akonga ki he katoanga kai 'o e mali. 'I he taimi e uaine lele ko hono fakanounou, ko e fa'e 'a Sisu Kamaiad kiate ia: ''oku 'ikai ha'anau uaine.' Ka na'e pehe ange 'e Sisu kiate ia: 'Fefine, ko e ha ko e concern kiate au pea mo koe? Hoku houa kuo te'eki hoko mai.' Hono Na'e pehe 'e fa'e kiate kinautolu 'oku ngaue: 'Fai ha me'a pe 'oku ne talaatu.' Ko 'eni na'e 'i ai ha maka 'e ono vai hina tangutu 'i ai 'i hano fie ma'u 'e he fakama'a 'a e ngaahi lao 'o e kau Siu, lava takitaha ke ma'u 'a e liq 'e ua pe tolufakafuofua'i 'o e uid ['e taha 'o e me'afua me'a huhu'a equaling 'i he vaha'a 'o 11.62 mo e 17.43 kalani, pe 44 ki he 66 lita 'e]. Na'e pehe 'e Sisu kiate kinautolu: 'Fakafonu e hina vai.' Ko ia mHei fakafonu kinautolu ki he fonu mahuohua. Pea na'a ne pehe ange: 'He taimi ni ke toho ha ni'ihi 'e pea to'o 'okua e m ki he talekita 'o e katoanga.' Ko ia Na'a nau 'ave ia. 'I he taimi na'e 'ahi'ahi'i ai 'e he talekita 'o e katoanga e vai he taimi ni kuo kuo tafoki ki he uaine, 'a ia na'e 'ikai ke 'ilo 'a e feitu'u 'oku ha'u mei (Neongo na'e 'ilo'i 'e he kau tamaio'eiki 'a ia kuo ne tohoaki'i atu 'a e vai), ko e talekita 'o e ui ki he tangata ta'ane 'a e katoanga kai pea folofola kiate ia: 'Tokotaha kotoa pe 'oku fokotu'u atu he uaine lelei 'uluaki, mo e taimi 'oku kona, 'a e kakai e fakama'ulalo'i. Ke fakahaofi e uaine lelei pe a'u ki he taimi ni.'" (Sione 2:1-10, Liliu 'o e maama fo'ou)

 

Fakamahino 'e he hisitolia he akoako 'o hono tuifio 'a e vai ki he uaine 'i he ngaahi me'a Popi.

 

Hange ko 'eni, kimu'a he taimi 'o Kalaisi, ha ipu ui ko ha situla (vakai taa 'i 'olunga) Na'e pau fakataumu'a ke tuifio 'a e vai ki he uaine. Ko e me'a ko 'eni, piki ki he kalani 'e taha 'o e admixture (fakafehoanaki mo e Matiu 27: 34), Na'e 'ilo 'i he Vergina, Kalisi, 'i he ofi ki 'o e kuonga mu'a Beroea (he taimi ni ko e Veoria) mo e Tesalonika (Ko e taimi ni Thessaloniki). (Vakai, ngaue 17:10-13). Na'e 'ilo'i 'a ia 'i he e faka'ei'eiki 'o e tumulus ('o e kuonga mu'a 'i he konga tanu tu'unga loo) 'o e Tu'i Masetonia Philip II (336 k.m.), ko e Tamai 'o 'Alekisanita ko e lahi.  

 

'E ua amphoras iiki na'e foki ma'u 'a e. (Vakai ki he ngaahi ta 'i lalo.) Ha amphora Ko e ha pahauhau Ko e hina mo e kau'i 'e ua ('ikai ke mamata ki ai 'i ha ngaahi ta) pea 'oku 'i ai ha pea 'oku si'isi'i hono kia. Hange ko e situla mo hono Voliume lahi ange, e amphora Na'e Fakalelei ke ma'u 'a e fekau'aki mo e ha pint 'o e haohaoa, haohaoa uaine. Na'a na fakatou e situla mo e amphora Na'e matu'aki mahu'inga ke kai fakaafe 'a e kau kou'otineita Talu mei he, haccording ki he kau fa'u hisitolia, tNa'e pehe 'e he katoanga kai 'o e na'a ne "e tefito'i me'a 'o e mo'ui 'i he mamani."   

 

Instead 'o e ha ki'i situla fungavaka ua 'Oku ne ma'u ha pint lahi 'o e lelei uaine (fakafehoanaki 'a e Matiu 27:48), Sisu ului 'a e hina maka 'e ono - fonu mahuohua vai - ki amphoras 'oku 'i ai ha kalani 'e 100 'o e sai pe uaine. TNa'a ne nothing short 'o e ha ngingila 'o e ngaue 'o e mohu founga improvisation. (Sione 2:1 - 10.) 'Ikai ngata ai, e uaine na'e fa'u Na'e Ko e toe mama'o ange e me'akai 'uluaki mo e fu'u uaine lelei 'Oku ne hokoen meimei faka'auha 'e he kau ma'u fakataha.   

 

'Ikai ngata ai, talu mei he taimi na'e 'ikai ke maumau 'a Sisu, 'oku lava ke Ko e ha ne toe na'e tauhi ki 'amui ange fatongia ma'u. (Fakafehoanaki 'a e Matiu 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Tatau ai pe pe Sisu ma'u hono ngaahi 'Otua-fakalele mana 'o e koloa 'Oku 'ikai fakaha mai. (Sione 5:19, 30) Ka neongo ia, 'oku lava ke fakapapau'i 'oku ne na'e 'ikai ma'u me'atokoni 'i he uaine ta'e'aonga. 'Oku Na'a ne inu 'a e uaine 'i he me'a kotoa pe 'oku fakamatala 'i he folofola. (Matiu 26: 26-29; Ma'ake 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Kolinitointhians 11:23-29)  

 

Various ngaahi tefito kehe 'o e me'a 'oku manako ai 'i he pe ofi ki ai Vergina Ko e Fakatotolo e Musiume 'o e Pela, he Fakatotolo e Musiume 'o e Veoria, he Saiti fakatotolo 'o Pela, he Saiti fakatotolo 'o e Longos Edessa, he Fakatotolo 'a e tu'u'anga 'o e 'aunga ko Pela, pea mo e Musiume Byzantine 'o e Veoria.

 

Kotoa pehe, ktata Fakamatala ki he fakamatala 'o e ongoongolelei 'a Sione e anga 'o e ngaue 'a e uaine ma'ulalo ange ki he 'e 'i he ngata'angak ngaahi taimi ongoonga'as, Hili e fakataha na'e fu'u inebriated ke 'ilo'i 'a e faikehekehe, weaves seamlessly ki he tupenu 'o pau Ko e hisitolia.  

 

'Oku Na'e hangatonu 'i he tuifio 'a Sisu 'o e me'a fakahisitolia pau ni inescapably 'Oku fokotu'u mai 'e he'ene mo'ui ko ha fakahisitolia Ko e tokotaha 'oku ne 'ilo 'i he Tohi Tapu ko e he tangata "na'e ui ia ko e Nasaline" (Matiu 2:23; Luke 2:39, 40), foki Na'e fakatokanga'i 'e Ko e "Kalaisi, ko e 'Alo ia 'o e living 'Otua." (Matiu 16:16)

 

Nonga, pea mo e ngaahi tapuaki kotoa pe. 'Emeni.

 

 

 

(Fakatokanga'i ange: 'oku pule'i 'a e ngaahi ta kotoa pe 'aki e Firpo Carr.)

 

 

 

Turkish (computer translation)

 

İsa dine ile Su-açık-Hedef-Şarap?

 

Jesus serisinin kanıtı: Madde 24

 

, Havari John Kaydedilen İsa ' ilk belgelenen mirsuyu şaraba Acle. Bu yüksek kaliteli şarap sonra yerine servis bir Sulama Sürüm alışıldığı Dağıtılmış Festival günlerinin sonuna doğru. Hesap okur:

 

"Ve üçüncü gün bir evlilik Bayramı Celile cana içinde yer aldı ve THisa 'nın annesi oradaydı. İsa ve müritleri de evlilik Bayramı davet edildi. Şarap kısa koştu, İsa Sai annesid ona: ' şarap yok. ' Ama İsa ona dedi ki:Kadın, neden bu işncern bana ve sana mı? Saatim henüz gelmedi. Onun Annem o hizmete dedi ki: ' sana ne diyorsa yap. ' Şimdi orada altı taş su kavanozları orada gerekli olarak oturuyordu Yahudilerin arınma kuralları, Her iki veya üç LIQ tutmak mümkünUID ölçümleri [bir sıvı ölçümü arasında eşit 11,62 ve 17,43 galon, veya 44 Hedef 66 litre]. İsa onlara dedi ki: ' kavanozları suyla doldur. ' Çok tHey, onları ağzına doldurdun. Sonra onlara dedi ki: 'Şimdi biraz dışarı çizin ve almakŞölenin müdürüne. Çok aldılar. Ne zaman bayram Direktörü şimdi şarap dönüştü vardı su tadına, nereden geldiğini bilerek değil (her ne kadar su çıkardı hizmetçiler biliyordu), Direktörü şölen damat çağırdı ve ona dedi: 'Herkes ilk önce güzel şarabı çıkarır ve insanlar sarhoş olduğunda aşağı. Şimdiye kadar güzel şarabı kurtardın.'" (Yuhanna 2:1-10, Yeni Dünya çevirisi)

 

Geçmiş doğrular , uygulama şarap ile karıştırma suyu Festival günlerinde.

 

Örneğin, Mesih 'in zamanından önce, bir Gemi adı Situla (bkz. Fotoğraf Yukarıdaki) sayfa Özellikle şarap ile su karıştırmak için tasarlanmıştır. Bu öğe, Holding hakkında bir galon katkısı (karşılaştırmak Matthew 27:34), keşfedildi ve VerginaYunanistan çevre Ancient Beroea (Şimdi Veoria) ve Selanik (Şimdi Selanik). (bkz. eylemler 17:10-13.) Keşfedildi içinde Kraliyet Höyük (antik yeraltı mezarlığı) üzerinden Makedon Kral Philip II (m.ö. 336), büyük Alexander 'ın babası.  

 

İki küçük amforalar Ayrıca bulundu. (aşağıdaki fotoğraflara bakın.) Bir Amphora , bir ince iki kulplu kavanoz (fotoğraflarda görülmez) ve bir ince boyun. Aksine daha büyük hacimli Situla, Amfora sayfa hazırlanmış tutmak için yaklaşık bir pinti saf, seyreltilmiş şarap. Hem Situla ve Amfora Son derece önemli Ziyafet koordinatörleri için beri, birccording tarihçilere, to şölen "yeryüzünde yaşamın merkezi olay olarak kabul edildi."   

 

Instead of küçük süslü Situla Holding yüksek kaliteli bir pinti şarap (karşılaştırmak Matthew 27:48), İsa altı büyük taş kavanoz dönüştürülmüş--su ile ağzına dolu--amforalar içine 100 galon içeren üzerinden iyi şarap. Tonun kısa bir şey değildi parlak bir hareket yaratıcı doğaçlama. (Yuhanna 2:1-10) Ayrıca, şarap üretilen sayfa çok daha fazla ilk kaynağı nispeten iyi şarap BuEn Neredeyse katılımcılar tarafından tüketilen.   

 

Ayrıca, İsa israf değildi beri, bu olabilir geriye kalan şey daha sonra saklanmış. sorumlu tüketimi. (karşılaştırın Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Olup İsa imbibed Onun kendi Tanrı-sponsor mucizevi ürün belirtilmemiş. (Yuhanna 5:19, 30) Ancak, o susuz-Down şarap üzerinde yemek değil emin olabilirsiniz. Bu o da şarap içmiş. iyi belgelenmiş Kutsal kitapta. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corıntum 11:23-29)  

 

VArkendileri diğer ilgi noktaları veya yakınında Vergina olan Pella Arkeoloji Müzesi, , Veoria Arkeoloji Müzesi, , Pella arkeolojik sit alanı, , Longos Edessa arkeolojik alanı, , Pella türbeleri arkeolojik sit ve Bizans Müzesi Veoria.

 

Tüm dedi, tşapka John 's gospel hesap bahseder inferior Wine hizmetinin özel doğru End of Festival vesilesiyles, Katılımcılar çok sarhoş fark tanımak için, örgüleri kumaş içine sorunsuz doğrulanabilir Tarih.  

 

Bu İsa meydanda karıştı Bu özel tarihsel uygulama inescapably onun varlığını öneriyor tarihi kişi olarak İncil 'de tanımlanan , adam "Nasıralı denilen" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), Ayrıca tanınan olarak "Mesih, l nin oğluiving Tanrı." (Matta 16:16)

 

Barış ve herkese bereket. Amin.

 

 

 

(Not: tüm fotoğraflar Firpo Carr tarafından telif hakkı vardır.)

 

 

 

Ukrainian (computer translation)

 

Хіба Ісус Діні з Вода-виявилося -щоб-Вино?

 

Доказ Ісус серія: статтею 24

 

На апостол Іван записав Ісуса першого документально мирAcle перетворення води на вино. Це висока якість вино було тоді служив замість муніципалітет зневоднені версія Звичайно розподілені до кінця святкових заходів. Рахунок говорить:

 

"І третій день шлюб свята відбувся в Кані Галілейській і їe мати Ісуса була там. Ісус та його учні були також запрошені взяти шлюб свята. Коли вино РАН коротке, мати Ісуса Сайd йому: "Не мають вина." А Ісус відповів і сказав їй: "Жінки, чому це коncern до мене і тобі? Мій час ще не настав.' Його мати сказала до тих, хто служив: 'Що лиш скаже вам'. Тепер було шість камінь вода баночки сидять там, як це передбачено в правила для очищення юдейського, кожна можливість провести два або три подачі рідинІдентифікатор UID заходи [рідина показника склало між 11.62 і 17.43 галонів, або 44 щоб 66 літрів]. Ісус сказав їм: 'Заповнити банки з водою'. Так tАгов, що заповнюється ним по самі вінця. Тоді він сказав їм: "Тепер деякі витягнути і я прийнятиt директору свято.' Так вони прийняли його. Коли директором свято спробували води, яка тепер перетворилися в вино, не знаючи, звідки він узявся, (хоча службовців, які було звернено на воді знав), директор з свято називається наречений і сказав йому: "Всі інші гасить прекрасне вино по-перше, і коли люди стані сп'яніння, нижньої. Прекрасне вино було збережено до цих пір.'" (Джон 2:1-10 Переклад нового світу)

 

Історія підтверджує на практика змішування води з вином у святкові дні.

 

Наприклад, до часів Христа, муніципалітет судно називають за situla (див. Фото вище) був спеціально розроблений, щоб змішувати воду з вином. Цей елемент, проведення про один галон домішкою (Порівняйте Матвія 27:34), було виявлено в VerginaГреція поблизу стародавніх Beroea (зараз Veoria) і Солунський (зараз Салоніки). (Див. дії 17:10-13). Було виявлено у Королівський курган (стародавній підземний похоронний курган) з Македонський цар Філіп II (336 рр.), батьком Олександра Македонського.  

 

Два невеликий амфори були також знайдено. (Див. фото нижче). Послугами Амфора є муніципалітет стрункий Глек з двома ручками (не показано на фотографіях) і на тонкий шиї. На відміну від в situla з його більшого обсягу, амфори був створений провести про пінта Чистий, нерозбавлений вино. Обидва situla і Амфора були донесені для банкету координаторів Починаючи з, муніципалітетccording для істориків, tбанкет він вважався "центральною подією життя на землі."   

 

Instead з невеликий багато прикрашений situla Холдинг Пінта високої якості вино (Порівняти Метью 27:48), Ісус перетворені шість великих кам'яних банки - заповнені вщерть воду - у амфорах, що містить понад 100 галонів з штраф вино. Tйого було не чим іншим блискучий акт творчі імпровізація. (Джон 2:1-10) Крім того, вина, виробленого був набагато більше, ніж початковий постачання відносно гарне вино які повинні були бутиан споживається майже учасників.   

 

Більше того, тому що Ісус не був марнотратно, цілком можливо, що те, що залишилося було збережено для подальшого відповідальність споживання. (Порівняйте Метью 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Чи Ісус отримують його власний Бога-під егідою чудове продукту не вказано. (Іоанна 5:19, 30) Тим не менш, ми можете бути впевнені, що він не пообідати на зневоднені вина. Що він випив вина у всіх є добре документована в Писанні. (Метью 26: 26-29; Марк 14: 22-25; Від Луки 7:33, 34; 22:14-20; 1 Корinthians 11:23-29)  

 

VARборгові розписки інших точках інтересів на або поблизу Vergina є на Археологічний музей Pella на Археологічний музей Veoria на Археологічні розкопки Pella, на Археологічні розкопки Longos Едесса на Археологічні розкопки могил Pella і Візантійський музей Veoria.

 

Все, що сказав, ткапелюх Рахунок Євангелія від Івана згадує звичай служіння поступається вина до на кінець of Урочисту подіюs, Після того, як учасники були занадто п'яний знати різницю, тче плавно в тканину засвідченими Історія.  

 

Що Ісус був прямо в міксі Ця конкретні історичні практика inescapably припускає його існування як на історичні особа, вказана в Біблії як на людина "називається Назарянин" (Матвія 2:23; Від Луки 2:39, 40), також розпізнається як "Христос, син лІвінг Бога." (Матвія 16:16)

 

Мир і благословення для всіх. Амінь.

 

 

 

(Примітка: Усі фотографії належать за Firpo Карр.)

 

 

 

Urdu (computer language)

 

کیا یسوع ڈین کے ساتھ پانی-آف -کرنا-شراب؟

 

یسوع سیریز کا ثبوت: آرٹیکل 24

 

اس یوحنا رسول یسوع کا ریکارڈ سب سے پہلے دستاویزی میرپانی کی اکلی ۔ پھر اس کے اعلی معیار کی شراب تھا کی پلاسی میں خدمات سر انجام دیں ایک watered-down ورژن بہتیرا بٹا ہوا تہوار مواقع کے اختتام کی طرف ہے ۔ اکاؤنٹ پڑھتا ہے:

 

"اور تیسرے دن قانای گلیل کے اور ویں میں ایک شادی کی ضیافت لیایعنی یسوع کی ماں وہاں تھی ۔ یسوع اور اس کے شاگرد شادی عید کو بھی مدعو کیا گیا تھا ۔ جب مے مختصر دوڑے، یسوع سائی کی ماںاس کے لئے ڈی: 'وہ کوئی شراب ہے' ۔ لیکن یسوع نے اس عورت سے: 'عورت، کیوں کہ شریک ہےنسرن میرے اور آپ کے لئے؟ میری گھڑی تو ابھی نہیں آیا ہے.' اس ماں کی خدمت ان لوگوں کو کہا: 'جو کچھ اس نے آپ کو بتاتا ہے کہ معلوم ہے.' اب تھے وہاں بیٹھ کر جار میں چھ پتھر پانی کی طرف سے کی ضرورت یہودیوں کی طہارت کے قواعد، ہر دو یا تین لق کے انعقاد کے لئے قابلعید کے اقدامات [ایک مائع کے درمیان اقولانگ کی پیمائش 11.62 اور 17.43 گاللون، یا 44 کرنا 66 لیٹر]. یسوع ان سے کہا: 'جار کے ساتھ پانی بھرنے' ۔ پس tارے ان کنارا کرنے کے لئے بھر ہے ۔ پھر اس نے ان سے کہا: 'اب کچھ نکال کر لے میںعید کے ڈائریکٹر کے لئے t.' پس وہ اسے لے گئے ۔ جب عید کے ڈائریکٹر چکھا اب بدل دیا گیا تھا اور وہ پانی کے ڈائریکٹر، شراب، اگرچہ (غلام جو باہر پانی تھا جانتے تھے) جہاں سے یُوں جانتے نہیں عید میں دلہا کو بلایا اور کہا: 'باقی سب ٹھیک شراب کو پہلے رکھتا ہے، اور جب لوگ ہیں، حالتِ نشہ، کم تر ہے ۔ آپ ٹھیک مے اب تک محفوظ ہے ۔'" (یوحنا 2:1-10 نئی دنیا ترجمہ)

 

تاریخ اصلا اس مشق شراب کے ساتھ پانی کا اختلاط تہوار مواقع پر.

 

مثال کے طور پر، مسیح کے دور سے پہلے, ایک برتن ایک ساٹولا نامی (دیکھیں تصویر مذکورہ بالا) تھا ۔ خاص طور پر شراب کے ساتھ پانی مکس کر کے لئے ڈیزائن کیا گیا. یہ شے، کے بارے میں انعقاد ایک گیلن ملاوٹ کی (متی 27:34 کا موازنہ کریں), دریافت کیا تھا میں ورگانaگريس قدیم کے قریب برویا (اب ویوریا) اور تھسلنیکے (اب ۔ Thessaloniki). (اعمال 17:10-13) ملاحظہ کریں ۔ یہ دریافت کیا تھا میں رائل ٹومولوس (قدیم زیر زمین تدفین انبار) کی مقدونی بادشاہ فلپ ثانی (336 ء)، سکندر اعظم کا باپ ہے ۔  

 

دو چھوٹے امپہوراس تھے بھی پایا ۔ (تصاویر کے نیچے دیکھیں) ایک امفورا ہے ایک پتلا دو ہینڈل کے ساتھ جار (تصاویر میں دیکھا نہیں) اور ایک پتلی گردن. کے برعکس اس کے زیادہ سے زیادہ حجم کے ساتھ ساٹولا، امفورا تھا ۔ تیار کے انعقاد کے لئے ایک پنٹ کے بارے میں خالص، اندالوٹید شراب. دونوں ساٹولا اور امپہورا نہایت ہی اہم کے تھے ہےجس ضیافت کرنا کے بعد, ایکککوردانگ تاریخ دانوں کے لیے, tوہ ضیافت "مرکزی تقریب کا زمین پر زندگی سمجھا جاتا ہے."   

 

Iنسٹیاڈ کی ایک چھوٹی سی خوبصورت ساٹولا انعقاد اعلی معیار کی ایک پنٹ شراب (موازنہ متی 27:48)، یسوع کنارا کرنے کے لئے 100 سے زائد گاللون پر مشتمل امپہوراس میں پانی سے ۔ ۔ بھر چھ بڑے پتھر جار ۔ ۔ بدل سکتا ہے ۔ کی باریک شراب ۔ Tاس کی شورٹ nothing تھا ۔ ایک شاندار عمل کے تخلیقی برجستگی. (یوحنا 2:1-10) مزید از آں، شراب کی پیداوار تھا ۔ دور سے زائد کے ابتدائی فراہمی نسبتاً اچھا شراب جو ہونا تھااین تقریباً حاضرین کی طرف سے نذر ہو ۔   

 

یسوع مضر نہیں تھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہو سکتی کیونکہ کیا باقی ماندہ تھا بعد کے لیے ذخیرہ شدہ تھا ذمہ دار کی کھپت ہے. (کا موازنہ کریں متی 14:20, 21 ۔15:37; 16:9، 10.) کہ آیا یسوع امباباد اس اپنے خدا سےسرپرستی معجزانہ مصنوعات بیان نہیں ہے. (یوحنا 5:19، 30) تاہم، ہم وہ watered-down شراب پر کھانا کیا تھا نہ کہ یقین دلایا جا سکتا ہے ۔ کہ اُس نے شراب پی ہے اچھی طرح سے دستاویزی کتاب مقدس میں. (متی 26باب26آیت﴾-29 ۔ نشان زد کریں 14: 22-25; لوقا 7:33, 34 ۔ 22:14-20 ۔ 1 کانتینس 11:23-29)  

 

Vالرحیقااووس مفادات کے دیگر نکات کے قریب یا وارگانا ہیں آثار قدیمہ عجائب گھر کا پیلا، اس آثار قدیمہ عجائب گھر کی ویوریا، اس پیلا کے آثار قدیمہ کی سائٹ, اس لونگوس ادیسا کے آثار قدیمہ کی سائٹ, اس پیلا کے مزارات اور بازنطینی عجائب گھر ویوریا کے آثار قدیمہ کی سائٹ ۔

 

سب نے کہا کہ ٹچھجّے دار ٹوپی یوحنا کی انجیل اکاؤنٹ کا ذکر زیریں مستقیمی شراب کی خدمت کا رواج کی جانب آخر اےf موقعs, کے بعد حاضرین میں فرق جاننا بہت انیبریاٹید تھے ۔, چلتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے تانے بانے میں ورافیابلی تاریخ ہے ۔  

 

کہ یسوع میں مکس پے گیا اس مخصوص تاریخی عمل کی iنیسکاپابل اس کے وجود کے طور پر پتہ چلتا ہے ایک تاریخی انسان میں بائبل کے طور پر شناخت کی اس آدمی "ناصری کہتے" (متی 2:23 ۔ لوقا 2:39، 40), بھی تسلیم شدہ کے طور پر "مسیح، ایل کا بیٹااوانگ خدا." (متی 16:16)

 

عليہ وسلم سب کے لئے ۔ آمین ۔

 

 

 

(نوٹ: تمام تصاویر فارپا کار کی طرف سے کاپی رائٹ کی ہیں.)

 

 

 

Vietnamese (computer translation)

 

Đã Jesus Dine với Nước-chuyển -để-Rượu vang?

 

Bằng chứng của Jesus Series: bài 24

 

Các tông đồ John ghi lại Chúa Giêsu đầu tiên tài liệu MirAcle của biến nước thành rượu. Rượu vang chất lượng cao này sau đó phục vụ nơi của một bánh Phiên bản customarily phân phối cho đến cuối những dịp Lễ hội. Đọc tài khoản:

 

"Và ngày thứ ba, ngày lễ kết hôn đã diễn ra tại Cana miền Galilee, và the mẹ của Chúa Giêsu đã có. Chúa Giêsu và các môn đồ của ông cũng được mời đến lễ hôn nhân. Khi rượu chạy ngắn, mẹ của Chúa Giêsu said với ông: 'chúng có không có rượu vang. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với cô: 'Người phụ nữ, tại sao là của concern cho tôi và cho bạn? Giờ của tôi được nêu ra đã không đi.' Của mình mẹ nói với những người phục vụ: 'Làm bất cứ điều gì anh ta nói với bạn.' Bây giờ đã có sáu đá nước lọ ngồi ở đó như yêu cầu của các thanh lọc nội quy của người Do Thái, mỗi có thể tổ chức hai hoặc ba BoubaCác biện pháp UID [một trong những biện pháp lỏng bằng giữa 11.62 và 17,43 lít, hoặc 44 để 66 lít]. Chúa Giêsu nói với họ: 'Điền vào các lọ nước.' Vì vậy tHey đầy chúng đến brim. Sau đó ông nói với họ: 'Bây giờ rút ra một số và đưa tôit cho Giám đốc feast.' Vì vậy họ đã lấy nó. Khi Giám đốc Lễ nếm nước bây giờ đã biến thành rượu vang, không biết nó đến từ đâu (mặc dù tôi tớ người đã rút ra khỏi nước biết), giám đốc của các bữa cơm được gọi là vị hôn phu và nói với ông: 'Tất cả mọi người khác đặt ra rượu vang Mỹ lần đầu tiên, và khi mọi người đang say rượu, kém. Bạn đã lưu các rượu vang tốt đẹp cho đến bây giờ.'" (John 2:1-10, Dịch thuật tân thế giới)

 

Lịch sử xác nhận Các thực hành trộn nước với rượu vang trong những dịp Lễ hội.

 

Ví dụ, trước khi thời gian của Chúa Kitô, một tàu gọi là một situla (xem hình ảnh ở trên) được đặc biệt được thiết kế để trộn nước với rượu vang. Khoản mục này, đang nắm giữ về một gallon của hỗn hợp (so sánh Matthew 27:34), được phát hiện tại Vergina, Hy Lạp gần cổ Beroea (bây giờ Veoria) và Thessalonica (bây giờ Thessaloniki). (Xem hành vi 17:10-13). Nó được phát hiện ở royal tumulus (cổ gò đất chôn ngầm) của Vua Macedonia Philip II (336 TCN), cha của Alexandros Đại đế.  

 

Hai amphoras nhỏ đã cũng tìm thấy. (Xem hình ảnh dưới đây). Một chiếc vò hai quai là một mảnh mai jar với hai chốt (không được nhìn thấy trong hình ảnh) và một Slim cổ. Không giống như các situla với khối lượng lớn hơn của nó, các amphora được tràn ngập tổ chức về một pint tinh khiết, không pha loãng rượu vang. Cả hai situla và chiếc vò hai quai đã vô cùng quan trọng để tiệc điều phối viên kể từ khi, mộtccording để các nhà sử học, tông tổ Dạ tiệc đã được coi là "Trung tâm tổ chức sự kiện của cuộc sống trên trái đất."   

 

Instead của một nhỏ trang trí công phu situla nắm giữ một pint của chất lượng cao rượu vang (so sánh Matthew 27:48), Chúa Giêsu chuyển sáu lọ đá lớn--đến brim chứa đầy nước--vào amphoras chứa hơn 100 lít của tiền phạt rượu vang. TÔng coi là nothing ngắn của một hành động rực rỡ ngẫu hứng sáng tạo. (John 2:1-10) Hơn nữa, rượu sản xuất được xa hơn so với việc cung cấp ban đầu tương đối rượu vang tốt đó có thểen gần như tiêu thụ bởi những người tham dự.   

 

Hơn nữa, kể từ khi Chúa Giêsu đã không lãng phí, nó có thể là rằng điều gì còn lại đã được lưu trữ cho sau này chịu trách nhiệm tiêu thụ. (So sánh Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Cho dù Chúa Giêsu imbibed của mình riêng Thiên Chúa-được tài trợ sản phẩm kỳ diệu không được nêu. (John 5:19, 30) Tuy nhiên, chúng tôi có thể yên tâm rằng ông đã không dùng bữa tối với bánh rượu. Rằng ông đã uống rượu ở tất cả là tốt tài liệu trong kinh thánh. (Matthew 26:26-29; Mark 14: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

VARAnh điểm khác quan tâm tại hoặc gần Vergina Các Bảo tàng khảo cổ học của Pella, Các Bảo tàng khảo cổ học của Veoria, Các Khảo cổ trang web của Pella, Các Khảo cổ trang web của Longos Edessa, Các Khảo cổ trang web của ngôi mộ Pella, và bảo tàng Veoria, Byzantine.

 

Tất cả cho biết, tHat Đề cập đến tài khoản phúc âm của John Các tùy chỉnh phục vụ kém hơn rượu vang Đối với các kết thúc of nhân dịp Lễ hộis, sau khi những người tham dự đã quá say rượu để biết sự khác biệt, weaves liên tục vào sợi vải của kiểm chứng lịch sử.  

 

Rằng Chúa Giêsu là vuông trong hỗn hợp trong thực tế lịch sử cụ thể này inescapably cho thấy sự tồn tại của mình như là một lịch sử người được xác định trong Kinh Thánh như là Các người đàn ông "gọi là một Nazarene" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), cũng công nhận như "Chúa Kitô, con trai của living Thiên Chúa." (Matthew 16:16)

 

Hòa bình và phước lành cho tất cả. Amen.

 

 

 

(Lưu ý: tất cả các hình ảnh có bản quyền của Firpo Carr.)

 

 

 

Welsh (computer translation)

 

Nid oedd Jesus Dine gyda Dŵr-gwelwyd-i-Gwin?

 

Prawf cyfres Jesus: Erthygl 24

 

Y apostol John cofnodi Iesu cyntaf dogfennu Miracle o droi dwr yn win. Yna roedd y gwin o safon uchel gweini mewn lle o a wannach Fersiwn fel arfer dosbarthu tuag at ddiwedd achlysur Nadolig. Mae'r cyfrif yn darllen:

 

"Ac ar y trydydd diwrnod cynhaliwyd gwledd priodas yn ddiweddar Galilee, ac ainmam e Iesu oedd yno. Gwahoddwyd Iesu ei disciples hefyd i wledd briodas. Pan ben byr y gwin, mam yr Iesu a ddywedoddd wrtho: 'Mae ganddynt unrhyw gwin.' Ond dywedodd Iesu wrthi: 'Fenyw, pam y mae hynny o concern i mi ac i chi? Ni ddaeth fy awr eto.' Ei Dywedodd mam i'r rhai sy'n gwasanaethu: 'Ei wneud beth bynnag a ddywed wrthych.' Bellach Roedd carreg chwe Mae dŵr jariau eistedd yno fel sy'n ofynnol gan y Rheolau puro yr Iddewon, bob gallu i gynnal liq dau neu driUID mesurau [un Mesur hylif equaling rhwng 11.62 ac 17.43 galwyn, neu 44 i 66 litrau]. Dywedodd Iesu iddynt: 'Lenwi'r y jariau gyda dŵr.' Felly tHei llenwi eu orlawn. Yna dywedodd iddynt: 'Dynnu rhai bellach ac yr wyf ynt i Gyfarwyddwr y wledd.' Felly Cymerodd ei. Pan oedd Cyfarwyddwr y wledd yn blasu y dŵr erbyn hyn wedi cael eu troi'n win, heb wybod lle y daeth (er y gwyddai y gweision a oedd wedi tynnu allan y dŵr), Cyfarwyddwr y Mae Gwledd o'r enw y bridegroom a dweud wrtho: 'Mae pawb arall yn rhoi allan y gwin da yn gyntaf, a pan fydd pobl yn feddw, y israddol. A ydych wedi cadw y gwin da hyd yn hyn.'" (John 2:1-10, Cyfieithu byd newydd)

 

Mae hanes yn dilysu y arfer cymysgu dŵr gyda gwin ar achlysur Nadolig.

 

Er enghraifft, cyn amser Crist, a llong o'r enw situla (gweler Llun uchod) yr oedd benodol Cynlluniwyd i gymysgu dŵr gyda gwin. Eitem hon, dal am Alwyn un o cymysgu (cymharu Matthew 27:34), Darganfuwyd ar VerginaGwlad Groeg yn agos at hynafol Beroea (Veoria bellach) ac Thessalonica (nawr Thessaloniki). (Gweler Deddfau 17:10-13). Darganfuwyd yn twmpath Brenhinol (tomen gladdu tanddaearol hynafol) o Brenin Macedonia Philip II (336 B.C.), tad Alexander fawr.  

 

Dau Roedd amphoras bach hefyd dod o hyd i. (Gweler y lluniau isod.) Yn amphora Mae a Main jar gyda handlenni dau (nid eu gweld mewn lluniau) ac symleiddio'r gwddf. Yn wahanol i'r situla gyda ei cyfaint mwy o, y amphora yr oedd llunio i gynnal am beint o pur, digymysg gwin. Ddau y situla a amphora yr oedd o'r pwys mwyaf i wledd cydlynwyr ers, according i haneswyr, tYstyriwyd gwledd AU "canolog digwyddiad bywyd ar y ddaear."   

 

Instead o situla addurnedig bach daliad peint o ansawdd uchel gwin (cymharu Matthew 27:48), Iesu trosi chwe jariau cerrig mawr--eu llenwi i orlawn gyda dŵr--i amphoras sy'n cynnwys dros 100 galwyn o iawn gwin. Toedd ei nothing brin o Ddeddf wych o gwaith byrfyfyr creadigol. (John 2:1-10) Ar ben hynny, gwin a gynhyrchwyd yr oedd mwy o lawer na'r cyflenwad cychwynnol o cymharol gwin da Roedd hynny'nCy bron a ddefnyddir gan y rhai oedd yn bresennol.   

 

At hynny, gan nad oedd Iesu gwastraffus, gallai fod yn y Beth oedd dros ben yn cael ei storio ar gyfer yn ddiweddarach gyfrifol bwyta. (Cymharwch Matthew 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) A ddylid Iesu imbibed ei Duw ei hun-a noddir gan cynnyrch gwyrthiol Nid yw wedi'i ddatgan. (John 5:19, 30) Fodd bynnag, gallwn fod yn sicr nad oedd ef nid bwyta ar gwin wannach. Bod Dywedodd ei fod yn yfed gwin yn gwbl wedi'u dogfennu'n dda yn ysgrythur. (Matthew 26:26-29; 14 marc: 22-25; Luke 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Various pwyntiau eraill fuddiannau ar neu yn agos Vergina yn y Amgueddfa archaeolegol Pella, y Amgueddfa archeolegol Veoria, y Safle archaeolegol o Pella, y Safle archaeolegol o Longos Edessa, y Safle archaeolegol o'r Pella, a'r Amgueddfa Bysantaidd Veoria.

 

Dywedodd pob un, thet Mae'r cyfrif efengyl Ioan yn sôn am y ddefod o wasanaethu gwin israddol tuag at y o benf achlysur Nadoligs, ar ôl sawl oedd yn rhy feddw i wybod y gwahaniaeth, gwau ddi-dor o wead gwiriadwy hanes.  

 

Bod Roedd Iesu yn blwmp yn y cymysgedd arfer hanesyddol penodol hwn inescapably awgrymu ei bodolaeth fel hanesyddol person a enwir yn y Beibl fel y dyn 'galw i Nazarene" (Matthew 2:23; Luke 2:39, 40), hefyd Cydnabyddir fel "y Crist, mab y living Duw." (Matthew 16:16)

 

Heddwch a bendithion i bawb. Amen.

 

 

 

(Nodyn: yr holl ffotograffau Hawlfraint gan Firpo Carr.)

 

 

 

Yucatec Maya (computer translation)

 

Tu Jesús Dine yéetel Agua-dado vuelta-Utia'al-A taal.

 

Prueba le serie Jesús: artículo 24

 

Le apóstol Juane' , ta'absij u yáax Jesús documentado MirAcle u sutk'esiko'ob ja' te' vino. Le vino ka'anal calidad bin túun K'a'ana'an ti' lugar ti' jump'éel diluido ichil ja' Versión habitualmente distribuidos tak tu Xul u ocasiones festivas. Le yilaje' máax xokik:

 

"Ka tercer k'iin jump'éel mánk'iinal matrimonio Yanchaj kúuchil ti' Caná Galilea yéetel thyéetel u na' Jesús ka'ach telo'. Jesús yéetel u discípulos xan bino'ob invitados tu cha'anil matrimonio. Ka le vino corrió corto ti', le na' Jesús saiMulix ti' leti'e':. miina'an vino.. Chéen ba'ale' Jesús tu ya'alaj:.Ko'olelo', Ba'axten jach le u coBa'ax ncern ti' teen yéetel ti' tech. Láayli' ma' u k'uchul in p'isib.. U le na' ya'alaj le k'a'ana'an:. meentik le ba'ax tu os wa'alik.. Bejla'e' yaan 6 tuunich ja' frascos kulukbal je' bix le requerido tumen le reglas purificación le judíos, jujuntúulal capaz tu sostener ka'atúul wa óoxp'éel liqba'axo'ob tu kano'ob ti' le UID [jump'éel p'iss tu bey u ts'a'abal le equivalente ichil 11,62 ka 17,43 galones, wa 44 Utia'al 66 litros]. Jesús tu ya'alaj: «Llenad le tinajas ja'». Tune' t'aano'Hey le chu'upul tak le borde. Túun tu ya'alaj ti' leti'ob:.Bejla'e' yane' jóok'sik ka ch'aik int'aano' utia'al u director le cha'ano'.. Tune' j-bisa'abij. Le ken u director le cha'ano' túuntaj le ja' bejla'e' ku u convertido ti' vino, xma' wojéeltik procedencia (kex tu sabían le sirvientes ku habían u sacado le ja'), le director ti' le Mánk'iinal tu t'aanaj u yaalak' u yéet tsikbal ka tu ya'alaj:.Le yóok'ol kaaba' ts'áabal táanil le vino fino, yéetel le máako'ob táan intoxicadas, le inferior. Ts'o'ok u guardado le ma'alo'ob vino tak bejla'e'.'" (Juane' 2:1-10,). Traducción le túumben yóok'ol kaaba')

 

K'ajláayo' valida le beetik u xa'ak'tik ja' yéetel vino tu ocasiones festivas.

 

Je'ebix, bey ma' época Cristo, jump'éel vaso k'aaba' jump'éel situla (wilik u Oochel ka'anal). bin específicamente meenta'an yo'osal xa'ak'tik ja' yéetel vino. Le artículo, sostiene yóok'ol jump'éel galón le mezcla (Comparar yéetel Mateo 27: 34)., bin u descubierto ti' VerginaGrecia Náats' antigua Berea (Bejla'e' Veoria) ka Tesalónica (Bejla'e' Thessaloniki).. (Wilik u meenta'ano'ob 17:10-13). U chíikbes ti' le túmulo xíimbal tumen (úuchben montículo funerario subterráneo). u Ajawo' macedonio Felipe II (336 A.C.), yuum Alejandro Magno.  

 

Ka'atúul mejen ánforas bino'ob xan encontrados. (Wil fotos kaambal). Jump'éel Ánfora Jach jump'éel bek'ech jarra yéetel ka'ap'éel asas (ma' visto ti' tu láakal le oochelo'obo'). yéetel jump'éel bek'ech kaal. U jela'anil in ti' le Situla yéetel u asab volumen, le ánfora bin meentik k'ab utia'al u mantener yóok'ol jump'éel pinta ti' Chen séen, ma' diluir vino. Xan le situla yéetel ánfora j-bino'ob u suma ka' u coordinadores le banquete tak, jump'éelegún ti' le historiadores, tbanquet ka'ach u considerado "u káajal tu'ux u kuxtal lu'um."   

 

Instead u juntúul chan situla recargado explotación jump'éel pinta ka'anal calidad vino (Comparar 27:48 u Mateo)., Jesús sutuubaj 6 tinajas tuunicho' nukuch - llenados tak le borde ja' - ti' ánforas ku ya'alik asab u 100 galones u ma'alob u taal. Tle suya bin ba'al u juntúul brillante acto ti' improvisación creativa. (Juane' 2:1-10). Tuméen uláak' tu'ux, le vino producido bin Jach más u le oferta inicial ti' relativamente ma'alo'ob vino Yaan ka'ach uti' Olak consumidos tumen le asistentes.   

 

Ba'axten otra parte, puesto u Jesús ma' wa derrochador, je'el u Ba'ax quedaba bin almacenada utia'al chúunk'in responsable jant p'áatalij. (Compare Mateo 14:20, 21;15:37; 16:9, 10.) Wa Jesús imbuida u Leti'ob yuum-patrocinado tumen producto milagroso Ma' u menciona. (John 5:19, 30). Ba'ale' je'el u páajtal k yaantal seguros u leti'e' ma' cenar vino diluido ich ja'. Ba'ax tu ts'u'uts'aj vino ti' tu láakal le ma'alob documentado tu ts'íibil. (Mateo 26: 26-29; 14 marca: 25 22; Lucas 7:33, 34; 22:14-20; 1 Corinthians 11:23-29)  

 

Varpagarés uláak' ti'its k'ana'an ju'uno'ob tu o naats'il u Vergina le le Museo Arqueológico de Pella, le Museo Arqueológico de Veoria, le Ts'ono'oto' arqueológico u Pella, le Ts'ono'oto' arqueológico u Longos Edesa, le Ts'ono'oto' arqueológico ti' le tumbas Pella yéetel le Museo bizantino de Veoria.

 

Tuláakal a'alab, t'aano'p'óok Ma' u Evangelio u John menciona le suukbenilo'obo' ti' ten le vino inferior Tak le tu Xul waf ba'ali' festivas, ti' ka' le asistentes-bino'ob jach kala'an utia'al wojéeltik u jela'anil in, Jach perfección ti' u wa'ak'al u verificable k'ajláayo'.  

 

Ba'ax Jesús táan ti' le mezcla ti' le beetik histórica concreta inescapably sugiere u kuxtal bey jump'éel histórico máak identificada ti' le Biblia bey le máak "k'aaba' jump'éel Nazareno" (Mateo 2:23; Lucas 2:39, 40)., xan reconocido Bey "le Cristo, le paal le lconvivencia yuum." (Mateo 16:16).

 

Jets' óolal ka bendiciones ti' tuláakal. Amén.

 

 

 

(Páaybe'en: tuláakal le fotografías ku propiedad Firpo Carr.).

 

 

 

Yue Chinese (computer translation) : Not Available.